Menu

Tehtävät

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja eurojärjestelmän tehtävät on määritelty sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Ne on eritelty tarkemmin Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä, joka on liitetty Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen pöytäkirjana.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa viitataan yleisesti EKPJ:hin eikä eurojärjestelmään, sillä sopimusta laadittaessa lähtökohtana oli, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ottavat ajan myötä euron käyttöön. Eurojärjestelmän muodostavat Euroopan keskuspankki ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro. EKPJ:n sen sijaan muodostavat Euroopan keskuspankki ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit (artiklan 282 kohta 1). Niin kauan kuin on EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ottaneet euroa käyttöön, on välttämätöntä tehdä ero eurojärjestelmän ja EKPJ:n välillä.

Tavoitteet

Artiklan 127 kohdassa 1 määritellään eurojärjestelmän ensisijainen tavoite:

”Euroopan keskuspankkijärjestelmän […] ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta.”

Lisäksi ”EKPJ tukee yleistä talouspolitiikkaa unionissa osallistuakseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa määriteltyjen unionin tavoitteiden saavuttamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hintatason vakauden tavoitetta.”

Euroopan unionilla on useita tavoitteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 3). Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus sekä täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous. Hintavakaus ei siis ole ainoastaan EKP:n rahapolitiikan ensisijainen tavoite vaan myös yksi koko Euroopan unionin tavoitteista. Sopimuksissa Euroopan unionin toiminnasta ja Euroopan unionista asetetaan eurojärjestelmän tavoitteet selkeään tärkeysjärjestykseen. Tämä osoittaa selvästi, että hintavakaus on paras keino, jolla rahapolitiikka voi edistää suotuisan taloudellisen toimintaympäristön saavuttamista ja työllisyyttä.

Perustehtävät

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 127 kohdan 2 mukaan eurojärjestelmän perustehtäviä ovat

Lisäksi EKP:llä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 127 kohtaan 6 ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1024/2013 (YVM-asetus) perustuvia erityistehtäviä, jotka liittyvät luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa. Yhteisen valvontamekanismin muodostavat EKP ja valvontamekanismiin osallistuvien maiden toimivaltaiset pankkivalvontaviranomaiset. Pankkivalvonnan verkkosivut

Muita tehtäviä

  • Setelit: EKP:llä on yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseenlaskuun euroalueella.
  • Tilastot: EKP kerää EKPJ:n tehtävien hoitamiseen tarvittavaa tilastotietoa yhteistyössä kansallisten keskuspankkien kanssa joko kansallisilta viranomaisilta tai suoraan talouden toimijoilta.
  • Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta: Eurojärjestelmä tukee luottolaitosten toiminnan ja rahoitusjärjestelmän vakautta valvovia toimivaltaisia viranomaisia.
  • Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö: EKP pitää yllä yhteistyösuhteitaan kolmansiin tahoihin, toimielimiin ja foorumeihin niin EU:ssa kuin EU:n ulkopuolella, kun käsiteltävänä on eurojärjestelmälle uskottuja tehtäviä.