Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Częste pytania

Wprowadzenie

Gdzie szukać aktów prawnych EBC?

Podstawowym punktem dostępu do wszystkich aktów prawnych EBC jest wydzielona sekcja EBC w portalu EUR‑Lex. Prowadzą do niej bezpośrednie linki z podstawowej strony internetowej EBC oraz jego strony poświęconej nadzorowi bankowemu, a także zakładka Przeglądaj – Instytucje UE na głównej stronie portalu EUR‑Lex. Można w tym celu również korzystać ze standardowych funkcji wyszukiwania dostępnych w portalu EUR‑Lex.

Co zawiera sekcja portalu EUR‑Lex poświęcona EBC?

Są tam wszystkie akty prawne EBC opublikowane od 1998 roku i wszystkie akty prawne Europejskiego Instytutu Walutowego opublikowane w latach 1994−1997, w tym wszystkie opinie i pisma w sprawie przepisów unijnych i krajowych sporządzone w ramach funkcji doradczej EBC oraz protokoły ustaleń, porozumienia i umowy oraz wszystkie inne dokumenty prawne EBC. Ponadto w tej bazie znajduje się całość orzecznictwa istotnego z punktu widzenia EBC.

Jaka jest struktura sekcji EBC w portalu EUR‑Lex?

Na głównej stronie sekcji EBC znajdują się:

  1. Funkcja Przeglądanie według tematu
  2. Różne funkcje wyszukiwania: Wyszukiwanie proste w dokumentach EBC, Wyszukiwanie zaawansowane, Wyszukiwanie dokumentówWyszukiwanie orzecznictwa
  3. Funkcja Nawigacja wizualna, przedstawiająca statystyki dotyczące aktów prawnych EBC i dająca bezpośredni dostęp do określonych zbiorów danych
  4. Ramka Niedawno opublikowane, czyli przegląd najnowszych opublikowanych aktów prawnych EBC
  5. Ramka Europejski nadzór bankowy, dająca dostęp do wszystkich aktów prawnych EBC i orzecznictwa z zakresu nadzoru bankowego.

Przeglądanie według tematu

Jak działa funkcja przeglądania według tematu?

Wszystkie akty prawne EBC są uporządkowane według tematów wymienionych na rozwijanej liście. Żeby znaleźć wszystkie akty dotyczące określonego zagadnienia, wystarczy wybrać temat, a następnie odpowiedni podtemat. Po kliknięciu znaku „+” przy głównym temacie rozwija się lista podtematów, natomiast kliknięcie znaku lupy pozwala wyszukać wszystkie akty prawne przyporządkowane do danego tematu lub podtematu.

Jak znaleźć wszystkie akty tworzące ramy prawne instrumentów polityki pieniężnej?

Należy z listy tematów wybrać pozycję Polityka pieniężna i operacje, a następnie Instrumenty polityki pieniężnej. Na liście podtematów pokaże się pozycja Ramy prawne, a przy niej – znak lupy. Po kliknięciu lupy otworzy się lista wszystkich aktów prawnych EBC wchodzących w zakres tego podtematu, którą można następnie dalej zawęzić odpowiednio do potrzeb.

Wyszukiwanie proste w dokumentach EBC

Jak działa funkcja wyszukiwania prostego?

Funkcja Wyszukiwanie proste w dokumentach EBC służy do wyszukiwania według słowa kluczowego, a wyniki są ograniczone do dokumentów z subdomeny EBC – w odróżnieniu od wyszukiwania prostego na poziomie całej domeny EUR‑Lex. Wśród wyników takiego wyszukiwania znajdą się wszystkie rodzaje dokumentów EBC, w tym dokumentacja spraw sądowych istotnych z punktu widzenia EBC. Jedną z zalet wyszukiwania prostego jest to, że obejmuje ono również metadane dokumentów, dzięki czemu daje więcej wyników.

Jak znaleźć wszystkie opinie EBC dotyczące projektów przepisów danego państwa członkowskiego?

W polu Wyszukiwanie proste w dokumentach EBC trzeba wpisać nazwę danego państwa. Żeby zawęzić listę wyników, należy w menu Wg rodzaju dokumentu wybrać pozycję Opinia w sprawie projektu krajowego aktu prawnego.

Wyszukiwanie zaawansowane

Jak działa funkcja wyszukiwania zaawansowanego?

Tak jak w przypadku wyszukiwania prostego, funkcja Wyszukiwanie zaawansowane daje wyniki ograniczone do dokumentów z subdomeny EBC w portalu EUR‑Lex. Pozwala jednak precyzyjniej zawęzić wyszukiwanie, np. według daty, rodzaju dokumentu lub autora, a także wskazać kilka kryteriów naraz. Inaczej niż przy wyszukiwaniu prostym, wyszukiwanie tekstowe z użyciem tej funkcji nie uwzględnia metadanych dokumentów.

W wynikach wyszukiwania wiążących aktów prawnych EBC na dany temat pojawia się wiele opinii EBC. Jak usunąć opinie z listy wyników?

Po wybraniu Wyszukiwania zaawansowanego należy w ramce Odniesienie do dokumentu – Rodzaj kliknąć znak „+” i wybrać tylko te rodzaje aktów prawnych, które mają się pojawić w wynikach. Jeśli mają to być wiążące akty prawne, trzeba zaznaczyć Rozporządzenie (REG), oba rodzaje decyzji – Decyzja (DEC)Decyzja (DEC_ENTSCHEID) – oraz Wytyczne (GUIDELINE).

Wyszukiwanie dokumentów

Jak działa funkcja wyszukiwania dokumentów?

Funkcja Wyszukiwanie dokumentów pozwala szybko znaleźć akt prawny po jego numerze. Wyniki takiego wyszukiwania są ograniczone do sporządzonych przez EBC aktów i instrumentów prawnych, pism wynikających z obowiązku zasięgania opinii, protokołów ustaleń i porozumień – inaczej niż w przypadku wyszukiwania prostego i zaawansowanego, które obejmuje wszystkie rodzaje dokumentów EBC (także dokumentację spraw sądowych istotnych z punktu widzenia EBC).

Za pomocą tej funkcji można także wyszukiwać akty prawne przyjęte w określonym roku lub akty określonego rodzaju, bądź zastosować oba te kryteria naraz (np. kazać znaleźć wszystkie wytyczne EBC przyjęte w 2019).

Jak znaleźć wszystkie opinie EBC dotyczące projektów przepisów UE?

W ramce Wyszukiwanie dokumentów należy rozwinąć listę rodzajów aktów prawnych EBC i wybrać pozycję Opinia. Żeby po wyświetleniu wyników zawęzić wyszukiwanie, trzeba w menu Wg rodzaju dokumentu po lewej stronie ekranu wybrać jeszcze raz pozycję Opinia. Dzięki temu w wynikach nie pojawią się opinie w sprawie projektów krajowych aktów prawnych ani sprostowania.

Wyszukiwanie orzecznictwa

Jak działa funkcja wyszukiwania orzecznictwa?

Funkcja Wyszukiwanie orzecznictwa pozwala szybko znaleźć dokument sądowy po numerze sprawy. Wyniki takiego wyszukiwania są ograniczone do dokumentów ze spraw sądowych istotnych z punktu widzenia EBC – inaczej niż w przypadku wyszukiwania prostego i zaawansowanego, które obejmuje wszystkie rodzaje dokumentów EBC. Można tu znaleźć wyroki i postanowienia w sprawach sądowych istotnych z punktu widzenia EBC. Są to zarówno wszystkie sprawy, w których EBC jest stroną, jak i inne sprawy, które w rejestrze orzecznictwa w portalu EUR‑Lex zaklasyfikowano do działu Polityka gospodarcza i pieniężna albo w których cytuje się akty prawne istotne dla zadań EBC z zakresu nadzoru bankowego.

Można też znaleźć wszystkie sprawy sądowe z danego roku lub – jeśli pozostawi się wszystkie pola puste i kliknie znak lupy – wszystkie sprawy istotne z punktu widzenia EBC.

Nawigacja wizualna

Jak działa nawigacja wizualna?

Strona do nawigacji wizualnej otwiera się po wybraniu z lewego menu zakładki Nawigacja wizualna lub kliknięciu dowolnego wykresu zamieszczonego na stronie głównej. Można tu dowiedzieć się więcej o aktach prawnych EBC dzięki statystykom uporządkowanym według roku, tematu i rodzaju aktu. Po kliknięciu jednej z kolumn dowolnego wykresu otwiera się zbiór wszystkich aktów prawnych przypisanych do tej kolumny. W tych zbiorach są przedstawione jedynie podstawowe akty prawne (bez zmian i sprostowań).

Niedawno opublikowane

Co przedstawia ramka Niedawno opublikowane?

W ramce Niedawno opublikowane ukazują się najnowsze akty prawne EBC zamieszczone w portalu EUR‑Lex. Żeby zobaczyć listę wszystkich aktów prawnych EBC opublikowanych w tym portalu, trzeba skorzystać z funkcji Wyszukiwanie proste w dokumentach EBC bez wpisywania niczego w polu wyszukiwania. Po kliknięciu Sortuj wg daty dokumentu najnowsze wyniki będą wyświetlone na górze strony.

Czy w ramce Niedawno opublikowane wyświetlają się tylko akty prawne EBC?

Tak. W ramce Niedawno opublikowane pojawiają się tylko akty prawne opublikowane przez EBC, nie ma tam dokumentów dotyczących spraw sądowych.

Skuteczne wyszukiwanie dokumentów EBC w portalu EUR‑Lex

Jak w portalu EUR‑Lex znaleźć więcej informacji o dokumencie?

Podczas przeglądania dowolnego dokumentu w portalu EUR‑Lex z lewej strony widać zakładkę Informacje o dokumencie. Po jej kliknięciu otwiera się strona, na które są wszystkie informacje i metadane dotyczące tego dokumentu, w tym daty, klasyfikacje i powiązane dokumenty, takie jak zmiany i wersje skonsolidowane.

Czym różnią się dostępne funkcje wyszukiwania?

Różnica dotyczy subdomen i danych uwzględnianych przez poszczególne funkcje. Wyszukiwanie proste odbywa się według słowa kluczowego i obejmuje całą domenę EBC. Wyszukiwanie zaawansowane także obejmuje domenę EBC, ale pozwala bardziej zawęzić wybór, np. tylko do obowiązujących aktów prawnych lub z wyłączeniem sprostowań. Wyszukiwania szczegółowe dokumentów i orzecznictwa służą do precyzyjnego odnajdywania w domenie EBC jedynie aktów prawnych i spraw sądowych.

Jak znaleźć skonsolidowane wersje aktów prawnych?

Na liście wyników trzeba przy podstawowych aktach prawnych (nie zmianach ani sprostowaniach) kliknąć datę obok słów Aktualna wersja skonsolidowana. Po kliknięciu Pokaż wszystkie wersje wyświetlą się wszystkie dotychczasowe wersje skonsolidowane, uwzględniające wcześniejsze zmiany.

Wersje skonsolidowane powstają z pewnym opóźnieniem, więc może się zdarzyć, że wersja uwzględniająca najnowsze zmiany nie została jeszcze opracowana.

Jak znaleźć wszystkie zmiany do danego aktu prawnego?

W ramce Wyszukiwanie dokumentów trzeba wpisać numer aktu prawnego. Z listy wyników należy otworzyć ten akt, a następnie z lewego menu wybrać Informacje o dokumencie. W ten sposób można zobaczyć wszystkie informacje o zmianach do tego aktu.

Lista wszystkich zmieniających aktów prawnych z aktywnymi linkami znajduje się również na pierwszej stronie aktualnej wersji skonsolidowanej.

Czy wyszukiwanie tekstowe działa w dokumentach PDF?

Nie. Wyszukiwanie tekstowe w portalu EUR‑Lex nie obejmuje obecnie dokumentów w formacie PDF.

Czy można zobaczyć techniczne dokumenty robocze, które są częścią niektórych opinii w sprawie projektów przepisów UE?

Tak. Jeżeli taka opinia obejmuje dokumenty robocze, można do nich dotrzeć po otwarciu angielskojęzycznej wersji opinii w formacie DOC w ramce Języki, formaty i link do Dz.U.

Czy kiedy wpisze się tekst w danym języku, wyszukiwanie daje wyniki tylko w tym języku czy we wszystkich językach?

Wyniki wyszukiwania pokazują się tylko w użytym języku.

Czy założenie konta użytkownika daje dostęp do większej ilości informacji?

Nie. Każdy akt prawny w portalu EUR‑Lex jest dostępny dla wszystkich użytkowników, bez względu na to, czy mają oni założone konto. Utworzenie konta w tym portalu nie daje więc dostępu do większej ilości informacji, ale pozwala korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji (np. zapisywania wyszukiwań). Szczegółowe informacje na temat zakładania konta w portalu EUR‑Lex są dostępne na stronie rejestracji.

Dodatkowe informacje o portalu EUR‑Lex

Gdzie można dowiedzieć się więcej o portalu EUR‑Lex?

Więcej informacji na temat portalu EUR‑Lex znajduje się na następujących stronach:

Gdzie można zwrócić się o pomoc w razie dalszych pytań dotyczących sekcji portalu EUR-Lex poświęconej EBC?

Pytania dotyczące aktów prawnych EBC zawartych w jego sekcji portalu należy kierować do EBC pod adresem DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Wszystkie strony w tej sekcji