Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy Europejskiego Banku Centralnego przedstawia sytuację finansową i wyniki operacji EBC według stanu na koniec roku. W zakres raportu wchodzą: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, opis istotnych zasad rachunkowości oraz noty objaśniające), raport niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w odpowiednich przepisach, które odnoszą się konkretnie do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC. Więcej informacji można znaleźć w opisie procesu sporządzania sprawozdania finansowego EBC.

Roczny raport finansowy jest integralną częścią raportu rocznego EBC. Ukazuje się jednak nieco wcześniej, bo już w lutym.

2023

ROK W LICZBACH

674,5mld euro

Suma bilansowa

W 2023 suma bilansowa EBC obniżyła się o 24,4 mld euro, do 674,5 mld euro, głównie z powodu upływu terminu zapadalności papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej.

Więcej o bilansie
6620mln euro

Kwota rezerwy na ryzyka finansowe, uwolniona w całości

Z rezerwy na ryzyka finansowe uwolniono całość środków, by pokryć część strat poniesionych w 2023, które wynikały głównie z kosztów z tytułu odsetek od zobowiązania netto w systemie TARGET.

Więcej o rezerwach celowych
1266mln euro

Strata EBC za rok obrotowy po uwolnieniu środków z rezerwy na ryzyka finansowe

Strata EBC za rok obrotowy zostanie przeniesiona w bilansie EBC na kolejne okresy i skompensowana przyszłymi zyskami. Poniesiona strata, po długim okresie wysokich zysków, wynika z roli i niezbędnych działań Eurosystemu na rzecz realizacji jego głównego zadania, czyli utrzymywania stabilności cen, i nie ma wpływu na zdolność Eurosystemu do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej.

Więcej o rachunku zysków i strat
Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji