Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výbor guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1964 – 1993)

Výbor guvernérov (Committee of Governors – CoG) bol založený v roku 1964 na prehĺbenie spolupráce medzi centrálnymi bankami členských štátov prostredníctvom konzultácií a výmeny informácií o menovej politike a príslušných opatreniach, s osobitným dôrazom na úverové, peňažné a devízové trhy.

V roku 1990 bola úloha výboru v rámci prvej etapy hospodárskej a menovej únie rozšírená. Do okruhu jeho pôsobnosti pribudla podpora koordinácie menovej a devízovej politiky, považovaných za nevyhnutné na dosiahnutie cenovej stability a zabezpečenie riadneho fungovania Európskeho menového systému.

Výbor spravidla zasadal v Bazileji na pôde Banky pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá mu poskytovala logistickú podporu a služby sekretariátu. Poskytovaním analytickej podpory bolo poverených viacero pracovných a projektových skupín až do roku 1990, keď sa súčasťou sekretariátu stala ekonomická jednotka a boli zriadené podvýbory pre menovú politiku, devízovú politiku a bankový dohľad.

V januári 1994 bol Výbor guvernérov nahradený Európskym menovým inštitútom, ktorého oficiálne sídlo sa krátko nato presídlilo do Frankfurtu nad Mohanom.

Dĺžka dokumentov v archívnom fonde Výboru guvernérov zoradených vedľa seba predstavuje približne 51 metrov. Ide najmä o zápisnice zo zasadaní, pracovné štúdie a správy Výboru guvernérov a Výboru náhradníkov, ako aj podvýborov a odborných skupín zameraných na menovú politiku, devízové trhy a pohyb kapitálu, bankový dohľad a ďalšie otázky patriace do pôsobnosti centrálnych bánk. Obsahujú i dokumenty týkajúce sa vzťahov s európskymi a medzinárodnými inštitúciami a fórami. Dokumenty sa vzťahujú najmä na obdobie 1964 – 1993 (niektoré kópie dokumentov sú z roku 1953) a sú prevažne v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

V nasledujúcom zozname nájdete dokumenty, ktoré sú k dispozícii digitálne.

CoG 1 Štatút a organizácia

Prvá sekcia sa vzťahuje na založenie a vnútornú organizáciu Výboru guvernérov. Obsahuje i záznamy týkajúce sa personálneho obsadenia, hospodárenia, komunikácie a komunikačných systémov.

1962,1964 – 1994

CoG 1.1 Založenie, interné otázky a stanovy

Táto podsekcia sa vzťahuje na inštitucionálny a organizačný rámec použitý pri založení Výboru guvernérov a podporu, ktorú výboru poskytoval sekretariát a ekonomická jednotka. Obsahuje i rokovací poriadok, programy činnosti, záznamy o voľbe predsedu, zloženie pracovných skupín a podvýborov, údaje o personálnom obsadení a náborovej politike.

1964 – 1994

CoG 1.2 Hospodárenie

Táto podsekcia obsahuje údaje o rozdelení výdavkov a nákladov Výboru guvernérov a Európskeho fondu pre menovú spoluprácu, ako aj záznamy Výboru pre finančné záležitosti za obdobie 1990 – 1994.

1964 – 1993 (predovšetkým1982 – 1993)

CoG 1.3 Komunikácia a komunikačné systémy

Táto podsekcia obsahuje tlačové správy a prejavy guvernérov a funkcionárov od roku 1985 do roku 1993, spolu s informáciami o vytvorení telekomunikačného systému v roku 1971.

CoG 2 Zasadania a odborné stanoviská

V druhej sekcii sa nachádzajú dokumenty zo zasadaní Výboru guvernérov a Výboru náhradníkov. Jej súčasťou sú i výročné správy Výboru guvernérov a ekonomickej jednotky.

1964 – 1993

CoG 2.1 Zasadania Výboru guvernérov

Táto podsekcia obsahuje programy rokovaní, zápisnice a dokumentáciu zo zasadaní Výboru guvernérov uskutočnených od 6. júla 1964 do 14. decembra 1993, ktorých zverejnenie bolo povolené.

1973 – 1993

CoG 2.2 Zasadania a správy Výboru náhradníkov

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní Výboru náhradníkov v rokoch 1973 až 1993, programy činnosti a súbor správ a dokumentov súvisiacich s prvou a druhou etapou hospodárskej a menovej únie od roku 1990.

1989 – 1994

CoG 2.3 Správy ekonomickej jednotky

Táto podsekcia obsahuje programy činnosti a súbor správ, poznámok, memoránd a ďalších príspevkov ekonomickej jednotky týkajúcich sa menovej a rozpočtovej politiky, medzinárodnej konkurencieschopnosti a menových agregátov.

1991 – 1993

CoG 2.4 Výročné správy Výboru guvernérov

V tejto podsekcii sa nachádza prvá (1990 – 1991) a druhá (1992) výročná správa a súvisiace prípravné podklady.

CoG 3 Koordinácia menových operácií a opatrení menovej politiky

Tretia sekcia obsahuje zásady menovej politiky, operácií a harmonizácie od začiatku 60. rokov do roku 1993 a informácie o činnostiach spojených s tzv. „hadom v tuneli“ – prvým pokusom o zúženie pásma výmenných kurzov krajín Spoločenstva po zániku brettonwoodskeho systému (1972 – 1974). Obsahuje i transakcie súvisiace s Európskym menovým systémom a Európskou menovou jednotkou (ECU) od roku 1979 do konca funkčného obdobia výboru v roku 1993. Dokumenty zaradené do tejto sekcie sa netýkajú len konkrétnych odborných skupín či fór; sekcia tiež obsahuje značný počet dokumentov nepochádzajúcich od Výboru guvernérov, napr. dokumenty vypracované Európskou komisiou.

1964 – 1993

CoG 3.1 Európska menová integrácia od 60. rokov

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o koncepcii spolupráce a konvergencie európskej menovej a hospodárskej politiky, predbežných snahách o vytvorenie hospodárskej a menovej únie a diskusiách o prvej etape. Obsahuje tiež informácie o otázkach rozširovania Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a spolupráce medzi centrálnymi bankami.

1968 – 1993 (predovšetkým1970 – 1993)

CoG 3.2 Intervencie a výmenné kurzy počas obdobia „menového hada“ a Európsky menový systém

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o krátkodobej a strednodobej pomoci poskytovanej Spoločenstvu a jeho úverovom rámci. Obsahuje tiež dokumentáciu o intervenciách v menách Spoločenstva v rámci Európskeho menového systému.

1978 – 1993

CoG 3.3 Vývoj a údržba Európskeho menového systému

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o založení Európskeho menového systému, napr. dohodu o prevádzkových postupoch (1979), ako aj návrhy, diskusie, správy, odborné štúdie a prejavy o jeho vývoji. Obsahuje tiež súbor dokumentov o používaní ECU a o fungovaní a kríze mechanizmu výmenných kurzov.

1982 – 1994 (predovšetkým1989 – 1993)

CoG 3.4 Príprava založenia Európskeho menového inštitútu a Európskeho systému centrálnych bánk

Táto podsekcia obsahuje záznamy o prípravných prácach v druhej a tretej etape hospodárskej a menovej únie a organizačných prípravách na prechod z Výboru guvernérov na Európsky menový inštitút. Obsahuje i predbežné návrhy Štatútu EMI, Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a vymenovania prvého prezidenta EMI Alexandra Lamfalussyho.

CoG 4 Otázky týkajúce sa devízových trhov/pohybu kapitálu a odborné skupiny

Štvrtá sekcia obsahuje zistenia, záznamy zo zasadaní, návrhy opatrení, postupy a štatistiky týkajúce sa devízových trhov a pohybu kapitálu. Obsahuje i záznamy o prvých pokusoch o vytvorenie harmonizovaného európskeho prístupu, ktoré organizovali predovšetkým odborné skupiny. Niektoré z týchto skupín pôsobili dlhoročne a počas svojej činnosti vypracovali početné správy.

1969 – 1994

CoG 4.1 Dohodovanie a monitorovanie

Táto podsekcia obsahuje záznamy zo zasadaní skupiny pre dohodovanie (1973 – 1993) a monitorovacej skupiny (1987 – 1993). Obsahuje tiež zásady a tabuľky týkajúce sa intervencií, úrokových sadzieb a výmenných kurzov a mesačné správy o vývoji devízových trhov krajín, ktorých centrálne banky boli zapojené do dohodovacieho postupu od roku 1974 do roku 1994.

1960-1963,1965-1969,1974-1976

CoG 4.2 Pohyb kapitálu, zasadania a správy odborných skupín pre krátkodobý pohyb kapitálu

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a správy odborného výboru pre krátkodobý pohyb kapitálu (1967 – 1969) a pracovnej skupiny pre krátkodobý pohyb kapitálu (1974 – 1976). Obsahuje tiež súbor dokumentov o otázkach týkajúcich sa pohybu kapitálu.

1970 – 1990

CoG 4.3 Zasadania a správy odborných skupín (predsedovia Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert a Dalgaard)

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a konečnú správu odbornej skupiny pod vedením Huberta Ansiauxa, povereného zodpovedaním viacerých otázok vznesených luxemburským premiérom Pierrom Wernerom k zužovaniu fluktuačného pásma medzi menami krajín Spoločenstva, k vytvoreniu fondu na reguláciu výmenných kurzov (1970) a ďalším témam. Obsahuje tiež dokumentáciu zo zasadaní a správy odbornej skupiny vytvorenej v roku 1970, ktorej predsedal Marcel Théron (1970 – 1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974 – 1982) a Henning Dalgaard (1983 – 1990). Správy sú zamerané na rôzne technické problémy spojené s dohodovaním výmenných kurzov, zužovaním fluktuačného pásma medzi menami krajín Spoločenstva, fungovaním Bazilejskej dohody, systémom intervencií s viacerými menami, mobilizáciou zlatých rezerv, vyrovnávaním zostatkov v rámci Spoločenstva, systémom výmenných kurzov v rámci Spoločenstva a prevádzkovými postupmi Európskeho menového systému a ECU.

1985 – 1993

CoG 4.4 Zasadania a správy podvýboru pre devízovú politiku

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní (1990 – 1992) a prípravných prác v rámci tvorby pravidelných a mimoriadnych správ. Súčasťou 14 pravidelných správ je ročné hodnotenie vývoja Európskeho menového systému.

CoG 5 Otázky menovej politiky a peňažnej zásoby a odborné skupiny

Piata sekcia obsahuje záznamy zo zasadaní a správy odborných skupín pre menovú politiku od 70. rokov.

1970 – 1981

CoG 5.1 Zasadania a správy pracovnej skupiny pre harmonizáciu nástrojov menovej politiky

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a správy pracovnej skupiny pre harmonizáciu nástrojov menovej politiky (1970 – 1981).

1973 – 1993

CoG 5.2 Zasadania a správy odbornej skupiny (predsedovia Bastiaanse a Raymond)

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní odbornej skupiny vytvorenej v roku 1973, ktorej predsedal Adriaan Willem Bastiaanse (1973 – 1980) a Robert Raymond (1981 – 1990). Skupina bola zameraná na vývoj peňažnej zásoby v krajinách Spoločenstva v rokoch 1973 a 1974, menový vývoj v rokoch 1974 a 1975, menovú situáciu v rokoch 1975 až 1978 a menovú politiku členských štátov EHS v rokoch 1978 až 1990, a zostavovala príslušné správy. Skupina zostavovala i osobitné správy, napr. správu o verejných financiách a deficite (1981 – 1990).

1989 – 1993

CoG 5.3 Zasadania a správy podvýboru pre menovú politiku

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a prípravných prác v rámci tvorby pravidelných a mimoriadnych správ. Súčasťou pravidelných správ je výročná správa o zámeroch menovej politiky a ročné hodnotenie menovej politiky v krajinách Spoločenstva. Súčasťou sekcie je i mesačné hodnotenie makroekonomického vývoja v krajinách EHS (malá zelená kniha) od novembra 1987 do decembra 1993.

CoG 6 Otázky bankového dohľadu a odborné skupiny

Šiesta sekcia sa vzťahuje na počiatočné fázy koordinácie otázok bankového dohľadu, diskusie týkajúce sa národnej a medzinárodnej legislatívy a aktivity podvýboru pre bankový dohľad a jeho podštruktúr začiatkom 90. rokov. Obsahuje i záznamy o súvisiacich aktivitách Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

1932,1964 – 1993

CoG 6.1 Aspekty a iniciatívy dohľadu

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu týkajúcu sa koordinácie iniciatív v oblasti legislatívy bankového dohľadu a výmeny údajov o zahraničných úveroch a rizikách medzi centrálnymi bankami. Obsahuje i záznamy o činnosti mimoriadnej skupiny pre americkú bankovú legislatívu (1974 – 1978).

1978,1986 – 1993

CoG 6.2 Zasadania a správy podvýboru pre bankový dohľad

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a prípravných prác v rámci tvorby správ. Obsahuje tiež súbor článkov a dokumentov týkajúcich sa bankového dohľadu v krajinách Spoločenstva i mimo neho, ako aj dokumentáciu o implementácii druhej smernice o koordinácii bankovníctva a o spolupráci medzi orgánmi bankového dohľadu.

(1974 –1975,1987 –1994)

CoG 6.3 Zasadania a správy súvisiacich odborných skupín pre bankový dohľad

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a správy podštruktúr podvýboru pre bankový dohľad – pracovnej skupiny pre úverové registre, pracovnej skupiny pre finančnú nestabilitu a pracovnej skupiny pre finančné konglomeráty. Obsahuje i záznamy o vzťahoch s kontaktnou skupinou orgánov bankového dohľadu od 70. rokov.

1975 – 1994

CoG 6.4 Aktivity Bazilejského výboru pre bankový dohľad

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o zasadaniach a kontaktoch, ako aj o rôznych otázkach bankového dohľadu, ako je trhové riziko, kapitálová primeranosť bánk a vývoj minimálnych štandardov.

CoG 7 Otázky účtovníctva centrálnych bánk a odborné skupiny

Siedma sekcia pozostáva zo záznamov o zasadaniach a aktivitách pracovnej skupiny pre účtovné otázky a jej podštruktúr zo začiatku 90. rokov.

1991 – 1993

CoG 7.1 Zasadania a správy pracovnej skupiny pre účtovné otázky

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a prípravných prác v rámci tvorby správ. Obsahuje i údaje o prieskumoch účtovnej metodiky centrálnych bánk.

1990 – 1991

CoG 7.2 Zasadania a správy súvisiacich odborných skupín pre účtovníctvo

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a správy projektovej skupiny pre účtovné otázky a mimoriadnej pracovnej skupiny pre alokáciu príjmov.

CoG 8 Technické a organizačné otázky spojené s európskou menou a odborné skupiny

Ôsma sekcia pozostáva zo záznamov o zasadaniach a aktivitách pracovnej skupiny pre tlač a emisiu európskych bankoviek a jej podštruktúr zo začiatku 90. rokov.

1991 – 1993

CoG 8.1 Zasadania a správy pracovnej skupiny pre tlač a emisiu európskych bankoviek

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a prípravných prác pri tvorbe správ (1993), ako aj dokumenty o vzťahoch so Skupinou riaditeľov mincovní a Európskou úniou nevidiacich.

1992 – 1994

CoG 8.2 Zasadania a správy súvisiacich odborných skupín pre európsku menu

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a pracovnú dokumentáciu, ako aj správy vypracované podštruktúrami pracovnej skupiny pre tlač a emisiu európskych bankoviek – skupiny pre dizajn, skupiny pre emisiu, skupiny pre bezpečnostnú technológiu, skupiny pre prieskum, skupiny pre scenáre vývoja a skupiny pre kalkuláciu nákladov.

CoG 9 Platobné systémy, otázky vyrovnania obchodov s cennými papiermi a odborné skupiny

Deviata sekcia sa vzťahuje na analytické a koordinačné aktivity spojené s platobnými systémami v krajinách Spoločenstva, najmä koncom 80. a začiatkom 90. rokov, a je zameraná predovšetkým na pracovnú skupinu pre platobné systémy ES. Súčasťou tejto sekcie sú i dokumenty, ktoré nevytvoril Výbor guvernérov.

1990 – 1994

CoG 9.1 Zasadania a správy mimoriadnej pracovnej skupiny/pracovnej skupiny pre platobné systémy ES

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a prípravných prác pri tvorbe správ. Jej súčasťou sú i podklady zo stretnutí s predstaviteľmi súkromných bánk.

1984 – 1985,1989 – 1993

CoG 9.2 Iniciatívy a koordinácia platobných systémov mimoriadnej pracovnej skupiny/pracovnej skupiny pre platobné systémy ES

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o iniciatívach v oblasti koordinácie platobných systémov – napr. otázok technickej infraštruktúry a spracovania dát – a harmonizácie národných a cezhraničných platieb. Zahŕňa aj činnosť v rámci súkromného systému zúčtovania a vyrovnania ECU.

1991 – 1994

CoG 9.3 Tvorba modrej knihy

Táto podsekcia sa vzťahuje na tvorbu, preklad a zverejnenie Modrej knihy o platobných systémoch v krajinách Spoločenstva.

1991 – 1994

CoG 9.4 Zasadania a správy súvisiacich odborných skupín pre platobné systémy

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a pracovnú dokumentáciu, ako aj správy podštruktúr pracovnej skupiny pre platobné systémy ES – koordinačnej skupiny, redakčnej skupiny, autorskej skupiny, projektovej skupiny pre ECU, projektovej skupiny právnych expertov pre platobné systémy ES, projektovej skupiny pre odporúčanie 3 a projektovej skupiny pre predplatené karty. Obsahuje tiež dokumenty o vzťahoch s externými odbornými skupinami, ako je skupina pre technický vývoj platobných systémov, výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) a Európsky výbor pre bankové štandardy, ako aj príspevkoch k iniciatívam Európskej komisie.

CoG 10 Informačná technológia, počítačové siete a odborné skupiny

Desiata sekcia sa vzťahuje najmä na otázky informačnej technológie súvisiace s prípravou EMI (druhá etapa hospodárskej a menovej únie). Obsahuje i záznamy týkajúce sa Cebamailu, systému prenosu chránených údajov medzi centrálnymi bankami.

1989 – 1993

CoG 10.1 Zasadania a správy odbornej skupiny pod vedením Jeana-Baptistu Bourguignona (Bourguignonovej skupiny) a jej podštruktúr

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu a správy Bourguignonovej skupiny, ktorá bola poverená analýzou nehlasového prenosu informácií medzi centrálnymi bankami krajín EHS. Obsahuje i dokumenty jej podskupiny pre šifrovanie, ktorá bola vytvorená na výskum šifrovacích produktov.

1990 – 1993

CoG 10.2 Zasadania a správy pracovnej skupiny pre informačné systémy a otázky Cebamailu

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní a pracovnú dokumentáciu, a správy pracovnej skupiny pre informačné systémy a jej podskupiny pre Cebamail.

CoG 11 Štatistické otázky a odborné skupiny

Jedenásta sekcia obsahuje štatistické série a príspevky k harmonizačným iniciatívam v oblasti štatistiky a k činnosti rôznych výborov vedených Eurostatom. Jej súčasťou sú i záznamy zo zasadaní a činnosti pracovnej skupiny pre štatistiku zo začiatku 90. rokov.

1962 – 1993

CoG 11.1 Koordinácia štatistických otázok od začiatku 60. rokov

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu týkajúcu sa iniciatív spojených s harmonizáciou štatistických postupov a štatistického systému Spoločenstva. Obsahuje tiež sériu pracovných dokumentov (štatistických údajov týkajúcich sa členských štátov EHS (1973 – 1979)) a mesačné štatistické série (veľká zelená kniha (1979 – 1993)).

1992 – 1994

CoG 11.2 Zasadania a správy pracovnej skupiny pre štatistiku

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní, pracovnú dokumentáciu a správy.

1988 – 1993

CoG 11.3 Zasadania a správy ďalších súvisiacich štatistických odborných skupín a výborov

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu zo zasadaní, pracovnú dokumentáciu a správy vypracované rôznymi výbormi a podštruktúrami Eurostatu, napr. Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie, projektovej skupiny pre peňažnú a bankovú štatistiku a projektovej skupiny pre štatistiku kapitálových tokov a stavov v platobnej bilancii.

CoG 12 Európska komisia

Dvanásta sekcia obsahuje najmä dokumenty vytvorené Európskou komisiou a jej podštruktúrami. V mnohých prípadoch do transakcií, ktoré viedli k vytvoreniu týchto dokumentov, nebol zapojený Výbor guvernérov ani centrálne banky. Mnoho z nich bolo zaslaných na sekretariát Výboru guvernérov v Bazileji len na informačné účely.

1964 – 1993

CoG 12.1 Stanoviská a iniciatívy k menovým a ekonomickým otázkam a európskej legislatíve

Táto podsekcia obsahuje súbor pracovných verzií, návrhov a konečných verzií smerníc týkajúcich sa ekonomických, bankových a finančných otázok; správy vypracované Európskou komisiou, napr. výročnú správu o hospodárskej situácii v Európskych spoločenstvách (1971 – 1982 a 1989) a správy súvisiace so študijnou skupinou „Problematika inflácie“ (1975 – 1977). Obsahuje tiež dokumentáciu zo zasadaní skupiny národných prognostikov (1991 – 1993) a bankového poradného výboru (1986 – 1993).

CoG 13 Menový výbor

Trinásta sekcia obsahuje predovšetkým dokumenty vytvorené Menovým výborom v Bruseli, zaslané na sekretariát Výboru guvernérov v Bazileji na informačné účely. Do činnosti Menového výboru boli zapojení predstavitelia centrálnych bánk.

1969 – 1993

CoG 13.1 Zasadania Menového výboru a jeho podštruktúr

Táto podsekcia obsahuje (nekompletnú) dokumentáciu zo zasadaní Menového výboru (1969 – 1993), jeho Výboru náhradníkov (najmä 1981 – 1993) a mimoriadnej skupiny pre Taliansko (najmä 1973 – 1978).

1959 – 1993

CoG 13.2 Odborné stanoviská k menovým a finančným otázkam

Táto podsekcia obsahuje správy o činnosti Menového výboru (nekompletná séria od roku 1959 do roku 1988), podmienky a návrhy úverovej pomoci Spoločenstva (1981 – 1993) a stanoviská a poznámky k rôznym otázkam menovej politiky, ako napr. pohyb kapitálu, rozpočtová disciplína a konvergencia.

CoG 14 Ostatné európske skupiny a fóra

Štrnásta sekcia obsahuje dokumenty vytvorené stálymi a dočasnými európskymi fórami a organizáciami týkajúce sa menovej a finančnej politiky a spolupráce. Dokumenty uložené v tejto sekcii týkajúce sa Rady ECOFIN a Európskej rady sú neúplné. V súvislosti s prípravou hospodárskej a menovej únie stoja za zmienku najmä dokumenty vytvorené medzivládnou konferenciou.

1970 – 1993

CoG 14.1 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN)

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu Rady ECOFIN (1970 – 1993) a správy a poznámky adresované Rade ECOFIN o spolupráci s tretími krajinami v oblasti menovej, úrokovej a kurzovej politiky.

1969 – 1994

CoG 14.2 Európska rada

Táto podsekcia obsahuje (neúplnú) dokumentáciu zo zasadaní a závery predsedníctva, ako aj pracovné štúdie o rôznych politických otázkach, ako je rozpočtová integrácia, inflácia a voľný pohyb kapitálu. Obsahuje tiež príspevky k činnosti mimoriadneho výboru pre medzinárodné otázky (1984 – 1985).

1989 – 1993

CoG 14.3 Medzivládna konferencia k hospodárskej a menovej únii

Táto podsekcia obsahuje príspevky Výboru guvernérov k rokovaniam o Zmluve o Európskej únii.

CoG 15 Centrálne banky a bankové združenia

Pätnásta sekcia obsahuje najmä zbierky týkajúce sa národných centrálnych bánk a finančnej a menovej politiky krajín EHS a krajín nepatriacich do EHS. Obsahuje tiež dokumenty súvisiace s vnútornou organizáciou nadnárodných inštitúcií a združení a ich väzbami na Výbor guvernérov.

1937,1960 – 1995 (predovšetkým1990 – 1993)

CoG 15.1 Otázky národných centrálnych bánk

Táto podsekcia obsahuje súbor dokumentov k rôznym otázkam týkajúcim sa národných centrálnych bánk, napr. k ich právnemu postaveniu.

1969 – 1993 (predovšetkým 1985 – 1993)

CoG 15.2 Národná menová politika

Táto podsekcia obsahuje súbor dokumentov o otázkach menovej a hospodárskej politiky niektorých krajín EHS a krajín nepatriacich do EHS. Obsahuje tiež dokumenty týkajúce sa úverov, ktoré Európske spoločenstvo poskytlo Grécku a Taliansku.

1950 – 1993 (predovšetkým1972 – 1993)

CoG 15.3 Nadnárodné menové organizácie

Táto podsekcia obsahuje dokumentáciu o organizácii Banky pre medzinárodné zúčtovanie a súbor prejavov a príspevkov jej ekonomického poradcu v rokoch 1976 až 1985 a jej generálneho riaditeľa Alexandra Lamfalussyho v rokoch 1985 až 1993. Obsahuje tiež dokumentáciu o zasadaniach a iniciatívach Medzinárodného menového fondu a o zriadení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

1966 – 1994 (predovšetkým1985 – 1993)

CoG 15.4 Bankové združenia

Táto podsekcia sa týka vzťahov s Bankovou asociáciou ECU, Medzinárodnou hospodárskou asociáciou, Európskou hospodárskou asociáciou a Európskou bankovou federáciou.

Ďalšie informácie o Výbore guvernérov nájdete v archívnej databáze. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať.

Všetky stránky v tejto sekcii