European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Vide, veselība un drošība

ECB izvirzījusi mērķi veicināt labu vides aizsardzības vadību un līdz minimumam samazināt veselības un drošības riskus, kas varētu apdraudēt plašu sabiedrību un euro banknošu ražošanā iesaistītos darbiniekus.

Lai nodrošinātu, ka euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražošanā tiek ievēroti augsti standarti attiecībā uz veselības, drošības un vides aizsardzības nosacījumiem, izstrādātas divas uz starptautiskiem standartiem balstītas sistēmas.

Vides aizsardzības vadības sistēma

ECB kā iestāde, kam svarīga vides aizsardzība, dara visu iespējamo, lai, izgatavojot un piegādājot euro banknotes, apdomīgi tiktu izmantoti dabas resursi, tiktu saglabāta vides kvalitāte un sargāta cilvēku veselība.

Vides aizsardzības vadības sistēma nodrošina, lai euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražošanas radītā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas mazāka, nosakot prasību, lai visi ražošanas procesā iesaistītie uzņēmumi pilnībā atbilstu starptautiskā standarta ISO 14001 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai" prasībām.

Galvenās funkcijas

  • Monitorēt euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražotāju atbilstību standartam ISO 14001;
  • Monitorēt euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražošanas procesu radīto ietekmi uz vidi;
  • Veicināt iniciatīvas, kas vērstas uz to, lai mazinātu euro banknošu ražošanas ietekmi uz vidi, piemēram, pakāpeniski palielinot ilgtspējīgās kokvilnas izmantošanu banknošu papīra izgatavošanā;
  • Modri sekot, vai nozares iekšienē vai sabiedriskās domas iespaidā nerodas jaunas bažas saistībā ar vides aizsardzību.

Veselības un drošības aizsardzības vadības sistēma

Euro banknotes ir drošas lietošanai – neatkarīgu pārbaužu rezultāti apstiprina, ka tās atbilst attiecīgo ES regulu prasībām saistībā ar dažādām ķīmiskām vielām. Pierādīts, ka visu euro banknotēs esošo ķīmisko vielu koncentrācija ir ievērojami zemāka par jebkuriem Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem limitiem.

Pirms banknošu ieviešanas 2002. gada janvārī euro banknotes tika testētas, lai pārliecinātos, ka tās nerada nekādus toksiskuma riskus, nonākot gremošanas traktā vai saskarē ar ādu, un ka tās nevar kaitēt ģenētiskajam materiālam.

Parasti uz banknotēm niecīgos daudzumos atrod parastās baktērijas, kas nāk no tādiem avotiem kā, piemēram, pārtikas veikali. Baktēriju klātbūtne ir tik neliela, ka tās nevar izraisīt pat nebūtiskus veselības traucējumus. Līdzīgs baktēriju daudzums parasti tiek atrasts arī uz plastikāta kredītkartēm.

Ir bijuši gadījumi, kad Eurosistēma sastapusies ar bažām par dažādu vielu klātbūtni. Visos šajos gadījumos attiecīgās vielas koncentrācija izrādījās tik niecīga, ka neradīja nekādus riskus veselībai, vai arī attiecīgā viela vispār netika atrasta.

Lai pasargātu cilvēkus, kas ikdienā izmanto euro banknotes, kā arī banknošu izgatavošanā iesaistītos darbiniekus, veselības un drošības aizsardzības vadības sistēma nodrošina, lai euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražošana atbilstu darba veselības un drošības vadības sistēmas standartam (Occupational Health and Safety Management Systems standard; OHSAS 18001).

Galvenās funkcijas

  • Monitorēt euro banknošu un to svarīgāko izejvielu ražotāju atbilstību standartam OHSAS 18001;
  • Garantēt, lai kaitīgo vielu sastāvs jaunās euro banknotēs vienmēr būtu zemāks par noteiktajiem limitiem;
  • Modri sekot, vai nerodas kādi jauni riski, kas varētu apdraudēt euro banknošu ražotājus un lietotājus.

Juridiskais pamats

Nav īpašu tiesību aktu, kas regulētu banknošu ķīmisko sastāvu. Tāpēc, lai monitorētu kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni euro banknotēs, atsaucei tiek izmantoti tiesību akti, kas attiecas uz citiem produktiem, kuri nonāk tiešā kontaktā ar cilvēka ādu, piemēram, ES Direktīva par rotaļlietu drošumu (Direktīva 2009/48/EK) un ES Regula par kosmētikas līdzekļiem (Regula (EK) Nr. 1223/2009).

Ietekmes uz vidi novērtējums

Pēc euro banknošu ieviešanas ECB veica novērtējumu, lai izpētītu banknošu ietekmi uz vidi un noskaidrotu, vai šai ziņā iespējams veikt kādus šā produkta vai procesu uzlabojumus.

Pētījums notika atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 14040 ff un aptvēra visu banknošu dzīves ciklu: izejmateriālu ražošanu, banknošu iespiešanu, glabāšanu un apgrozību, t.sk. lietotu banknošu šķirošanu un izņemšanu no apgrozības.

Novērtējumā tika izmantoti dati par procesiem, kas iegūti no visiem euro banknošu piegādes ķēdē iesaistītajiem piegādātājiem, specifiski dati par izmantotajiem izejmateriāliem, kā arī teorētiskie dati par standarta procesiem, piemēram, elektrības ražošanu vai transportēšanu (galvenokārt Ecoinvent 2000 datubāzes dati). Novērtējums balstījās uz euro banknošu ražošanu 2003. gadā, kad tika saražoti aptuveni 3 mljrd. visu nominālvērtību banknošu, kuru kopējais svars sasniedza aptuveni 2500 tonnas.

Euro banknotes paredzētas izmantošanai ikdienā, tāpēc to ietekme uz vidi tika salīdzināta ar citu ikdienā veiktu darbību ietekmi. Novērtējums ļāva secināt, ka 2003. gadā saražoto 3 mljrd. euro banknošu ietekme uz vidi ir līdzvērtīga ietekmei, kāda rodas, katram Eiropas iedzīvotājam nobraucot vienu kilometru ar automobili vai atstājot 12 stundas ieslēgtu 60 W spuldzīti.

Visas šīs sadaļas lapas