Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Delora komiteja (1988–1989)

Ekonomikas un monetārās savienības izpētes komiteja, biežāk dēvēta par Delora komiteju, tika izveidota 1988. gada jūnijā. Tā tika izveidota pēc tam, kad Eiropas Padome deva uzdevumu izpētīt konkrētos posmus ceļā uz Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības izveidi un nākt klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem. Komitejas priekšsēdētājs bija Žaks Delors (Jacques Delors), toreizējais Eiropas Komisijas prezidents. Tās sastāvā bija Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstu centrālo banku vadītāji un daži citi dalībnieki. To vidū bija arī Starptautisko norēķinu bankas, kas atradās Bāzelē, toreizējais ģenerāldirektors Aleksandrs Lamfalusī (Alexandre Lamfalussy), kas vēlāk kļuva par Eiropas Monetārā institūta pirmo prezidentu.

Delora komiteja izpildīja savu uzdevumu, 1989. gada aprīlī sagatavojot ziņojumu "Ekonomikas un monetārā savienība Eiropas Kopienā". Viens no ziņojumā izteiktajiem priekšlikumiem bija izveidot Ekonomikas un monetāro savienību trijos posmos, tādējādi palīdzot izstrādāt monetārās un ekonomiskās apvienošanas procesu.

Ekonomikas un monetārās savienības izpētes komitejas (Delora komitejas) dokumenti ir papīra formātā un glabājas 15 kastēs. Dokumenti ir galvenokārt angļu un franču valodā un aptver laika posmu no 1988. gada septembra līdz 1989. gada oktobrim. Arhīvā glabājas gan sanāksmju dokumentācija, gan ar Delora ziņojuma sagatavošanu darbu saistītie dokumenti.

DelC 1. Organizācija

Šajā sadaļā ietverti ar sanāksmēm un citiem administratīviem jautājumiem saistīti dokumenti.

DelC 1.1. Sanāksmju organizācija

Šajā apakšsadaļā ietverti sanāksmju kalendāri, dalībnieku saraksti un dalībnieku organizāciju adrešu saraksts, sēdvietu plāni un ar ceļošanu saistītie jautājumi.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 1.2. Dokumentu saraksts

Šajā apakšsadaļā ietverti komitejai izdalītie un neizdalītie dokumenti, konkrētām sanāksmēm paredzētie dokumenti, kā arī komitejai sagatavotie vai sagatavošanas posmā esošie dokumenti.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 1.3. Gala ziņojuma publicēšana

Šajā apakšsadaļā ietverti ar gala ziņojuma publicēšanu saistītie dokumenti, t.sk. sarakste un gala ziņojuma izplatīšanas saraksts.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 1.4. Pateicības vēstules

Šajā apakšsadaļā ietvertas N. Tīgesena (N. Thygesen), Ž. Delora un R. Lī-Pembertona (R. Leigh-Pemberton) pateicības vēstules G. Bēram (G. Baer) par paveikto darbu komitejas referenta amatā. Tajā ietverta arī G. Bēra atbilde.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 2. Sanāksmju protokoli, ziņojumi un pieraksti

Šajā sadaļā ietverti visu sanāksmju protokoli, ziņojumi un pieraksti.

DelC 2.1. Pirmā sanāksme – 1988. gada 13. septembris

Delora komitejas pirmajā sanāksmē apspriestie temati: ar organizāciju saistīti jautājumi (piemēram, kā atspoguļot diskusijas turpmākai atsaucei un vai izplatīt tās ārēji), Vernera ziņojums un komitejas darba grafiks.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.2. Otrā sanāksme – 1988. gada 10. oktobris

Delora komitejas otrajā sanāksmē apspriestie temati: monetārajai savienībai atbilstošas ekonomikas savienības iezīmes un risinājumi, īpaši attiecībā uz fiksētiem maiņas kursiem, politiku un institucionālo kārtību. Notika arī pirmā diskusija par gala ziņojuma satura izklāstu.

Sanāksmes dokumentācijā minēti šādi ziņojumi:

  • DelC 5.2. Reģionālā politika un Eiropas ekonomiskā integrācija, M. F. Doils (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11. Aptauja par svarīgākajiem instrumentiem un politikas pasākumiem, kas izmantojami saistībā ar Ekonomikas un monetārās savienības pakāpenisku īstenošanu, E. Hofmeijers (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15. ECU loma monetārās savienības procesā, K. Čampi (C. Ciampi)
  • DelC 8.2. Sociālās aizsardzības budžeta un makroekonomiskie aspekti Kopienā, L. Šūberts (L. Schubert)
Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.3. Trešā sanāksme – 1988. gada 8. novembris

Delora komitejas trešā sanāksme bija veltīta Ekonomikas un monetārās savienības pirmajiem soļiem, īpašu uzmanību pievēršot institucionālajām pārmaiņām un jautājumam, vai Ekonomikas un monetārā savienība būtu iespējama bez juridiskām pārmaiņām.

Sanāksmes dokumentācijā minēti šādi ziņojumi:

  • DelC 6.2. Eiropas Centrālo banku sistēma: daži analītiski un operacionāli apsvērumi, N. Tīgesens (N. Thygesen)
  • DelC 6.3. Eiropas Rezervju bankas dibināšanas pirmie posmi: Eiropas Rezerves fonda izveide, Ž. de Larosjē (J. de Larosière)
  • DelC 6.5. EMS darbība: personisks vērtējums, Ž. Godo (J. Godeaux)
Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.4. Ceturtā sanāksme – 1988. gada 13. decembris

Delora komitejas ceturtā sanāksme pilnībā tika veltīta gala ziņojuma saturam.

Ž. de Larosjē (J. de Larosière) iepazīstināja ar šādu ziņojumu:

  • DelC 6.3. Eiropas Rezervju bankas dibināšanas pirmie posmi: Eiropas Rezerves fonda izveide, Ž. de Larosjē (J. de Larosière)
Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.5. Piektā sanāksme – 1989. gada 10. janvāris

Delora komitejas piektajā sanāksmē apspriestie temati: gala ziņojuma III nodaļa (īpaši Eiropas Rezerves fonds un jauna līguma izveide), ECU un ar organizāciju saistīti jautājumi, piemēram, komitejas loma.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.6. Sestā sanāksme – 1989. gada 14. februāris

Delora komitejas sestā sanāksme bija veltīta gala ziņojuma satura uzmetumam. Konkrēti temati: monetārās savienības darbības regulējums, tās mērķi, ECU, ekonomikas savienības definīcija, kopējā politika, reģionālās atšķirības un to iestāžu loma, pilnvaras, funkcijas un struktūra, kas varētu tikt izveidotas Ekonomikas un monetārās savienības īstenošanai.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.7. Septītā sanāksme – 1989. gada 14. marts

Delora komitejas septītā sanāksme bija veltīta gala ziņojuma satura uzmetumam. Konkrēti temati: līguma grozījumi, politika, attiecības ar politiku, Ekonomikas un monetārās savienības mērķi un praktiskie pasākumi tās īstenošanai, kā arī ECU.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.8. Astotā sanāksme – 1989. gada 11. un 12. aprīlis

Delora komitejas astotā sanāksme bija veltīta gala ziņojuma pabeigšanai. Konkrēti temati: juridiskās prasības, līguma grozījumi, attiecības ar politiku, praktiskie pasākumi un paredzētais laika periods Ekonomikas un monetārās savienības īstenošanai.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 2.9. Neoficiālas sanāksmes

Šī apakšsadaļa ietver piezīmes, kas veiktas Delora komitejas locekļu neoficiālās sanāksmēs. Dokumenti aptver laika posmu no 1988. gada 19. jūlija līdz 1989. gada 23. martam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 3. Ziņojums par Ekonomikas un monetāro savienību Eiropas Kopienā

Šī sadaļa ietver komitejas sagatavoto ziņojumu "Ziņojums par Ekonomikas un monetāro savienību Eiropas Kopienā", kas pazīstams arī kā Delora ziņojums, kā arī tā projektus.

DelC 3. Ziņojums par Ekonomikas un monetāro savienību Eiropas Kopienā

Ziņojuma projekti un komitejas locekļu komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 22. jūlija līdz 1989. gada 12. aprīlim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 4. Komitejai iesniegto dokumentu krājums – ievaddokuments

Šī sadaļa ietver dokumentu krājuma ievadu. Tā ietver ievaddokumentu, saturu un ziņojumu "Atskats uz Vernera ziņojumu", kā norādīts saturā. Apakšsadaļa ietver katra dokumenta dažādos projektus un tiem veltītos komentārus.

DelC 4.1. Ievads un saturs

Dokumentu krājuma ievaddokumenta un satura projekti un tiem veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 30. marta līdz 14. jūlijam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 4.2. Atskats uz Vernera ziņojumu, G. Bērs (G. Baer), T. Padoa Šiopa (T. Padoa-Schioppa)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 14. jūlija līdz 1989. gada 1. septembrim.

Dokuments minēts pirmās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 5. Komitejai iesniegto dokumentu krājums – ar ekonomikas savienību saistīti dokumenti

Šī sadaļa atbilst ar ekonomikas savienības kategoriju saistītajam dokumentu krājumam, kā norādīts saturā. Šīs apakšsadaļas ietver katra dokumenta dažādos projektus un tiem veltītos komentārus.

DelC 5.1. Ekonomikas un monetārā savienība un Eiropas izveides atsākšana, Ž. Delors (J. Delors)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 26. līdz 30. septembrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 5.2. Reģionālā politika un Eiropas ekonomiskā integrācija, M. F. Doils (M. Doyle)

Šā dokumenta projektos un tam veltītajos komentāros nav norādīts datums.

Dokuments minēts otrās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 5.3. Ekonomiskās un monetārās integrācijas reģionālā ietekme, Ž. Delors (J. Delors)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 25. līdz 30. janvārim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 5.4. Fiskālās politikas makrokoordinācija Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienībā, A. Lamfalusī (A. Lamfalussy)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 27. oktobra līdz 1989. gada 6. jūlijam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 6. Komitejai iesniegto dokumentu krājums – ar monetāro savienību saistīti dokumenti

Šī sadaļa atbilst ar monetārās savienības kategoriju saistītajam dokumentu krājumam, kā norādīts saturā. Katra apakšsadaļa ietver dažādus noteikta dokumenta projektus un tam veltītos komentārus.

DelC 6.1. Eiropas monetārās sistēmas turpmākā attīstība, K. O. Pols (K.O. Pöhl)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 7. oktobra līdz 1989. gada 6. jūlijam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.2. Eiropas Centrālo banku sistēma: daži analītiski un operacionāli apsvērumi, N. Tīgesens (N. Thygesen)

Šim dokumentam pieejama tikai tā gala versija, kas datēta ar 1989. gada jūniju.

Dokuments minēts trešās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.3. Eiropas Rezervju bankas dibināšanas pirmie posmi: Eiropas Rezerves fonda izveide, Ž. de Larosjē (J. de Larosière)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 28. oktobra līdz 6. decembrim.

Dokuments minēts trešās un ceturtās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.4. ECU kā paralēlā valūta, V. Duisenbergs (W. Duisenberg)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 30. oktobra līdz 29. novembrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.5. EMS darbība: personisks vērtējums, Ž. Godo (J. Godeaux)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 2. novembra līdz 1989. gada 11. aprīlim.

Dokuments minēts trešās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.6. ECU banku tirgus, A. Lamfalusī (A. Lamfalussy)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada 1. decembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.7. Vienotā valūta un monetārā savienība, G. Bērs (G. Baer), T. Padoa Šiopa (T. Padoa-Schioppa)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 4. janvāra līdz 10. jūlijam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.8. Ierosinājums par otro posmu, kurā monetārās politikas operācijas centralizēti veiktu kopīgs meitasuzņēmums, A. Lamfalusī (A. Lamfalussy)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 30. janvāra līdz 23. maijam.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.9. Galvenā atšķirība starp politikas lēmumu pieņmšanas regulējumu Eiropas monetārajā sistēmā un Ekonomikas un monetārajā savienībā, P. Jāns (P. Jaans)

Vienīgās pieejamās šā dokumenta versijas datums nav norādīts.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 6.10. Integrētas monetārās politikas darbības regulējums Eiropā, K. Čampi (C. Ciampi)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada aprīli.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 7. Komitejas locekļu iesniegtie pamatojuma dokumenti

Šī sadaļa ietver komitejai iesniegtos dokumentus, kas nav iekļauti dokumentu krājumā. Tā ietver komitejas locekļu iesniegtos dokumentus. Šīs apakšsadaļas ietver katra dokumenta dažādos projektus un tiem veltītos komentārus.

DelC 7.1. Eiropas Centrālo banku sistēma: daži institucionāli apsvērumi, N. Tīgesens (N. Thygesen)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada 26. oktobri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.2. Ekonomikas un monetārā savienība: svarīgākie jautājumi, G. Bērs (G. Baer), T. Padoa Šiopa (T. Padoa-Schioppa)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 18. augusta līdz 1. septembrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.3. Ekonomikas savienība: monetārās savienības ietekme, G. Bērs (G. Baer), T. Padoa Šiopa (T. Padoa-Schioppa)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 16. septembra līdz 4. oktobrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.4. Eiropas Centrālās bankas statūtu iezīmes, K. O. Pols (K.O. Pöhl)

Dokumenti šajā apakšsadaļā

Šim dokumentam veltītie komentāri datēti ar 1989. gada 6. janvāri.

DelC 7.5. Monetārā savienība un Eiropas Centrālo banku sistēma, G. Bērs (G. Baer), T. Padoa Šiopa (T. Padoa-Schioppa)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 21. līdz 31. oktobrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.6. Monetārās politikas mērķi un instrumenti augstākas integrācijas posmā, N. Tīgesens (N. Thygesen)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 31. janvāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.7. Pārskats par problēmām saistībā ar Eiropas ekonomikas savienību, K. O. Pols (K.O. Pöhl)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 9. septembra līdz 6. oktobrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.8. Koordinācijas ierobežojumu pārvarēšana, īstenojot vienotu monetāro politiku, K. Čampi (C. Ciampi)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1989. gada 8. februāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.9. Priekšlikumi saistībā ar ECU, Delora komiteja

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1989. gada 27. un 31. janvāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.10. Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique, J. Mingasons (J. Mingasson)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada 14. oktobri vai arī tajos nav norādīts datums.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.11. Aptauja par svarīgākajiem instrumentiem un politikas pasākumiem, kas izmantojami saistībā ar Ekonomikas un monetārās savienības pakāpenisku īstenošanu, E. Hofmeijers (E. Hoffmeyer)

Aptaujas projekti un tai veltītie komentāri un atbildes uz aptauju aptver laika posmu no 1988. gada 11. oktobra līdz 1989. gada 10. februārim.

Dokuments minēts otrās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.12. Jautājumi un atbildes par ECU un Eiropas monetāro savienību

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 20. janvāra līdz 12. aprīlim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.13. Reģionālās izlīdzināšanas mehānismi ekonomikas un monetārajās savienībās, M. Emersons (M. Emerson)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 1. novembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.14. Čampi/Tīgesena projekts

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 10. martu.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.15. ECU loma monetārās savienības procesā, K. Čampi (C. Ciampi)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti vai nu ar 1989. gada 7. janvāri vai arī tiem nav norādīts datums.

Dokuments minēts otrās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 7.16. Bank of Spain juridiskais statuss, M. Rubio (M. Rubio)

Šā dokumenta projektos un tam veltītajos komentāros nav norādīts datums.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 8. Citu personu iesniegti pamatojuma dokumenti

Šī sadaļa ietver komitejai iesniegtos dokumentus, kas nav iekļauti dokumentu krājumā. Tā ietver personu vai organizāciju, kas nav komitejas locekļi, iesniegtos dokumentus. Šīs apakšsadaļas ietver katra dokumenta dažādos projektus un tiem veltītos komentārus.

DelC 8.1. Monetārās savienības alternatīvas prakses, D. Gross (D. Gros)

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1988. gada 10. oktobra līdz 21. novembrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.2. Sociālās aizsardzības budžeta un makroekonomiskie aspekti Kopienā, L. Šūberts (L. Schubert)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 25. janvāri.

Dokuments minēts otrās sanāksmes dokumentācijā.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.3. Ekonomikas un monetārās savienības izmaksu un guvumu apsvērumi

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri aptver laika posmu no 1989. gada 24. janvāra līdz 20. februārim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.4. Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire, Ekonomikas ministrija, Dānija

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 9. novembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.5. L'Efficacité Économique des Politiques Régionales, Ž. Drevē (J. Drevet)

Šā dokumenta projekts un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada decembri vai arī tajos nav norādīts datums.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.6. Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 22. decembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.7. Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire, Groupe Lacroix

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 23. janvāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.8. Loi Organique Communautaire, K. Ēlermans (C. Ehlermann)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 14. novembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.9. Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM, K. Ēlermans (C. Ehlermann)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 14. novembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.10. Monetārā politika un finanšu integrācija: 1992. gada sekas

Šā dokumenta projektā un tam veltītajos komentāros nav norādīts datums.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.11. Note sur la Politique Régionale, J. van Ginderahters (J. van Ginderachter)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 31. oktobri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.12. Reģionālā politika monetārajā savienībā: Stratklaidas piemērs, Stratklaidas Universitāte

Šā dokumenta projekti un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada 16. un 21. decembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.13. Daži tehniski apsvērumi par ekonomikas un monetārās savienības priekšrocībām, D. Gross (D. Gros), A. Žakemins (A. Jacquemin), M. Katinats (M. Catinat)

Šā dokumenta projekts un tam veltītie komentāri datēti ar 1989. gada 18. janvāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.14. Visu svēto dienas manifests Eiropas monetārajai savienībai, The Economist

Raksta fotokopijā nav norādīts datums.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.15. Ekonomiskās varas sadalījums federālas ekonomikas un monetārās savienības publiskajās finansēs

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 19. decembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.16. Eiropas Monetārā sistēma un tās mijiedarbība ar ekonomikas un monetāro politiku: turpmākajā ceļā uz Eiropas monetāro savienību izmantojamās atziņas

Šā dokumenta projekts un tam veltītie komentāri datēti ar 1988. gada 7. novembri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.17. Federālo rezervju sistēma: rašanās un attīstība, P. van den Bergs (P. van den Bergh)

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1988. gada 23. oktobri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.18. Juridiskā saikne starp centrālo banku un politikas iestādēm Dānijā

Vienīgā pieejamā šā dokumenta versija datēta ar 1989. gada 3. janvāri.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.19. Dānijas nacionālā banka: likums, statūti, utt.

Šī apakšsadaļa ietver publikāciju The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc. (1937).

Dokumenti šajā apakšsadaļā

DelC 8.20. Eiropas nodokļu stratēģijas trūkumi, The Wall Street Journal

Šī apakšsadaļa ietver 1989. gada 30. marta The Wall Street Journal lappuses fotokopiju.

Dokumenti šajā apakšsadaļā
DelC 9. Ārējā komunikācija

Šī sadaļa ietver saraksti ar iestādēm, kas nav Delora komitejas locekles, un komitejas locekļu runas ārējos pasākumos par viņu darbu. Tā ietver lūgumus sniegt informāciju vai gala ziņojuma kopijas un attiecīgās atbildes. Tā neietver pamatojuma dokumentus vai ar tiem saistīto saraksti.

DelC 9. Ārējā komunikācija

Ārējā sarakste un runas aptver laika posmu no 1988. gada 15. novembra līdz 1989. gada 18. novembrim.

Dokumenti šajā apakšsadaļā

Visas šīs sadaļas lapas