Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zadania Eurosystemu

Jednym ze statutowych zadań Eurosystemu jest działanie na rzecz sprawnego funkcjonowania systemów płatności i rozrachunku (zob. artykuł 127 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz artykuły 3 i 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego).

Eurosystem wykonuje to zadanie na różne sposoby:

  • Dostarcza rozwiązań w zakresie płatności i rozrachunku papierów wartościowych: obsługuje system wysokokwotowych płatności w euro TARGET2, a także system umożliwiający transgraniczne użycie zabezpieczeń CCBM. Ponadto Eurosystem przygotowuje ogólnoeuropejską usługę T2S, która ma umożliwić centralnym depozytom papierów wartościowych rozrachunek transakcji na tych papierach w pieniądzu banku centralnego.
  • Ustanawia ramowe zasady w dziedzinie nadzoru i odpowiadające im standardy dotyczące systemów płatności wysokokwotowych i detalicznych, instrumentów płatniczych, systemów rozliczeniowych i systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz niektórych zewnętrznych dostawców usług. Prowadzi także działalność nadzorczą w odniesieniu do tych infrastruktur, w ramach której ocenia ich zgodność z zasadami ramowymi i standardami, a tam, gdzie to konieczne, inicjuje zmiany.
  • Ustanawia wymogi w zakresie zapewniania ciągłości działania infrastruktur rynkowych i koordynuje ich wprowadzanie.
  • Monitoruje sytuację rynkową i inicjatywy prawne mające wpływ na nadzór nad infrastrukturami i rozwiązaniami w dziedzinie płatności, rozliczeń oraz rozrachunku papierów wartościowych, a w stosownych wypadkach przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.
  • Pełni funkcję katalizatora zmian: w dziedzinie systemów płatności działa na rzecz ich efektywnego funkcjonowania, a odnośnie do płatności detalicznych – migracji do jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Ponadto działa na rzecz efektywnego funkcjonowania rynku papierów wartościowych poprzez zachęcanie do harmonizacji standardów rynkowych i znoszenia barier integracyjnych.

Wszystkie strony w tej sekcji