Menu

Uždaviniai

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Eurosistemos uždaviniai yra nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Jie patikslinti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute. Statutas – tai prie Sutarties pridėtas protokolas.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo minima ECBS bendrai, o ne Eurosistema, nes buvo remiamasi prielaida, kad visos ES valstybės narės įsives eurą. Eurosistemą sudaro ECB ir eurą įsivedusių ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai, o ECBS sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (Sutarties 282 straipsnio 1 dalis). Kol dar yra euro neįsivedusių ES valstybių narių, bus būtina skirti Eurosistemą nuo ECBS.

Tikslai

Sutarties 127 straipsnio 1 dalyje apibrėžiamas pagrindinis Eurosistemos tikslas:

„Pagrindinis Europos centrinių bankų sistemos [...] tikslas – palaikyti kainų stabilumą.“

Toliau: „Nepažeisdama kainų stabilumo tikslo, ECBS remia Sąjungos bendrąsias ekonominės politikos kryptis, kad padėtų siekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatytų Sąjungos tikslų.“

Europos Sąjunga siekia įvairių tikslų (Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis), tarp kurių – siekti, kad Europoje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, ir kad didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomika būtų orientuota į visišką užimtumą ir socialinę pažangą. Vadinasi, kainų stabilumas – ne vien tik ECB pinigų politikos pagrindinis tikslas, bet ir visos Europos Sąjungos tikslas. Taigi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutartyje numatyta aiški Eurosistemos tikslų hierarchija, kurioje kainų stabilumo užtikrinimas yra svarbiausias pinigų politikos indėlis kuriant palankią ekonominę aplinką ir užtikrinant didelį užimtumą.

Pagrindiniai uždaviniai

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 2 dalimi, pagrindiniai uždaviniai, kurie turi būti vykdomi per Eurosistemą, yra:

Be to, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalimi ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 („BPM reglamentu“), ECB pavesti konkretūs kredito įstaigų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros uždaviniai. Šiuos uždavinius ECB vykdo kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis per Bendrą priežiūros mechanizmą. Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė

Kiti uždaviniai

  • Banknotai: ECB turi išimtinę teisę duoti leidimą leisti banknotus euro zonoje.
  • Statistika: bendradarbiaudamas su nacionaliniais centriniais bankais, ECB iš nacionalinių institucijų arba tiesiogiai iš ūkio subjektų renka ECBS uždaviniams vykdyti reikalingą statistinę informaciją.
  • Finansinis stabilumas ir priežiūra: Eurosistema prisideda prie to, kad atsakingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su kredito įstaigų riziką ribojančia priežiūra ir finansų sistemos stabilumu.
  • Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas: darbo klausimais ECB palaiko ryšius su atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir forumais tiek ES, tiek tarptautiniu lygiu vykdant Eurosistemai patikėtus uždavinius.