Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Międzynarodowa współpraca z bankami centralnymi

Współpraca międzynarodowa wynika z roli EBC jako jednego z najważniejszych banków centralnych w światowej gospodarce i globalnym systemie finansowym oraz jako jednej z instytucji Unii Europejskiej. Poniżej podano instytucje, na których skupia się ta współpraca. 

Banki centralne gospodarek wschodzących z grupy G20

Głównym celem współpracy jest pogłębienie wzajemnego zrozumienia sposobu działania i polityki poszczególnych banków, w tym ich uwarunkowań i dostępnych analiz. Odzwierciedla ona rosnącą rolę gospodarek wschodzących z grupy G20 w światowej gospodarce i globalnym systemie finansowym.

W związku z tym EBC regularnie współpracuje z tymi partnerami, często na podstawie specjalnych porozumień (tzw. protokołów ustaleń). Porozumienia takie zawarł m.in. z bankami centralnymi Chin (2008), Turcji (2012), Indii (2015) i Brazylii (2016).

Instytucje globalne i regionalne

Międzynarodowa współpraca z instytucjami o zasięgu globalnym i regionalnym pomaga EBC informować o nastawieniu swojej polityki i dzielić się wiedzą techniczną z podmiotami z różnych regionów świata.

EBC utrzymuje formalne stosunki z najważniejszymi organizacjami koordynującymi współpracę banków centralnych, zarówno o zasięgu globalnym – z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) – jak i w ramach struktur regionalnych, np. z Arabskim Funduszem Walutowym (AMF), Stowarzyszeniem Afrykańskich Banków Centralnych (AACB), Latynoamerykańskim Ośrodkiem Badań Monetarnych (CEMLA), Centrum Badań i Szkoleń Banków Centralnych Azji Południowo-Wschodniej (SEACEN) czy Radą Pieniężną Państw Zatoki Perskiej (GMC).

Banki centralne krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do UE

EBC wspiera rozwój instytucjonalny i najlepsze praktyki w bankach centralnych krajów objętych procesem rozszerzenia UE. W ten sposób pomaga tym bankom przygotować się do wejścia do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), co staje się wymogiem w momencie wstąpienia danego państwa do UE.

Współpraca międzynarodowa to ważne narzędzie, które pozwala wzmacniać potencjał instytucjonalny banków centralnych w celu przystosowania ich do unijnych i międzynarodowych standardów bankowości centralnej.

Ponadto EBC odpowiada na doraźne wnioski o współpracę międzynarodową składane przez banki centralne z całego świata.

Ta współpraca polega na wymianie wiedzy technicznej i najlepszych praktyk oraz pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego. Obejmuje różnorodne działania: warsztaty i seminaria, oddelegowywanie personelu, wizyty eksperckie i programy szkoleniowe.

Jej celem jest wzmocnienie relacji z bankami centralnymi spoza UE oraz rozwijanie dobrych praktyk w bankowości centralnej, a przez to – wzmacnianie stabilności cen i stabilności finansowej na całym świecie. Pozwala ona także EBC objaśniać swoją politykę na arenie międzynarodowej.

Koordynacją działań dotyczących współpracy międzynarodowej w obrębie ESBC zajmuje się grupa robocza ds. współpracy banków centralnych. Składa się ona z ekspertów z EBC i krajowych banków centralnych, a działa pod egidą Komitetu ESBC ds. Stosunków Międzynarodowych.

W grudniu 2017 ta grupa opublikowała dokument przedstawiający najlepsze praktyki w dziedzinie międzynarodowej współpracy ESBC z bankami centralnymi. Zawarto w nim uzasadnienie działalności na tym polu oraz zasady i przykładowe formy jej prowadzenia.

  • Międzynarodowa współpraca banków centralnych: najlepsze praktyki ESBC

W lutym 2020 grupa przedstawiła dalsze informacje na temat metod oceny działań w zakresie współpracy międzynarodowej. Te informacje są wynikiem dyskusji prowadzonych w całym ESBC przez pracowników zaangażowanych w tego typu działania.

  • Metody oceny działań Europejskiego Systemu Banków Centralnych w zakresie współpracy międzynarodowej

Wszystkie strony w tej sekcji