Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Komitet Delorsa (1988–1989)

Komitet ds. Badań nad Unią Gospodarczą i Walutową, tzw. komitet Delorsa, został powołany przez Radę Europejską w czerwcu 1988 z zadaniem przeanalizowania i wyznaczenia konkretnych etapów budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Na czele komitetu stanął Jacques Delors, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej. W skład komitetu weszli prezesi banków centralnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i kilka innych wybranych osób. Wśród nich był Alexandre Lamfalussy, wówczas dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych, a później – pierwszy prezes Europejskiego Instytutu Walutowego.

W kwietniu 1989 komitet Delorsa przedstawił raport w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej – tzw. raport Delorsa. Raport, w którym m.in. zaproponowano budowę unii gospodarczej i walutowej w trzech etapach, pomógł przyspieszyć proces integracji walutowej i gospodarczej.

Na zespół archiwalny komitetu Delorsa składa się 1 metr bieżący dokumentów tekstowych dotyczących posiedzeń komitetu i prac nad raportem. Dokumenty są sporządzone głównie po angielsku lub francusku i obejmują okres od września 1988 do października 1989.

Zawartość:

DelC 1 Organizacja

Ten dział obejmuje dokumenty dotyczące organizacji posiedzeń i innych spraw administracyjnych.

DelC 1.1 Organizacja posiedzeń

Ta sekcja obejmuje harmonogramy posiedzeń, wykazy uczestników, listę adresów służbowych członków, plany usadzenia i dokumentację podróżną.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.2 Wykazy opracowań

Ta sekcja obejmuje wykazy: opracowań przekazanych i nieprzekazanych komitetowi, opracowań na określone posiedzenia oraz opracowań przygotowanych lub będących w przygotowaniu dla komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.3 Publikacja końcowego raportu

Ta sekcja obejmuje dokumenty dotyczące publikacji końcowego raportu, w tym korespondencję, oraz wykaz jego odbiorców.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 1.4 Podziękowania

Ta sekcja obejmuje korespondencję, w której N. Thygesen, J. Delors i R. Leigh‑Pemberton dziękują G. Baerowi za jego pracę jako sprawozdawcy komitetu, oraz odpowiedź G. Baera.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 2 Posiedzenia: protokoły, sprawozdania i stenogramy

Ten dział obejmuje protokoły, sprawozdania i stenogramy dotyczące poszczególnych posiedzeń.

DelC 2.1 Pierwsze posiedzenie – 13 września 1988

Zagadnienia omawiane na pierwszym posiedzeniu komitetu Delorsa: sprawy organizacyjne (np. jak rejestrować przebieg dyskusji na potrzeby przyszłego wykorzystania i czy udostępniać te informacje na zewnątrz), raport Wernera i program prac komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.2 Drugie posiedzenie – 10 października 1988

Zagadnienia omawiane na drugim posiedzeniu komitetu Delorsa: charakterystyka i skutki unii gospodarczej pokrywającej się z unią walutową, w szczególności stałe kursy walutowe, polityka i rozwiązania instytucjonalne. Odbyła się także pierwsza dyskusja nad zarysem końcowego raportu.

W dokumentacji posiedzenia wymienione są następujące opracowania:

  • DelC 5.2 „Regional Policy and European Economic Integration” (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 „Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union” (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 „The ECU in the Monetary Union Process” (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 „Budgetary and Macro‑economic Aspects of Social Protection in the Community” (L. Schubert)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.3 Trzecie posiedzenie – 8 listopada 1988

Trzecie posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone pierwszym krokom na drodze do utworzenia unii gospodarczej i walutowej, z naciskiem na zmiany instytucjonalne i pytanie o możliwość jej ustanowienia bez zmian prawnych.

W dokumentacji posiedzenia wymienione są następujące opracowania:

  • DelC 6.2 „A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations” (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 „The Working of the EMS: A Personal Assessment” (J. Godeaux)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.4 Czwarte posiedzenie – 13 grudnia 1988

Czwarte posiedzenie komitetu Delorsa było w całości poświęcone konspektowi końcowego raportu.

J. de Larosière przedstawił następujące opracowanie:

  • DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)
Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.5 Piąte posiedzenie – 10 stycznia 1989

Do zagadnień omawianych na piątym posiedzeniu komitetu Delorsa należały: rozdział III końcowego raportu (zwłaszcza europejski fundusz rezerwowy i zawarcie nowego traktatu), jednostka walutowa ECU i sprawy organizacyjne, w tym rola komitetu.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.6 Szóste posiedzenie – 14 lutego 1989

Szóste posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone konspektowi końcowego raportu. Zagadnienia szczegółowe: system operacyjny unii walutowej, jej cele, ECU, definicja unii gospodarczej, wspólna polityka, różnice regionalne oraz rola, mandat, funkcje i struktura instytucji, która mogłaby zostać utworzona w celu wdrożenia unii gospodarczej i walutowej.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.7 Siódme posiedzenie – 14 marca 1989

Siódme posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone konspektowi końcowego raportu. Zagadnienia szczegółowe: zmiany traktatowe, polityka, relacje polityczne, cele unii gospodarczej i walutowej oraz praktyczne kroki prowadzące do jej utworzenia, a także ECU.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.8 Ósme posiedzenie – 11 i 12 kwietnia 1989

Ósme posiedzenie komitetu Delorsa było poświęcone końcowym pracom nad raportem. Zagadnienia szczegółowe: wymogi prawne, zmiany traktatowe, relacje polityczne, praktyczne kroki prowadzące do utworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz harmonogram jej wdrażania.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 2.9 Spotkania nieformalne

Ta sekcja obejmuje notatki sporządzone podczas nieformalnych spotkań członków komitetu Delorsa. Daty dokumentów obejmują okres od 19 lipca 1988 do 23 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 3 Raport w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej

Ten dział obejmuje wydany przez komitet raport w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej, tzw. raport Delorsa, wraz z wersjami roboczymi.

DelC 3 Raport w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej

Daty wersji roboczych raportu i uwag komitetu obejmują okres od 22 lipca 1988 do 12 kwietnia 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 4 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – wprowadzenie

Ten dział obejmuje dokumenty stanowiące wprowadzenie do zbioru opracowań. Są to, zgodnie ze spisem treści: wstęp, spis treści i raport „The Werner Report Revisited”. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 4.1 Wstęp i spis treści

Daty wersji roboczych wstępu i spisu treści oraz odnośnych uwag obejmują okres od 30 marca do 14 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 4.2 „The Werner Report Revisited” (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 14 lipca 1988 do 1 września 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji pierwszego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 5 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – opracowania dotyczące unii gospodarczej

Ten dział obejmuje dokumenty odnoszące się do unii gospodarczej, wymienione w spisie treści zbioru opracowań. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 5.1 „Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe” (J. Delors)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 26 do 30 września 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.2 „Regional Policy and European Economic Integration” (M. F. Doyle)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.3 „Regional Implications of Economic and Monetary Integration” (J. Delors)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 25 do 30 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 5.4 „Macro‑Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union” (A. Lamfalussy)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 27 października 1988 do 6 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 6 Zbiór opracowań przekazanych komitetowi – opracowania dotyczące unii walutowej

Ten dział obejmuje dokumenty odnoszące się do unii walutowej, wymienione w spisie treści zbioru opracowań. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 6.1 „The Further Development of the European Monetary System” (K. O. Pöhl)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 7 października 1988 do 6 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.2 „A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations” (N. Thygesen)

Dostępna jest jedynie ostateczna wersja tego opracowania, datowana: czerwiec 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji trzeciego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.3 „First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund” (J. de Larosière)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 28 października do 6 grudnia 1988.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji trzeciego i czwartego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.4 „The ECU as a Parallel Currency” (W. Duisenberg)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 30 października do 29 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.5 „The Working of the EMS: a Personal Assessment” (J. Godeaux)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 2 listopada 1988 do 11 kwietnia 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji trzeciego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.6 „The ECU Banking Market” (A. Lamfalussy)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 1 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.7 „The ECU, the Common Currency and the Monetary Union” (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 4 stycznia do 10 lipca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.8 „A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly‑owned Subsidiary” (A. Lamfalussy)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 30 stycznia do 23 maja 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.9 „The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision‑making Provided by the EMS and EMU” (P. Jaans)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nie jest datowana.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 6.10 „An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe” (C. Ciampi)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania jest datowana: kwiecień 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 7 Opracowania pomocnicze autorstwa członków komitetu

Ten dział obejmuje opracowania przekazane komitetowi, które nie weszły do zbioru opracowań, przedstawione przez członków komitetu. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 7.1 „A European Central Banking System: Some Institutional Considerations” (N. Thygesen)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 26 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.2 „Economic and Monetary Union: the Main Issues” (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 18 sierpnia do 1 września 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.3 „Economic Union: Implications of a Monetary Union” (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 16 września do 4 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.4 „Features of a European Central Bank Statute” (K. O. Pöhl)

Dokumenty w tej sekcji

Uwagi do tego opracowania noszą datę 6 stycznia 1989.

DelC 7.5 „Monetary Union and a European System of Central Banks” (G. Baer, T. Padoa‑Schioppa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 21 do 31 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.6 „Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration” (N. Thygesen)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 31 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.7 „Outline of Problems Connected with a European Economic Union” (K. O. Pöhl)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 9 września do 6 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.8 „Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy” (C. Ciampi)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 8 lutego 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.9 „Propositions relating to the ECU” (komitet Delorsa)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag to 27 i 31 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.10 „Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique” (J. Mingasson)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 14 października 1988 albo nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.11 „Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union” (E. Hoffmeyer)

Daty wersji roboczych, uwag i odpowiedzi na ankietę obejmują okres od 11 października 1988 do 10 lutego 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.12 „Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union”

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 20 stycznia do 12 kwietnia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.13 „Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions” (M. Emerson)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 1 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.14 „The Ciampi/Thygesen Scheme”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 10 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.15 „The ECU in the Monetary Union Process” (C. Ciampi)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 7 stycznia 1989 albo nie są datowane.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 7.16 „The Legal Status of the Bank of Spain” (M. Rubio)

Wersje robocze tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 8 Opracowania pomocnicze innych autorów

Ten dział obejmuje opracowania przekazane komitetowi, które nie weszły do zbioru opracowań, przedstawione przez osoby lub organizacje spoza komitetu. W kolejnych sekcjach znajdują się wersje robocze poszczególnych opracowań wraz z uwagami.

DelC 8.1 „Alternative Paradigms for Monetary Union” (D. Gros)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 10 października do 21 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.2 „Budgetary and Macro‑economic Aspects of Social Protection in the Community” (L. Schubert)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 25 stycznia 1989.

Opracowanie jest wymienione w dokumentacji drugiego posiedzenia.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.3 „Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union”

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag obejmują okres od 24 stycznia do 20 lutego 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.4 „Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire” (Ministerstwo Gospodarki, Dania)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 9 listopada 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.5 „L’Efficacité Économique des Politiques Régionales” (J. Drevet)

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi są datowane: grudzień 1988 albo nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.6 „Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 22 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.7 „Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l’Union Économique et Monétaire” (Groupe Lacroix)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 23 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.8 „Loi Organique Communautaire” (C. Ehlermann)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 14 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.9 „Mise en Application Graduelle des Dispositions d’un Traité sur l’UEM” (C. Ehlermann)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 14 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.10 „Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992”

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi nie są datowane.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.11 „Note sur la Politique Régionale” (J. van Ginderachter)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 31 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.12 „Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde” (University of Strathclyde)

Daty wersji roboczych tego opracowania i odnośnych uwag to 16 i 21 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.13 „Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union” (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 18 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.14 „The All Saints’ Day Manifesto for European Monetary Union” (The Economist)

Fotokopia tego artykułu nie jest datowana.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.15 „The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 19 grudnia 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.16 „The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union”

Wersja robocza tego opracowania i odnośne uwagi noszą datę 7 listopada 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.17 „The Federal Reserve System: Origins and Development” (P. van den Bergh)

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 23 października 1988.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.18 „The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark”

Jedyna dostępna wersja tego opracowania nosi datę 3 stycznia 1989.

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.19 „The National Bank of Denmark: Act, By‑laws, etc.”

W tej sekcji znajduje się opracowanie „The National Bank of Denmark: Act, By‑laws, etc.” (1937).

Dokumenty w tej sekcji

DelC 8.20 „The Flaw in Europe’s Tax Strategy” (The Wall Street Journal)

W tej sekcji znajduje się fotokopia strony z The Wall Street Journal z 30 marca 1989.

Dokumenty w tej sekcji
DelC 9 Komunikacja zewnętrzna

Ten dział obejmuje korespondencję z podmiotami spoza komitetu Delorsa i przemówienia na temat prac komitetu wygłoszone przez jego członków na forach zewnętrznych. Znajdują się tu wnioski o informacje lub kopie końcowego raportu wraz z odpowiedziami. Nie ma tu opracowań pomocniczych ani dotyczącej ich korespondencji.

DelC 9 Komunikacja zewnętrzna

Daty korespondencji zewnętrznej i przemówień obejmują okres od 15 listopada 1988 do 18 listopada 1989.

Dokumenty w tej sekcji

Wszystkie strony w tej sekcji