Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Medzinárodné vzťahy a analýzy

ECB pri plnení úloh zverených Eurosystému a jednotnému mechanizmu dohľadu spolupracuje na medzinárodnej úrovni. Súčasťou spolupráce je:

 • formulovanie a zastupovanie politických stanovísk v oblasti jej právomocí,
 • výmena informácií a názorov a hodnotenie hospodárskeho vývoja spolu s ďalšími tvorcami politík v rámci multilaterálnych organizácií a fór, ako aj na bilaterálnej úrovni,
 • interakcia s medzinárodnými inštitúciami, napr. Medzinárodným menovým fondom a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pri ich monitorovaní eurozóny a menovej politiky ECB,
 • účasť na medzinárodných iniciatívach zameraných na tvorbu pravidiel a osvedčených postupov na zvýšenie finančnej stability a účinnosti a transparentnosti tvorby politiky.

Medzinárodná spolupráca je dobrovoľná a nezáväzná, takže nie je v rozpore s domácim mandátom a nezávislosťou ECB. Za mimoriadnych okolností môže ECB svoje kroky koordinovať s krokmi centrálnych bánk mimo eurozóny, ako to bolo napríklad počas svetovej finančnej krízy.

Medzinárodný menový fond

ECB má v MMF postavenie stáleho pozorovateľa. Môže sa zúčastňovať na zasadaniach Výkonnej rady MMF venovaných určeným otázkam či otázkam súvisiacim s mandátom ECB.

MMF
Skupina G20

ECB sa ako súčasť delegácie Európskej únie zúčastňuje na zasadaniach ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20, ako aj na ich podštruktúrach. Zúčastňuje sa tiež na zasadaniach ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7.

G20
Banka pre medzinárodné zúčtovanie

ECB je členom a akcionárom BIS. ECB je súčasťou riadiacich a dozorných orgánov BIS a všetkých jej výborov a pracovných skupín vrátane:

 • Bazilejského výboru pre bankový dohľad
 • Výboru pre platobný styk a trhovú infraštruktúru
 • Výboru pre globálny finančný systém
 • Výboru pre trhy
BIS
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

ECB je zapojená do viacerých výborov a pracovných skupín OECD, v ktorých popri Európskej komisii pôsobí ako samostatný člen delegácie Európskej únie.

OECD
Rada pre finančnú stabilitu

ECB je súčasťou Rady pre finančnú stabilitu a viacerých jej podštruktúr.

FSB

Vzťahy s centrálnymi bankami krajín mimo EÚ

ECB udržiava vzťahy s centrálnymi bankami vyspelých i rozvíjajúcich sa trhových ekonomík mimo EÚ. Vďaka výmene názorov a informácií ECB získava lepší prehľad o vývoji vonkajšieho prostredia eurozóny i priestor na objasňovanie svojej politiky.

ECB sa zapája i do medzinárodnej spolupráce medzi centrálnymi bankami.

Analýza medzinárodných záležitostí

ECB sleduje a analyzuje rozsiahly okruh medzinárodných ekonomických, finančných a menových otázok, ktoré súvisia s plnením jej mandátu. To okrem iného znamená:

 • sledovanie a analyzovanie hospodárskych podmienok a cyklického vývoja svetovej ekonomiky a relevantných politík tretích krajín (viac informácií),
 • zostavovanie makroekonomických projekcií vývoja vonkajšieho prostredia eurozóny a simulovanie a analyzovanie rôznych scenárov vývoja vonkajšieho prostredia,
 • monitorovanie medzinárodnej úlohy eura,
 • analyzovanie záležitostí súvisiacich s medzinárodnou finančnou architektúrou a ďalších politicky relevantných otázok.

Všetky stránky v tejto sekcii