Menu

Zadania

Zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Eurosystemu są określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a wyszczególnione w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Statut stanowi protokół do Traktatu.

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwykle mówi się o ESBC, a nie o Eurosystemie, ponieważ traktat ten sporządzono przy założeniu, że docelowo wszystkie państwa członkowskie UE mają wprowadzić euro. Eurosystem tworzą EBC i banki centralne tych państw członkowskich UE, których walutą jest euro, natomiast ESBC obejmuje EBC i banki centralne wszystkich państw członkowskich UE (art. 282 ust. 1 Traktatu). Podział na Eurosystem i ESBC będzie istniał, dopóki wszystkie państwa członkowskie UE nie wprowadzą euro.

Cele

Podstawowy cel Eurosystemu jest zdefiniowany w art. 127 ust. 1 Traktatu:

„Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych [...] jest utrzymanie stabilności cen”.

I dalej: „Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii ustanowionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wymienia wiele celów Unii. Należą do nich trwały rozwój Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy i stabilność cen, oraz społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności, zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego. Zatem stabilność cen jest nie tylko podstawowym celem polityki pieniężnej EBC, ale także jednym z celów Unii Europejskiej. Dlatego też w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktacie o Unii Europejskiej określono jasną hierarchię celów Eurosystemu z wyraźnym wskazaniem stabilności cen jako najważniejszego wkładu polityki pieniężnej w tworzenie korzystnych warunków gospodarczych i osiąganie wysokiego poziomu zatrudnienia.

Zadania podstawowe

Zgodnie z art. 127 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do podstawowych zadań wykonywanych przez Eurosystem należą:

Ponadto na mocy art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiejrozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (tzw. rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) na EBC spoczywają określone zadania w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi z siedzibą w uczestniczących państwach członkowskich. Zadania te wykonywane są w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, który tworzą EBC oraz właściwe organy krajowe. Strona internetowa nadzoru bankowego

Pozostałe zadania

  • Banknoty: EBC ma wyłączne prawo do zatwierdzania emisji banknotów w strefie euro.
  • Statystyka: EBC, we współpracy z krajowymi bankami centralnymi, zbiera od władz krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych informacje statystyczne niezbędne do wykonywania zadań ESBC.
  • Stabilność finansowa i nadzór finansowy: Eurosystem działa na rzecz sprawnej realizacji przez właściwe władze polityki w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilności systemu finansowego.
  • Współpraca międzynarodowaeuropejska: W ramach wykonywania zadań Eurosystemu EBC utrzymuje kontakty robocze z właściwymi instytucjami, organami i forami, na poziomie zarówno unijnym, jak i globalnym.