Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Komitet Delorsa (1988–1989)

Komitet ds. Badań nad Unią Gospodarczą i Walutową, tzw. komitet Delorsa, został powołany przez Radę Europejską w czerwcu 1988 z zadaniem przeanalizowania i wyznaczenia konkretnych etapów tworzenia europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Na jego czele stanął Jacques Delors, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej. W skład komitetu weszli prezesi banków centralnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i kilku innych członków. Wśród nich był Alexandre Lamfalussy, wówczas dyrektor naczelny Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, a później – pierwszy prezes Europejskiego Instytutu Walutowego.

Efektem prac komitetu Delorsa było wydane w kwietniu 1989 „Sprawozdanie w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej”. Jednym ze wskazanych w nim rozwiązań było stworzenie tej unii w trzech etapach. Prace komitetu pomogły w przeprowadzeniu procesu unifikacji walutowej i gospodarczej.

Akta komitetu Delorsa są w formie papierowej i mieszczą się w 15 kartonach. Zostały w większości sporządzone po angielsku i francusku. Obejmują okres od września 1988 do października 1989. Zbiory archiwalne dotyczą zarówno posiedzeń komitetu, jak i opracowania samego sprawozdania.

DelC 1 Organizacja

Ten dział obejmuje dokumenty dotyczące organizacji posiedzeń i innych kwestii administracyjnych.

DelC 1.1 Organizacja posiedzeń

Ta sekcja obejmuje harmonogramy posiedzeń, listy uczestników, listę adresatów z uczestniczących organizacji, plany usadzenia i dokumentację podróżną.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.2 Listy opracowań

Ta sekcja zawiera wykazy: opracowań przekazanych i nieprzekazanych komitetowi, opracowań przeznaczonych na poszczególne posiedzenia oraz opracowań sporządzonych lub w trakcie sporządzania na potrzeby komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.3 Publikacja sprawozdania końcowego

Ta sekcja obejmuje dokumenty związane z publikacją sprawozdania końcowego, łącznie z odnośną korespondencją, oraz listę odbiorców sprawozdania.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.4 Podziękowania

Ta sekcja zawiera listy, w których N. Thygesen, J. Delors i R. Leigh-Pemberton dziękują G. Baerowi za pracę jako sprawozdawca komisji, oraz odpowiedź G. Baera.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 2 Protokoły, sprawozdania i transkrypcje z posiedzeń

Ten dział obejmuje protokoły, sprawozdania i transkrypcje z wszystkich posiedzeń.

DelC 2.1 Pierwsze posiedzenie – 13 września 1988

Zagadnienia omawiane na pierwszym posiedzeniu komitetu Delorsa: sprawy organizacyjne (np. jak rejestrować przebieg dyskusji na potrzeby przyszłego wykorzystania i czy udostępniać te informacje na zewnątrz), plan Wernera oraz program prac komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.2 Drugie posiedzenie – 10 października 1988

Zagadnienia omawiane na drugim posiedzeniu komitetu Delorsa: charakterystyka i implikacje unii gospodarczej pokrywającej się z unią walutową, w szczególności stałe kursy walutowe, zasady polityki oraz rozwiązania instytucjonalne. Odbyła się także pierwsza dyskusja nad zarysem sprawozdania końcowego.

W dokumentacji z posiedzenia wymienione są następujące opracowania:

  • DelC 5.2 „Regional Policy and European Economic Integration” (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 „Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union” (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 „The ECU in the Monetary Union Process” (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 „Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community” (L. Schubert)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.3 Trzecie posiedzenie – 8 listopada 1988

Trzecie posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone pierwszym krokom prowadzącym do utworzenia unii gospodarczej i walutowej, z naciskiem na zmiany instytucjonalne oraz możliwość jej ustanowienia bez zmieniania prawa.

W dokumentacji z posiedzenia wymienione są następujące opracowania:

  • DelC 6.2 „A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations” (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 „The Working of the EMS: A Personal Assessment” (J. Godeaux)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.4 Czwarte posiedzenie – 13 grudnia 1988

Czwarte posiedzenie komitetu Delorsa było w całości poświęcone konspektowi sprawozdania końcowego.

J. de Larosière przedstawił opracowanie:

  • DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.5 Piąte posiedzenie – 10 stycznia 1989

Do zagadnień omawianych na piątym posiedzeniu komitetu Delorsa należały: rozdział III sprawozdania końcowego (zwłaszcza europejski fundusz rezerwowy i zawarcie nowego traktatu), jednostka walutowa ECU oraz sprawy organizacyjne, w tym rola komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.6 Szóste posiedzenie – 14 lutego 1989

Szóste posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone konspektowi sprawozdania końcowego. Zagadnienia szczegółowe: ramy operacyjne unii walutowej, cele tej unii, ECU, definicja unii gospodarczej, wspólne polityki, różnice regionalne, a także rola, mandat, funkcje i struktura instytucji, która mogłaby zostać powołana w celu wdrożenia unii gospodarczej i walutowej.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.7 Siódme posiedzenie – 14 marca 1989

Siódme posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone konspektowi sprawozdania końcowego. Zagadnienia szczegółowe: zmiany traktatu, zasady polityki, relacje polityczne, cele unii gospodarczej i walutowej oraz kroki praktyczne prowadzące do jej utworzenia, ECU.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.8 Ósme posiedzenie – 11 i 12 kwietnia 1989

Ósme posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone ukończeniu sprawozdania. Zagadnienia szczegółowe: wymogi prawne, zmiany traktatu, relacje polityczne, kroki praktyczne prowadzące do utworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz harmonogram jej wprowadzania.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.9 Spotkania nieformalne

Ta sekcja zawiera notatki sporządzone podczas nieformalnych spotkań członków komitetu Delorsa. Dokumenty noszą daty od 19 lipca 1988 do 23 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 3 Sprawozdanie w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej

Ten dział obejmuje wydane przez komitet „Sprawozdanie w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej”, tzw. sprawozdanie Delorsa, wraz z wersjami roboczymi.

DelC 3 Sprawozdanie w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej

Wersje robocze sprawozdania i uwagi noszą daty od 22 lipca 1988 do 12 kwietnia 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 4 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – wprowadzenie

Ten dział obejmuje dokumenty stanowiące wprowadzenie do zbioru opracowań („Collection of papers submitted to the Committee for the Study of Economic and Monetary Union”). Są to, zgodnie ze spisem treści tego zbioru: wstęp, spis treści oraz sprawozdanie „The Werner Report Revisited”. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych dokumentów wraz z uwagami.

DelC 4.1 Wstęp i spis treści

Wersje robocze wstępu i spisu treści oraz uwag do nich noszą daty od 30 marca do 14 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 4.2 „The Werner Report revisited” (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 14 lipca 1988 do 1 września 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z pierwszego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 5 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – opracowania dotyczące unii gospodarczej

Ten dział obejmuje dokumenty odnoszące się do unii gospodarczej, wymienione w spisie treści zbioru opracowań. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych dokumentów wraz z uwagami.

DelC 5.1 „Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe” (J. Delors)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 26 do 30 września 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.2 „Regional Policy and European Economic Integration” (M. F. Doyle)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.3 „Regional Implications of Economic and Monetary Integration” (J. Delors)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 25 do 30 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.4 „Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union” (A. Lamfalussy)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 27 października 1988 do 6 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 6 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – opracowania dotyczące unii walutowej

Ten dział obejmuje dokumenty odnoszące się do unii walutowej, wymienione w spisie treści zbioru opracowań. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 6.1 „The Further Development of the European Monetary System” (K.O. Pöhl)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 7 października 1988 do 6 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.2 „A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations” (N. Thygesen)

Dostępna jest jedynie ostateczna wersja tego opracowania, datowana w czerwcu 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z trzeciego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 28 października do 6 grudnia 1988.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z trzeciego i czwartego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.4 „The ECU as a Parallel Currency” (W. Duisenberg)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 30 października do 29 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.5 „The Working of the EMS: a Personal Assessment” (J. Godeaux)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 2 listopada 1988 do 11 kwietnia 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z trzeciego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.6 „The ECU Banking Market” (A. Lamfalussy)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 1 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.7 „The ECU, the Common Currency and the Monetary Union” (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 4 stycznia do 10 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.8 „A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary” (A. Lamfalussy)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 30 stycznia do 23 maja 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.9 „The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU” (P. Jaans)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nie jest datowana.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.10 „An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe” (C. Ciampi)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania jest datowana w kwietniu 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 7 Opracowania pomocnicze autorstwa członków komitetu

Ten dział obejmuje opracowania przekazane komitetowi, które nie weszły do zbioru opracowań, przedstawione przez członków komitetu. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych dokumentów wraz z uwagami.

DelC 7.1 „A European Central Banking System: Some Institutional Considerations” (N. Thygesen)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 26 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.2 „Economic and Monetary Union: the Main Issues” (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 18 sierpnia do 1 września 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.3 „Economic Union: Implications of a Monetary Union” (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 16 września do 4 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.4 „Features of a European Central Bank Statute” (K.O. Pöhl)

Dokumenty w tej sekcji

Uwagi do tego opracowania noszą datę 6 stycznia 1989.

DelC 7.5 „Monetary Union and a European System of Central Banks” (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 21 do 31 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.6 „Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration” (N. Thygesen)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 31 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.7 „Outline of Problems Connected with a European Economic Union” (K.O. Pöhl)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 9 września do 6 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.8 „Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy” (C. Ciampi)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 8 lutego 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.9 „Propositions relating to the ECU” (komitet Delorsa)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty 27 i 31 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.10 „Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique” (J. Mingasson)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 14 października 1988 albo nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.11 „Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union” (E. Hoffmeyer)

Wersje robocze tego opracowania, uwagi i odpowiedzi na ankietę noszą daty od 11 października 1988 do 10 lutego 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.12 „Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union”

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 20 stycznia do 12 kwietnia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.13 „Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions” (M. Emerson)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 1 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.14 „The Ciampi/Thygesen Scheme”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 10 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.15 „The ECU in the Monetary Union Process” (C. Ciampi)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 7 stycznia 1989 albo nie są datowane.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.16 „The Legal Status of the Bank of Spain” (M. Rubio)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 8 Opracowania pomocnicze innych autorów

Ten dział obejmuje opracowania przekazane komitetowi, które nie weszły do zbioru opracowań, przedstawione przez osoby lub organizacje spoza komitetu. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 8.1 „Alternative Paradigms for Monetary Union” (D. Gros)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 10 października do 21 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.2 „Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community” (L. Schubert)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 25 stycznia 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji z drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.3 „Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union”

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty od 24 stycznia do 20 lutego 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.4 „Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire” (Ministerstwo Gospodarki, Dania)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 9 listopada 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.5 „L'Efficacité Économique des Politiques Régionales” (J. Drevet)

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi są datowane w grudniu 1988 albo nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.6 „Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 22 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.7 „Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire” (Groupe Lacroix)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 23 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.8 „Loi Organique Communautaire” (C. Ehlermann)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 14 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.9 „Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM” (C. Ehlermann)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 14 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.10 „Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992”

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.11 „Note sur la Politique Régionale” (J. van Ginderachter)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 31 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.12 „Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde” (University of Strathclyde)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą daty 16 i 21 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.13 „Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union” (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 18 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.14 „The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union” (The Economist)

Fotokopia tego artykułu nie jest datowana.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.15 „The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 19 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.16 „The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union”

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 7 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.17 „The Federal Reserve System: Origins and Development” (P. van den Bergh)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 23 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.18 „The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 3 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.19 „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.”

W tej sekcji znajduje się opracowanie „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.20 „The Flaw in Europe's Tax Strategy” (The Wall Street Journal)

Ta sekcja zawiera fotokopię strony z The Wall Street Journal z 30 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 9 Komunikacja zewnętrzna

Ten dział obejmuje korespondencję z podmiotami spoza komitetu Delorsa oraz przemówienia na temat prac komitetu wygłoszone przez jego członków na forach zewnętrznych. Znajdują się tu wnioski o informacje lub kopie sprawozdania końcowego wraz z odpowiedziami. Nie zawierają się tu opracowania pomocnicze ani dotycząca ich korespondencja.

DelC 9 Komunikacja zewnętrzna

Dokumenty należące do komunikacji zewnętrznej i przemówienia noszą daty od 15 listopada 1988 do 18 listopada 1989.

Dokumenty w tej sekcji

Wszystkie strony w tej sekcji