Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Comhar idirnáisiúnta na mbanc ceannais

Léiríonn comhar idirnáisiúnta banc ceannais an Bhainc Ceannais Eorpaigh a ról mar bhanc ceannais mór sa gheilleagar domhanda agus sa chóras airgeadais, agus mar institiúid de chuid an Aontais. Díríonn an comhar ar an méid seo a leanas: 

Bainc cheannais gheilleagair mhargaidh G20 atá ag teacht chun cinn

Is é príomhchuspóir an chomhair sin feabhas a chur ar fheasacht fhrithpháirteach agus ar thuiscint fhrithpháirteach ar bheartais an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus ar bheartais na mbanc ceannais comhpháirtíochta agus ar an spreagadh agus an anailís bhunúsach. Léiríonn sé an ról níos mó atá ag geilleagair mhargaidh G20 atá ag teacht chun cinn sa gheilleagar domhanda agus sa chóras airgeadais.

Dá bhrí sin, comhoibríonn an Banc Ceannais Eorpach go rialta leis na comhpháirtithe sin, go minic ar bhonn meabhráin tuisceana, amhail iad siúd le bainc cheannais na Síne (2008), na Tuirce (2012), na hIndia (2015) agus na Brasaíle (2016).

Institiúidí domhanda agus réigiúnacha

Cuidíonn comhar le hinstitiúidí domhanda agus réigiúnacha a bhfuil baint acu le comhar idirnáisiúnta le teachtaireachtaí beartais agus saineolas teicniúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh a scaipeadh ar fud réigiúin éagsúla an domhain.

Coinníonn an Banc Ceannais Eorpach caidreamh struchtúrtha le príomhsholáthraithe eile i réimse an chomhair idir na bainc cheannais, ar an leibhéal domhanda — an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS) agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) — agus le struchtúir réigiúnacha amhail an Ciste Airgeadaíochta Arabach (AMF), Comhlachas Banc Ceannais na hAfraice (AACB), an Lárionad um Staidéar Airgeadaíochta Mheiriceá Laidinigh (CEMLA),Ionad Taighde agus Oiliúna Bhainc Cheannais na hÁise Thoir Theas (SEACEN)agus Comhairle Airgeadaíochta na Murascaille (GMC).

Bainc cheannais thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha

Tacaíonn an Banc Ceannais Eorpach le tógáil institiúidí agus le dea-chleachtais i mbainc cheannais na dtíortha a bhfuil peirspictíochtaí aontachais an Aontais acu. Cabhraíonn sé leis na hinstitiúidí sin a gcuid ullmhúchán a dhéanamh chun dul isteach sa Chóras Eorpach Banc Ceannais (ar ceanglas é a luaithe a bheidh a dtíortha ina mBallstáit den Aontas Eorpach).

Is uirlis thábhachtach é comhar idirnáisiúnta na mbanc ceannais chun cumas institiúideach na mbanc ceannais a neartú chun comhlíonadh chaighdeáin baincéireachta ceannais an Aontais agus idirnáisiúnta a chinntiú.

Ina theannta sin, freagraíonn an Banc Ceannais Eorpach d’iarrataí ad hoc ar chomhar idirnáisiúnta ó bhainc cheannais ar fud an domhain.

Is éard atá i gceist le comhar idirnáisiúnta na mbanc ceannais malartú saineolais, comhroinnt dea-chleachtas agus forbairt acmhainní. Áirítear ann réimse leathan gníomhaíochtaí, amhail ceardlanna agus seimineáir, iasachtaí foirne, cuairteanna saineolaithe agus cláir oiliúna.

Is é is aidhm don chomhar sin an caidreamh le bainc cheannais lasmuigh den Aontas a neartú agus cleachtais fhónta baincéireachta ceannais a chothú, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le cobhsaíocht praghsanna agus airgeadais ar fud an domhain. Cuidíonn an comhar freisin leis an mBanc Ceannais Eorpach a chuid beartas a mhíniú i gcomhthéacs idirnáisiúnta.

Comhordaíonn an Mheitheal um Chomhar na mBanc Ceannais gníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta laistigh den Chóras Eorpach Banc Ceannais. Tá saineolaithe ón mBanc Ceannais Eorpach agus ó bhainc cheannais náisiúnta ann agus feidhmíonn sé faoi choimirce an Choiste um Chaidreamh Idirnáisiúnta de chuid an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais.

I mí na Nollag 2017, d’fhoilsigh an mheitheal doiciméad dea-chleachtais inar leagadh amach an réasúnaíocht atá taobh thiar de ghníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais maidir le bainc cheannais, agus na prionsabail atá mar bhonn taca leo, chomh maith le samplaí den fhormáid a ghlacann siad.

  • Comhar idirnáisiúnta na mbanc ceannais: Dea-chleachtais an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais

I mí Feabhra 2020, thug an mheitheal léargas breise ar na cineálacha cur chuige a bhíonn aici maidir le meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta. Is torthaí iad na léargais sin ar phlé a rinneadh ar fud an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais i measc na mball foirne a bhfuil baint acu leis na gníomhaíochtaí sin.

  • Cineálacha cur chuige maidir le Meastóireacht a dhéanamh ar Ghníomhaíochtaí Comhair Idirnáisiúnta an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais

Gach leathanach sa rannóg seo