Menu

Uppgifter

De uppgifter som anförtrotts Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Eurosystemet fastställs i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De preciseras i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Stadgan är ett protokoll som bifogats fördraget.

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas generellt sett till ECBS snarare än Eurosystemet eftersom fördraget upprättades utifrån antagandet att alla EU-länder så småningom skulle införa euron. Eurosystemet består av ECB och de nationella centralbanker i de EU-medlemsländer som antagit euron medan ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater (artikel 282.1 i fördraget). Så länge det finns EU-medlemsstater som inte antagit euron är det nödvändigt att skilja mellan Eurosystemet och ECBS.

Mål

I artikel 127.1 definieras huvudmålet för Eurosystemet.

Huvudmålet för Europeiska centralbankssystemet ska vara att upprätthålla prisstabilitet.

Vidare sägs att ECBS ska, utan att åsidosätta detta mål, stödja den allmänna ekonomiska politiken inom unionen i syfte att bidra till att förverkliga unionens mål enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

Europeiska unionen har många syften (artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen) av vilka ett är en hållbar utveckling i Europa som bygger på väl avvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet samt på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft, inriktad på full sysselsättning och sociala framsteg. Prisstabilitet är alltså inte bara huvudmålet för ECB:s penningpolitik utan även ett mål för Europeiska unionen som helhet. Följaktligen upprättar fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen en tydlig hiearki över Eurosystemets mål och slår fast att prisstabilitet är penningpolitikens viktigaste bidrag för att skapa gynnsamma ekonomiska förhållanden och hög sysselsättning.

Grundläggande uppgifter

I enlighet med artikel 127.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ECBS grundläggande uppgifter vara att

I enlighet med artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och rådets förordning (EG) nr 1024/2013 (“SSM-förordningen”) har ECB dessutom ansvaret för särskilda uppgifter gällande tillsynen av kreditinstitut i deltagande medlemsstater. ECB utför dessa uppgifter inom ramen för en gemensam tillsynsmekanism som består av ECB och de nationella behöriga myndigheterna. Webbplats om banktillsyn

Andra uppgifter

  • Sedlar: ECB har ensamrätt att tillåta sedelutgivning inom euroområdet.
  • Statistik: I samarbete med de nationella centralbankerna samlar ECB in den statistik som är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter, antingen från nationella myndigheter eller direkt från de ekonomiska aktörerna.
  • Finansiell stabilitet och tillsyn: Eurosystemet bidrar till att behöriga myndigheter kan utöva tillsyn över kreditinstitut och övervaka det finansiella systemets stabilitet på ett friktionsfritt sätt.
  • Internationellt och europeiskt samarbete: ECB samarbetar med relevanta institutioner, organ och forum, både inom EU och internationellt, i frågor som rör Eurosystemets uppgifter.