Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rozliczalność

Przedstawiciele społeczeństwa UE powinni informować nas o jego problemach oraz pomagać w objaśnianiu mu naszej polityki.

Prezes EBC Christine Lagarde

Europejski Bank Centralny jako autonomiczna instytucja sam decyduje, jakie środki stosować w ramach wypełniania swoich zadań i swojej misji. Potrzebną przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań. 

EBC rozlicza się ze swoich działań przed Parlamentem Europejskim, w którym zasiadają demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczeństwa UE.

Realizacja zasady rozliczalności

Zgodnie z art. 284 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej EBC rozlicza się ze swoich zadań w pierwszym rzędzie przed Parlamentem Europejskim jako przedstawicielem interesów obywateli UE. Ponadto ma obowiązek składać regularne sprawozdania Radzie UE, która reprezentuje rządy wszystkich państw członkowskich UE. Ta zasada jest także zapisana w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Artykuł 15 ust. 3 Statutu

EBC przez lata wypracował solidne i kompleksowe zasady dotyczące rozliczalności, idące znacznie dalej niż wymogi traktatowe. 

Zasadnicze znaczenie ma dialog między EBC a Parlamentem Europejskim. Pozwala nam szczegółowo wyjaśniać swoje działania i politykę wybieranym przedstawicielom społeczeństwa UE, a także wysłuchać jego obaw. W ten sposób obywatele UE i ich przedstawiciele mogą ocenić działalność EBC pod kątem jego głównego celu polegającego na utrzymaniu stabilności cen, określonego w art. 127 ust. 1 Traktatu.

Główne formy rozliczania się przez EBC ze swoich działań


Raport Roczny EBC

EBC składa przed Parlamentem Europejskim, Radą UE, Komisją Europejską i Radą Europejską raport z wykonania swoich zadań, działalności ESBC i realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Co roku wiceprezes EBC przedstawia ten raport na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu, a prezes – podczas debaty plenarnej.

Raporty roczne
Wysłuchania przed komisją ECON

Prezes EBC uczestniczy co kwartał w wysłuchaniach przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego. Także pozostali członkowie Zarządu występują przed tą komisją, żeby wyjaśniać tok rozumowania i konkretne decyzje EBC.

Webcasty z wysłuchań w Parlamencie Europejskim
Pytania pisemne

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą składać pisemne interpelacje do prezes EBC. Odpowiedzi na interpelacje są publikowane na stronach internetowych EBC i Parlamentu Europejskiego.

Pisma skierowane do posłów do PE
Doraźne spotkania członków Zarządu EBC

Prezes EBC i pozostali członkowie Zarządu EBC uczestniczą – na wniosek Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy – w doraźnych wymianach poglądów przed Komisją Gospodarczą i Monetarną w celu omawiania kwestii wchodzących w zakres kompetencji EBC.

Zarząd EBC
Nieformalne wizyty w EBC

Co roku członkowie Zarządu EBC przyjmują delegację Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego i prowadzą z nią nieformalne rozmowy na temat kwestii wchodzących w zakres kompetencji EBC.

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Opinie EBC

EBC i Parlament Europejski dążą do tego, żeby opinie EBC dotyczące projektów aktów prawnych UE były należycie uwzględniane przez właściwe organy Parlamentu Europejskiego. W tym celu Parlament Europejski powinien w razie potrzeby i w odpowiednim czasie zwracać się do EBC o przedstawienie opinii.

Wszystkie opinie według daty

Wspólne porozumienie i skuteczna współpraca

EBC i Parlament Europejski – w dążeniu do wspólnego porozumienia i skutecznej współpracy – wyjaśniają zasady rozliczalności w dziedzinie bankowości centralnej w drodze wymiany listów.

Wymiana listów między EBC a Parlamentem Europejskim

Rozliczalność a nadzór bankowy

Rozliczalność EBC w zakresie zadań nadzorczych podlega szczególnym zasadom, określonym w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Konkretne formy rozliczania się z tych zadań są wskazane w następujących dokumentach:

Rozliczalność – Nadzór Bankowy EBC

Inne sposoby informowania społeczeństwa

EBC nie tylko wypełnia wymogi traktatowe, ale przez lata wypracował dodatkowe formy komunikacji. Zwiększają one przejrzystość decyzji EBC i pomagają europejskiemu społeczeństwu zrozumieć te decyzje.

Biuletyn ekonomiczny

Publikacja Economic Bulletin przedstawia informacje o sytuacji gospodarczej i monetarnej, które Rada Prezesów bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Ukazuje się osiem razy w roku, dwa tygodnie po każdym posiedzeniu poświęconym tej polityce.

Zobacz najnowsze i starsze wydania
Tygodniowe sprawozdania finansowe

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu zawierają informacje na temat operacji polityki pieniężnej, operacji walutowych i działalności inwestycyjnej.

Tygodniowe sprawozdania finansowe
Konferencje prasowe

Po każdym posiedzeniu monetarnym Rady Prezesów – czyli co sześć tygodni – EBC organizuje konferencję prasową.

Konferencje prasowe
Relacje z posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej

Cztery tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów poświęconym polityce pieniężnej jest publikowany opis dyskusji, jaka się na nim odbyła.

Relacje z posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej
Posty na blogu, wywiady i wystąpienia publiczne

Członkowie Zarządu prowadzą regularne działania informacyjne: publikują posty na blogu, udzielają wywiadów, wygłaszają przemówienia, a także czasami zamieszczają wpisy bezpośrednio w mediach społecznościowych.

Media

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Jakie są główne zadania EBC?

Zadania EBC

Stosunki z instytucjami europejskimi

Współpraca europejska

Wszystkie strony w tej sekcji