Menu

Opgaver

Det Europæiske System af Centralbankers og Eurosystemets arbejdsopgaver er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De er nærmere beskrevet i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Statutten er knyttet til traktaten som protokol.

I traktaten for Den Europæiske Unions funktionsmåde henvises der generelt til "ESCB" og ikke til "Eurosystemet", da traktaten blev udarbejdet under den forudsætning, at alle EU-lande på et tidspunkt vil indføre euroen. Eurosystemet udgøres af Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, mens ESCB udgøres af ECB og de nationale centralbanker i alle EU's medlemsstater (traktatens artikel 282, stk. 1). Så længe der er EU-lande, som ikke har indført euroen, er det nødvendigt at skelne mellem Eurosystemet og ESCB.

Mål

Eurosystemets hovedmål fastlægges i traktatens artikel 127, stk. 1:

"Hovedmålet for Det Europæiske System af Centralbanker [...] er at fastholde prisstabilitet".

Den fortsætter således: "Uden at målsætningen om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i Unionen med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Unionens mål som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union."

Den Europæiske Union har flere mål (artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union), som omfatter bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt. Prisstabilitet er dermed ikke blot hovedmålet med ECB's pengepolitik, men et mål for EU som helhed. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om Den Europæiske Union fastlægger således et klart hierarki af mål for Eurosystemet, og det gøres i den henseende klart, at prisstabilitet er pengepolitikkens vigtigste bidrag til opnåelse af et gunstigt økonomisk miljø og et højt beskæftigelsesniveau.

Grundlæggende opgaver

I overensstemmelse med artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er de grundlæggende opgaver, der skal udføres af Eurosystemet:

Derudover er ECB i henhold til artikel 127, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 ("SSM-forordningen") ansvarlig for specifikke opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter i de deltagende medlemsstater. ECB udfører disse opgaver inden for en fælles tilsynsmekanisme, som omfatter ECB og de kompetente nationale myndigheder. Banktilsyn

Andre opgaver

  • Sedler: ECB har eneret til at bemyndige udstedelse af pengesedler i euroområdet.
  • Statistik: ECB indsamler i samarbejde med de nationale centralbanker den statistiske information, der er nødvendig for at udføre ESCB's arbejdsopgaver, enten fra de nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder.
  • Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn: Eurosystemet bidrager til, at de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet gennemføres uden problemer.
  • Internationalt og europæisk samarbejde: ECB samarbejder med relevante institutioner, organer og fora både inden for EU og på globalt plan om anliggender med relation til Eurosystemets arbejdsopgaver.