Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Centrālo banku starptautiskā sadarbība

ECB īstenotā centrālo banku starptautiskā sadarbība atspoguļo ECB – globālajā tautsaimniecībā un finanšu sistēmā nozīmīgas centrālās bankas un ES institūcijas – lomu. Sadarbība tiek īstenota dažādos virzienos. 

Sadarbība ar G20 jauno tirgus ekonomikas valstu centrālajām bankām

Šīs sadarbības galvenais mērķis ir uzlabot savstarpējo sapratni un zināšanas par ECB un partnervalstu centrālo banku politiku un tās pamatā esošajiem motīviem un analīzi. Tā atspoguļo G20 jauno tirgus ekonomikas valstu pieaugošo lomu globālajā tautsaimniecībā un finanšu sistēmā.

Tāpēc ECB regulāri sadarbojas ar šo partnervalstu centrālajām bankām, bieži vien pamatojoties uz saprašanās memorandiem. Saprašanās memorandi noslēgti, piemēram, ar Ķīnas centrālo banku (2008. gadā), Turcijas centrālo banku (2012. gadā), Indijas centrālo banku (2015. gadā) un Brazīlijas centrālo banku (2016. gadā).

Sadarbība ar globālajām un reģionālajām iestādēm

Sadarbība ar globālajām un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas starptautiskajā sadarbībā, palīdz izplatīt ECB politikas vēstījumus un tehniskās zināšanas dažādos pasaules reģionos.

ECB uztur strukturētas saiknes ar citām nozīmīgām organizācijām, kas īsteno sadarbību ar centrālajām bankām gan globālā līmenī (ar Starptautisko norēķinu banku (BIS) un Starptautisko Valūtas fondu (SVF)), gan reģionālo struktūru līmenī (piemēram, ar Arābu monetāro fondu (AMF), Āfrikas Centrālo banku asociāciju (AACB), Latīņamerikas monetāro pētījumu centru (CEMLA), Dienvidaustrumāzijas Centrālo banku pētniecības un apmācības centru (SEACEN) un Persijas līča Monetāro padomi (GMC)).

ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu centrālās bankas

ECB atbalsta institūciju izveidi un labāko praksi to valstu centrālajās bankās, kuras nākotnē varētu pievienoties ES. Tā palīdz šīm iestādēm veikt sagatavošanās darbus, lai pievienotos ECBS (kas ir prasība, šīm valstīm kļūstot par ES dalībvalstīm).

Centrālo banku starptautiskā sadarbība ir svarīgs instruments centrālo banku institucionālās kapacitātes veicināšanai, lai panāktu atbilstību ES un starptautiskajiem centrālo banku darbības standartiem.

Turklāt ECB atsaucas uz ad hoc lūgumiem īstenot starptautisko sadarbību no centrālajām bankām visā pasaulē.

Centrālo banku starptautiskā sadarbība ietver profesionālo zināšanu un labākās prakses apmaiņu un kapacitātes palielināšanu. Tā ietver plašu pasākumu klāstu, piemēram, darbseminārus un kursus, darbinieku apmaiņu, ekspertu vizītes un apmācības programmas.

Sadarbības mērķis ir nostiprināt saiknes ar centrālajām bankām ārpus ES esošajās valstīs un veicināt pilnvērtīgu centrālo banku praksi, tādējādi sekmējot cenu un finanšu stabilitāti pasaulē. Sadarbība arī palīdz ECB skaidrot savu politiku starptautiskā kontekstā.

Centrālo banku starptautiskās sadarbības darba grupa koordinē starptautiskās sadarbības pasākumus ECBS. Tās sastāvā ir eksperti no ECB un nacionālajām centrālajām bankām, un tā darbojas ECBS Starptautisko attiecību komitejas pārraudzībā.

2017. gada decembrī darba grupa publicēja labākās prakses dokumentu, kurā izklāstīts ECBS starptautiskās centrālo banku sadarbības aktivitāšu teorētiskais pamatojums un pamatprincipi, kā arī sniegti piemēri, kādā formā šī sadarbība var izpausties.

  • Starptautiskā centrālo banku sadarbība: ECBS labākā prakse

2020. gada februārī darba grupa plašāk iepazīstināja ar savu pieeju starptautiskās sadarbības pasākumu novērtējumam. Šāds ieskats tika sniegts ECBS mēroga diskusijās starp šajos pasākumos iesaistītajiem darbiniekiem.

  • Pieeja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) starptautiskās sadarbības pasākumu novērtējumam

Visas šīs sadaļas lapas