Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Komitet Prezesów banków centralnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1964−1993)

Komitet Prezesów (CoG) utworzono w roku 1964. Jego zadaniem było rozwijanie współpracy między bankami centralnymi państw członkowskich. Komitet prowadził konsultacje i koordynował wymianę informacji na temat polityki pieniężnej i jej instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kredytowych, pieniężnych i walutowych.

W roku 1990, po rozpoczęciu pierwszego etapu unii gospodarczej i walutowej, rola Komitetu została wzmocniona. Jego kompetencje rozszerzono o udział w koordynacji polityki pieniężnej i polityki kursowej, jako mających zasadnicze znaczenie dla stabilności cen i prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Systemu Walutowego.

Obsługą logistyczną i prowadzeniem Sekretariatu zajmował się Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), w którego siedzibie w Bazylei zazwyczaj odbywały się posiedzenia Komitetu. Do roku 1990 za pracę analityczną odpowiadało kilka grup roboczych i zadaniowych. W 1990 do Sekretariatu dołączono Dział Ekonomiczny (Economic Unit) oraz powołano formalne jednostki organizacyjne w formie trzech podkomisji – do spraw polityki pieniężnej (Monetary Policy Sub-Committee, MPSC), polityki dewizowej (Foreign Exchange Policy Sub-Committee, FXPSC) i nadzoru bankowego (Banking Supervision Sub-Committee, BSSC).

W styczniu 1994 w miejsce Komitetu Prezesów ustanowiono Europejski Instytut Walutowy (EIW), którego siedzibę przeniesiono wkrótce do Frankfurtu nad Menem.

Archiwum Komitetu liczy 581 kartonów z dokumentami w formie papierowej. Obejmują one głównie dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze i sprawozdania Komitetu Prezesów i Komitetu Zastępców (Committee of Alternates). Znajdują się tu również dokumenty podkomisji i grup eksperckich zajmujących się polityką pieniężną, kursami walutowymi i przepływem kapitału, nadzorem bankowym i innymi kwestiami leżącymi w gestii banków centralnych. Wśród nich są także dokumenty związane ze współpracą z instytucjami i forami o zasięgu europejskim i międzynarodowym. Dokumenty są sporządzone zazwyczaj w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Pochodzą przede wszystkim z lat 1964−1993, ale niektóre powstały w latach 50.

CoG 1 Status prawny i organizacja

Dział pierwszy zawiera dokumenty dotyczące ustanowienia i wewnętrznej organizacji Komitetu Prezesów, a także spraw pracowniczych, zarządzania finansami, działań informacyjnych i systemów łączności.

1962, 1964−1994

CoG 1.1 Dokumenty założycielskie i organizacyjne

Ta sekcja obejmuje instytucjonalne i organizacyjne ramy ustanowienia Komitetu Prezesów oraz prace Sekretariatu i Działu Ekonomicznego, które wspomagały Komitet. Znajdują się tu również regulaminy, programy prac, procedury wyboru przewodniczącego, opis składu grup roboczych i podkomisji oraz dokumentacja kadrowa i rekrutacyjna.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1964−1994

CoG 1.2 Zarządzanie finansami

Ta sekcja obejmuje wydatki i zasady dzielenia kosztów Komitetu Prezesów i Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej oraz akta Komitetu ds. Finansów z lat 1990−1994.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1964−1993 (głównie 1982−1993)

CoG 1.3 Działania informacyjne i systemy łączności

Ta sekcja zawiera komunikaty prasowe oraz przemówienia prezesów i innych przedstawicieli Komitetu z lat 1985−1993, a także dokumentację dotyczącą stworzenia w roku 1971 systemu telekomunikacyjnego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 2 Posiedzenia i ekspertyzy

Dział drugi zawiera dokumentację z posiedzeń Komitetu Prezesów i Komitetu Zastępców, a także sprawozdania roczne Komitetu Prezesów i Działu Ekonomicznego.

1964−1993

CoG 2.1 Posiedzenia Komitetu Prezesów

Ta sekcja zawiera upublicznione agendy, protokoły i dokumentację posiedzeń Komitetu Prezesów, obejmujące okres od 6 lipca 1964 do 14 grudnia 1993.

1973−1993

CoG 2.2 Posiedzenia i sprawozdania Komitetu Zastępców

Ta sekcja zawiera dokumentację posiedzeń Komitetu Zastępców z lat 1973−1993, programy prac oraz zbiór sprawozdań i dokumentów dotyczących pierwszego i drugiego etapu unii gospodarczej i walutowej od roku 1990.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1989−1994

CoG 2.3 Sprawozdawczość Działu Ekonomicznego

Ta sekcja obejmuje programy prac Działu Ekonomicznego oraz zbiór sprawozdań, pism, notatek służbowych i innych dokumentów dotyczących polityki pieniężnej i fiskalnej, konkurencyjności międzynarodowej i agregatów pieniężnych.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1991−1993

CoG 2.4 Sprawozdania roczne Komitetu Prezesów

Ta sekcja zawiera dwa sprawozdania roczne: za lata 1990−1991 oraz za rok 1992, a także dokumenty dotyczące odnośnych prac przygotowawczych.

CoG 3 Koordynacja polityki pieniężnej i operacji monetarnych

Dział trzeci zawiera dokumenty dotyczące zasad i operacji polityki pieniężnej oraz jej harmonizacji od początku lat 60. do roku 1993, a także działań odnoszących się do tzw. węża walutowego, który był pierwszą próbą zawężenia wahań kursów walut wspólnotowych po upadku systemu walutowego z Bretton Woods (1972−1974). Znajdują się tu również dokumenty dotyczące transakcji związanych z Europejskim Systemem Walutowym i europejską jednostką walutową (ECU) od 1979 do końca funkcjonowania Komitetu w 1993. Zasoby w tym dziale nie wiążą się ściśle z działalnością określonych grup eksperckich bądź forów; znaczna ich część nie została sporządzona przez Komitet, lecz np. przez Komisję Europejską.

1964−1993

CoG 3.1 Europejska integracja monetarna od lat 60.

Ta sekcja zawiera dokumentację dotyczącą ram współpracy i konwergencji europejskich polityk pieniężnych i gospodarczych, wstępnych działań mających na celu utworzenie unii gospodarczej i walutowej oraz dyskusji na temat jej pierwszego etapu. Obejmuje również kwestie związane z rozszerzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz ze współpracą banków centralnych.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1968−1993 (głównie 1970−1993)

CoG 3.2 Interwencje i kursy walutowe w okresie funkcjonowania Europejskiego Systemu Walutowego i tzw. węża walutowego

Ta sekcja zawiera dokumentację dotyczącą krótko- i średnioterminowej pomocy udzielanej Wspólnocie oraz zasad przyznawania pożyczek. Obejmuje również dokumenty na temat interwencji prowadzonych w walutach państw członkowskich Wspólnoty w ramach Europejskiego Systemu Walutowego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1978−1993

CoG 3.3 Powstanie i funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego

Ta sekcja zawiera dokumenty dotyczące ustanowienia Europejskiego Systemu Walutowego, np. umowę z 1979 w sprawie procedur operacyjnych, oraz projekty rozwiązań, zapisy dyskusji, sprawozdania, opracowania naukowe i przemówienia na temat tworzenia tego systemu. Znajduje się tu również zbiór dokumentów na temat stosowania ECU oraz funkcjonowania i kryzysu mechanizmu kursowego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1982−1994 (głównie 1989−1993)

CoG 3.4 Przygotowania do ustanowienia Europejskiego Instytutu Walutowego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych

Ta sekcja obejmuje przygotowania do drugiego i trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej oraz ustalenia organizacyjne dotyczące zastąpienia Komitetu Prezesów przez Europejski Instytut Walutowy (EIW). Zawiera pierwsze projekty statutu EIW oraz statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także dokumenty dotyczące powołania pierwszego prezesa EIW – Alexandre’a Lamfalussy’ego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 4 Kursy walutowe i przepływy kapitału oraz odnośne grupy eksperckie

Dział czwarty obejmuje spostrzeżenia, dokumentację z posiedzeń, projekty rozwiązań, przykłady praktyk oraz statystyki dotyczące kursów walutowych i przepływów kapitału. Znajduje się tu również dokumentacja pierwszych prób wypracowania jednolitego podejścia europejskiego, podejmowanych głównie przez grupy ekspertów. Niektóre z tych grup działały przez wiele lat i pozostawiły po sobie dużo sprawozdań.

1969−1994

CoG 4.1 Uzgadnianie kursów oraz monitorowanie

Ta sekcja zawiera dokumentację posiedzeń grupy ds. uzgadniania kursów (Concertation Group) z lat 1973−1993 i grupy ds. monitorowania (Monitoring Group) z lat 1987−1993. Obejmuje również zasady i zestawienia związane z interwencjami, stopami procentowymi i kursami walutowymi, a także miesięczne sprawozdania na temat sytuacji na rynkach walutowych państw, których banki centralne uczestniczyły w procedurze uzgodnień w latach 1974−1994.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1960−1963, 1965−1969, 1974−1976

CoG 4.2 Przepływy kapitału; posiedzenia i sprawozdania grup eksperckich zajmujących się krótkoterminowymi przepływami kapitału

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń oraz sprawozdania komitetu ekspertów ds. krótkoterminowych przepływów kapitału (Committee of Experts on Short-term Capital Movements) z lat 1967−1969 i grupy roboczej ds. krótkoterminowych przepływów kapitału (Working Group on Short-term Capital Movements) z lat 1974−1976. Znajduje się tu również zbiór dokumentów poświęconych problematyce przepływu kapitału.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1970−1990

CoG 4.3 Posiedzenia i dokumenty sprawozdawcze grup eksperckich, którymi kierowali: H. Ansiaux, M. Théron, P. Barre, F. Heyvaert i H. Dalgaard

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń i sprawozdanie końcowe grupy eksperckiej kierowanej przez Huberta Ansiaux, której zadaniem było przeanalizowanie kwestii wskazanych przez ówczesnego premiera Luksemburga Pierre’a Wernera, dotyczących m.in. zawężania pasma wahań kursów walut wspólnotowych i stworzenia funduszu regulacji wymiany walut (1970). Znajdują się tu również dokumenty z posiedzeń i sprawozdania grupy ekspertów utworzonej w 1970, kierowanej przez Marcela Thérona (1970−1974), Pierre’a Barre’a (1974), François Heyvaerta (1974−1982) i Henninga Dalgaarda (1983−1990). Sprawozdania skupiają się na różnych technicznych problemach związanych z procesem uzgadniania kursów walut wspólnotowych, zawężaniem pasma ich wahań, stosowaniem umowy bazylejskiej, wielowalutowym systemem interwencji, uruchamianiem rezerw złota, wewnątrzwspólnotowym uzgadnianiem sald, wewnątrzwspólnotowym systemem kursowym, procedurami operacyjnymi Europejskiego Systemu Walutowego i jednostką walutową ECU.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1985−1993

CoG 4.4 Posiedzenia i sprawozdania Podkomisji ds. Polityki Dewizowej (Foreign Exchange Policy Sub-Committee, FXPSC)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń (1990−1992) i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań cyklicznych i specjalnych. Wśród 14 sprawozdań cyklicznych znajdują się coroczne przeglądy rozwoju sytuacji w Europejskim Systemie Walutowym.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 5 Polityka pieniężna i podaż pieniądza oraz odnośne grupy eksperckie

Dział piąty zawiera dokumentację z posiedzeń i sprawozdania grup eksperckich ds. polityki pieniężnej z okresu od lat 70.

1970−1981

CoG 5.1 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej ds. harmonizacji instrumentów polityki pieniężnej (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments)

Ta sekcja zawiera dokumentację posiedzeń i sprawozdania grupy roboczej ds. harmonizacji instrumentów polityki pieniężnej z lat 1970−1981.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1973−1993

CoG 5.2 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej, którą kierowali A. W. Bastiaanse i R. Raymond

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń grupy eksperckiej utworzonej w 1973, kierowanej przez Adriaana Willema Bastiaanse'a (1973−1980) i Roberta Raymonda (1981−1990). Grupa badała zmiany podaży pieniądza w państwach Wspólnoty w latach 1973−1974, tendencje monetarne w latach 1974−1975, sytuację monetarną w latach 1975−1978 i politykę pieniężną państw członkowskich EWG w latach 1978−1990 oraz opracowywała cykliczne sprawozdania na te tematy. Ponadto sporządzała raporty specjalne, np. raport o stanie finansów publicznych i deficycie budżetowym (1981−1990).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1989−1993

CoG 5.3 Posiedzenia i sprawozdania Podkomisji ds. Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Sub-Committee, MPSC)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań cyklicznych i specjalnych. Wśród sprawozdań cyklicznych znajdują się sprawozdania roczne o zamiarach w zakresie polityki pieniężnej oraz coroczne przeglądy polityki pieniężnej we Wspólnocie. Są tu też miesięczne analizy najważniejszych warunków makroekonomicznych w państwach EWG (tzw. mała zielona księga) z okresu od listopada 1987 do grudnia 1993.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 6 Nadzór bankowy i odnośne grupy eksperckie

Dział szósty obejmuje początkowe etapy koordynacji nadzoru bankowego, dyskusje na temat przepisów krajowych i międzynarodowych oraz działalność podkomisji ds. nadzoru bankowego i jej jednostek pomocniczych na początku lat 90. Znajduje się tu również dokumentacja odnośnych działań Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.

1932, 1964−1993

CoG 6.1 Różne aspekty nadzoru i inicjatywy nadzorcze

Ta sekcja zawiera dokumenty związane z koordynacją inicjatyw dotyczących prawnej regulacji nadzoru bankowego oraz wymiany między bankami centralnymi danych o kredytach walutowych i zagrożeniach związanych z tymi kredytami. Znajduje się tu również dokumentacja prac doraźnej grupy ds. amerykańskiego prawa bankowego (Ad hoc Group on American Banking Legislation) z lat 1974−1978.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1978, 1986−1993

CoG 6.2 Posiedzenia i sprawozdania Podkomisji ds. Nadzoru Bankowego (Banking Supervisory Sub-Committee, BSSC)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań. Zawiera też zbiór artykułów i materiałów związanych z nadzorem bankowym w państwach będących członkami Wspólnoty i w innych państwach. Ponadto znajdują się tu dokumenty na temat wprowadzenia do prawodawstwa krajowego drugiej dyrektywy w sprawie koordynacji działalności bankowej i dokumenty o współpracy między krajowymi organami nadzoru.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1974−1975, 1987−1994

CoG 6.3 Posiedzenia i sprawozdania grup eksperckich ds. nadzoru bankowego

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń i sprawozdania grup roboczych Podkomisji ds. Nadzoru Bankowego do spraw: rejestrów kredytów (Working Group on Credit Registers), niestabilności finansowej (Working Group on Financial Fragility) i konglomeratów finansowych (Working Group on Financial Conglomerates). Uwzględniono tu również współpracę z grupą ds. kontaktów z organami nadzoru bankowego (Contact Group of Bank Supervisory Authorities) od lat 70.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1975−1994

CoG 6.4 Działalność Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

Ta sekcja zawiera dokumentację posiedzeń i współpracy oraz dokumenty dotyczące różnych zagadnień z zakresu nadzoru bankowego, np. ryzyka rynkowego, adekwatności kapitałowej banków i minimalnych standardów.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 7 Rachunkowość banku centralnego i odnośne grupy eksperckie

Dział siódmy zawiera dokumenty dotyczące posiedzeń i działalności grupy roboczej ds. rachunkowości i jej podgrup na początku lat 90.

1991−1993

CoG 7.1 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej ds. rachunkowości (Working Group on Accounting Issues, WGAI)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań. Zawiera również badania dotyczące metod rachunkowości stosowanych przez banki centralne.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1990−1991

CoG 7.2 Posiedzenia i sprawozdania grup eksperckich ds. rachunkowości

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i sprawozdania grupy zadaniowej ds. rachunkowości (Task Force on Accounting Issues) oraz doraźnej grupy roboczej ds. podziału dochodu (Ad hoc Working Group on Income Allocation).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 8 Techniczne i organizacyjne aspekty waluty europejskiej oraz odnośne grupy eksperckie

Dział ósmy obejmuje posiedzenia i działalność grupy roboczej ds. druku i emisji banknotu europejskiego oraz jej podgrup na początku lat 90.

1991−1993

CoG 8.1 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej ds. druku i emisji banknotu europejskiego (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote, BNWG)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań (1993). Znajdują się tu również dokumenty dotyczące współpracy z Grupą Roboczą Dyrektorów Mennic i Europejską Unią Niewidomych.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1992−1994

CoG 8.2 Posiedzenia i sprawozdania grup eksperckich ds. waluty europejskiej

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze oraz sprawozdania sporządzone przez grupy zadaniowe do spraw: projektu banknotów (Design Task Force), emisji banknotów (Issue Task Force), zabezpieczeń technicznych (Security Technology Task Force), badań (Survey Task Force), scenariuszy (Scenario Task Force) i kosztów (Costing Task Force); wszystkie one działały w ramach grupy roboczej ds. druku i emisji banknotu europejskiego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 9 Systemy płatności i rozrachunek papierów wartościowych oraz odnośne grupy eksperckie

Dział dziewiąty obejmuje dokumentację działań analitycznych i koordynacyjnych związanych z systemami płatności w państwach Wspólnoty, głównie pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Chodzi przede wszystkim o grupę roboczą ds. wspólnotowych systemów płatności. Znajdują się tu również dokumenty, które nie zostały sporządzone przez Komitet Prezesów.

1990−1994

CoG 9.1 Posiedzenia i sprawozdania doraźnej grupy roboczej / grupy roboczej ds. wspólnotowych systemów płatności (Ad hoc Working Group / Working Group on EC Payment Systems, WGPS)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń i prac przygotowawczych prowadzonych na potrzeby sprawozdań. Zawiera również dokumenty dotyczące spotkań z przedstawicielami banków prywatnych.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1984−1985, 1989−1993

CoG 9.2 Inicjatywy doraźnej grupy roboczej / grupy roboczej ds. wspólnotowych systemów płatności oraz prowadzona przez te grupy koordynacja systemów płatności

Ta sekcja obejmuje dokumentację inicjatyw na rzecz koordynacji systemów płatności – dotyczących np. infrastruktury technicznej i przetwarzania danych – oraz harmonizacji płatności krajowych i transgranicznych. Znajduje się tu również dokumentacja prac nad systemem rozliczeń i rozrachunku prywatnych transakcji w ECU.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1991−1994

CoG 9.3 Niebieska księga

Ta sekcja obejmuje opracowanie, tłumaczenie i publikację tzw. niebieskiej księgi o systemach płatności w państwach Wspólnoty.

1991−1994

CoG 9.4 Posiedzenia i sprawozdania grup eksperckich ds. systemów płatności

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze oraz sprawozdania sporządzone przez jednostki działające w ramach grupy roboczej ds. wspólnotowych systemów płatności (Working Group on EC Payment Systems): grupę ds. koordynacji (Coordination Group), grupę ds. redakcji (Editorial Group), grupę ds. opracowania dokumentów (Drafting Group), grupę zadaniową ds. ECU (ECU Task Force), grupę zadaniową prawników ds. wspólnotowych systemów płatności (Task Force of Legal Experts on EC Payment System), grupę zadaniową ds. zalecenia nr 3 (Task Force on Recommendation 3) oraz grupę zadaniową ds. kart przedpłaconych (Task Force on Prepaid Cards). Znajdują się tu dokumenty dotyczące współpracy z zewnętrznymi grupami ekspertów, w tym grupą ds. technicznych aspektów systemów płatności (Payment Systems Technical Development Group, PSTDG), komitetem ds. systemów płatności i rozrachunku (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) oraz Europejskim Komitetem ds. Standardów Bankowych (ECBS), a także prac związanych z inicjatywami Komisji Europejskiej.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 10 Zagadnienia informatyczne i sieci komputerowe oraz odnośne grupy eksperckie

Dział dziesiąty obejmuje przede wszystkim informatyczne aspekty organizacji Europejskiego Instytutu Walutowego (drugi etap unii gospodarczej i walutowej). Znajdują się tu także dokumenty dotyczące systemu Cebamail, służącego do wymiany danych chronionych między bankami centralnymi.

1989−1993

CoG 10.1 Posiedzenia i sprawozdania grupy Bourguignona i jej podgrup

Ta sekcja zawiera dokumenty i sprawozdania grupy eksperckiej pod kierownictwem Jean-Baptiste’a Bourguignona, powołanej do zbadania rozwiązań do bezgłosowego przesyłania danych między bankami centralnymi państw EWG. Mieszczą się tu również dokumenty podgrupy ds. szyfrowania informacji (Sub-Group on Encryption), której zadaniem było rozpoznanie dostępnych narzędzi szyfrujących.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1990−1993

CoG 10.2 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej ds. systemów informatycznych (Working Group on Information Systems, WGIS) oraz system Cebamail

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze oraz sprawozdania grupy roboczej ds. systemów informatycznych i jej podgrupy ds. systemu Cebamail.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 11 Zagadnienia statystyczne i odnośne grupy eksperckie

Dział jedenasty zawiera szeregi statystyczne oraz dokumenty związane z udziałem w inicjatywach na rzecz harmonizacji statystyk i w różnych komitetach pod przewodnictwem Eurostatu. Znajduje się tu również dokumentacja posiedzeń i prac grupy roboczej ds. statystyki z początku lat 90.

1962−1993

CoG 11.1 Koordynacja prac statystycznych od lat 60.

Ta sekcja obejmuje dokumenty dotyczące inicjatyw na rzecz harmonizacji rozwiązań statystycznych oraz wspólnotowego systemu statystycznego. Znajduje się tu również zbiór dokumentów roboczych zawierających dane statystyczne dotyczące państw członkowskich EWG (1973−1979) oraz miesięczne szeregi statystyczne, tzw. duża zielona księga (1979−1993).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1992−1994

CoG 11.2 Posiedzenia i sprawozdania grupy roboczej ds. statystyki (Working Group on Statistics, WGS)

Ta sekcja zawiera dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze i sprawozdania.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1988−1993

CoG 11.3 Posiedzenia i sprawozdania innych grup eksperckich i komitetów ds. statystyki

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń, dokumenty robocze i sprawozdania sporządzone przez różne komitety i jednostki pomocnicze utworzone przez Eurostat, w tym Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB), grupę zadaniową ds. statystyki pieniężnej i bankowej (Money and Banking Statistics Task Force, MBSTF) oraz grupę zadaniową ds. statystyki stanów i przepływów kapitału w bilansie płatniczym (Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force, CFSTF).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 12 Komisja Europejska

Dział dwunasty zawiera głównie dokumenty stworzone przez Komisję Europejską i jej jednostki organizacyjne. Wiele z tych dokumentów powstało w wyniku transakcji przeprowadzonych bez udziału Komitetu Prezesów i banków centralnych; znaczną ich część przesłano do Sekretariatu Komitetu Prezesów w Bazylei jedynie w celach informacyjnych.

1964−1993

CoG 12.1 Opinie i inicjatywy w kwestiach monetarnych i gospodarczych oraz prawodawstwo europejskie

Ta sekcja obejmuje: zbiór projektów, wniosków i ostatecznych wersji dyrektyw z zakresu gospodarki, bankowości i finansów; sprawozdania Komisji Europejskiej, np. coroczne sprawozdanie na temat sytuacji gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (1971−1982 i 1989); sprawozdania związane z grupą ds. badań nad inflacją (Study Group „Problems of Inflation”, 1975−1977). Znajduje się tu również dokumentacja z posiedzeń grupy ekspertów krajowych ds. prognoz (1991−1993) oraz Komitetu Doradczego ds. Bankowości (1986−1993).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 13 Komitet Walutowy

Dział trzynasty zawiera głównie dokumenty sporządzone przez Komitet Walutowy w Brukseli i przesłane do Sekretariatu Komitetu Prezesów w Bazylei w celach informacyjnych. W pracach Komitetu Walutowego uczestniczyli przedstawiciele banków centralnych.

1969−1993

CoG 13.1 Posiedzenia Komitetu Walutowego i jego jednostek pomocniczych

Ta sekcja obejmuje (niekompletną) dokumentację posiedzeń Komitetu Walutowego z lat 1969−1993, jego Komitetu Zastępców, głównie z lat 1981−1993, oraz doraźnej grupy ds. Włoch (Ad hoc Group on Italy), głównie z lat 1973−1978.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1959−1993

CoG 13.2 Ekspertyzy dotyczące zagadnień monetarnych i finansowych

Ta sekcja zawiera: sprawozdania z działalności Komitetu Walutowego (zbiór za lata 1959−1988 jest niekompletny), informacje o warunkach udzielania pomocy wspólnotowej w formie pożyczek i wnioski jej dotyczące (1981−1993) oraz opinie i pisma o różnych aspektach polityki pieniężnej, takich jak przepływy kapitału, dyscyplina budżetowa i konwergencja.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 14 Inne grupy i fora europejskie

Dział czternasty zawiera dokumenty sporządzone przez stałe i tymczasowe fora i organizacje europejskie, odnoszące się do polityki i współpracy w kwestiach monetarnych i finansowych. Zbiór dokumentów dotyczących Rady ECOFIN i Rady Europejskiej jest niekompletny. Jeśli chodzi o przygotowania do unii gospodarczej i walutowej, szczególnie interesujące są dokumenty stworzone przez konferencję międzyrządową.

1970−1993

CoG 14.1 Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

Ta sekcja obejmuje dokumentację z posiedzeń Rady ECOFIN (1970−1993) oraz sprawozdania i inne dokumenty dla Rady ECOFIN dotyczące współpracy z państwami trzecimi w zakresie polityki pieniężnej, polityki dotyczącej stóp procentowych i polityki kursowej.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1969−1994

CoG 14.2 Rada Europejska

Ta sekcja zawiera (niekompletną) dokumentację z posiedzeń i konkluzje prezydencji Rady Europejskiej. Są tu także dokumenty robocze z różnych obszarów polityki, takich jak integracja polityki fiskalnej, inflacja i swoboda przepływu kapitału. Uwzględniono również prace na rzecz doraźnego komitetu do spraw międzynarodowych (Ad hoc Committee on International Questions) z lat 1984−1985.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1989−1993

CoG 14.3 Konferencja międzyrządowa w sprawie unii gospodarczej i walutowej

Ta sekcja zawiera dokumenty opracowane przez Komitet Prezesów na potrzeby negocjacji dotyczących Traktatu o Unii Europejskiej.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
CoG 15 Banki centralne i stowarzyszenia bankowe

Dział piętnasty zawiera głównie zbiory dotyczące krajowych banków centralnych oraz polityki finansowej i monetarnej państw członkowskich EWG i państw niebędących członkami EWG. Znajdują się tu również dokumenty dotyczące wewnętrznej organizacji instytucji ponadnarodowych i stowarzyszeń prywatnych oraz ich relacji z Komitetem Prezesów.

1937, 1960−1995 (głównie 1990−1993)

CoG 15.1 Sprawy (wewnętrzne) krajowych banków centralnych

Ta sekcja obejmuje dokumenty dotyczące różnych aspektów działalności krajowych banków centralnych, np. ich statusu prawnego.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1969−1993 (głównie 1985−1993)

CoG 15.2 Krajowa polityka pieniężna

Ta sekcja zawiera dokumenty dotyczące polityki pieniężnej i gospodarczej różnych państw, zarówno należących do EWG, jak i niebędących jej członkami. Znajdują się tu również dokumenty dotyczące pożyczek udzielonych przez Wspólnotę Europejską Grecji i Włochom.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1950−1993 (głównie 1972−1993)

CoG 15.3 Ponadnarodowe organizacje monetarne

Ta sekcja zawiera dokumenty dotyczące organizacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), a także przemówienia i prace Alexandre’a Lamfalussy’ego – doradcy ekonomicznego BIS w latach 1976−1985, a potem jego dyrektora naczelnego w latach 1985−1993. Są tu również dokumenty dotyczące posiedzeń i inicjatyw Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz utworzenia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1966−1994 (głównie 1985−1993)

CoG 15.4 Prywatne stowarzyszenia bankowe

Ta sekcja obejmuje dokumenty dotyczące relacji ze Stowarzyszeniem Bankowym Obszaru Walutowego ECU (ECU Banking Association, EBA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ekonomicznym (International Economic Association, IEA), Europejskim Stowarzyszeniem Ekonomicznym (European Economic Association, EEA) i Europejską Federacją Bankową (European Banking Federation, EBF).

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów

Wszystkie strony w tej sekcji