Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Etické konanie – pracovná integrita

ECB sa zaväzuje presadzovať integritu, zásady správneho riadenia a najvyššie štandardy etického konania.

Etika nás vedie k prijímaniu správnych rozhodnutí, a to aj za náročných okolností či pod tlakom. Je základom dôvery verejnosti a v konečnom dôsledku i hodnovernosti ECB.

Christine Lagardová

Vysokopostavení úradníci a pracovníci ECB plnia svoje úlohy nestranne a s integritou a konajú spôsobom, ktorý zodpovedá postaveniu ECB ako inštitúcie Európskej únie.

Čo znamená etika v ECB?

V ECB sa naše konanie riadi etickými zásadami a pravidlami stanovenými v etickom rámci (pre všetkých pracovníkov) a v kódexe správania (pre vysokopostavených úradníkov ECB).

Konflikty záujmov

Správne riadenie konfliktov záujmov je zrejme najdôležitejšou zásadou etického konania. Priamo súvisí s integritou ako jednou z našich základných hodnôt a je základom mnohých ďalších prvkov našich etických pravidiel. Tieto pravidlá určujú zásady a normy správania s cieľom predchádzať situáciám, ktoré vyvolávajú konflikt záujmov, resp. by sa za také mohli považovať. Všetci vysokopostavení úradníci a pracovníci ECB si musia svoje pracovné povinnosti plniť nestranne a objektívne.

Dary a pohostinnosť

S cieľom vyhnúť sa i zdanlivým konfliktom záujmov pracovníci spravidla nemôžu prijímať žiadne výhody spojené s ich pôsobením v ECB. Toto pravidlo je relevantné najmä v prípade interakcie pracovníkov ECB so súkromným sektorom, dohliadanými bankami alebo súčasnými či potenciálnymi dodávateľmi. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky výhody bez ohľadu na ich povahu vrátane darov a prejavov pohostinnosti.

Rešpektovanie zásad nezávislosti a nestrannosti a predchádzanie konfliktom záujmov v súvislosti s prijímaním výhod sa vyžaduje aj od vysokopostavených úradníkov ECB, ktorí však vzhľadom na svoje postavenie a funkciu určitú mieru pohostinnosti a dary menšej hodnoty akceptovať môžu.

Externá činnosť

Pracovníci, ktorí majú záujem vykonávať externú činnosť profesijnej povahy alebo činnosť prekračujúcu rámec toho, čo možno primerane považovať za voľnočasovú aktivitu, sú povinní vopred požiadať o povolenie. Toto opatrenie má zabezpečiť, že predmetná činnosť nevyvolá konflikt záujmov.

Vysokopostavení úradníci ECB predkladajú každý rok informácie o činnostiach vykonávaných v rámci i mimo funkcie ako súčasť svojho vyhlásenia o záujmoch.

Po ukončení pôsobenia v ECB

Od vysokopostavených úradníkov a pracovníkov ECB sa po ukončení ich pôsobenia v ECB môže vyžadovať, aby sa dočasne zdržali výkonu ďalšej činnosti. V závislosti od funkcie zastávanej v ECB tak musia pred začatím pôsobenia v ďalšom zamestnaní dodržať určitú čakaciu lehotu. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť ich „rotácii“. Tieto obmedzenia sa vzťahujú predovšetkým na riadiacich pracovníkov a pracovníkov bankového dohľadu, v prípade ktorých môže čakacia lehota predstavovať až dva roky.

Okrem tohto opatrenia sa na vysokopostavených úradníkov a pracovníkov aj po ukončení ich pôsobenia v ECB naďalej vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. Nesmú poskytovať žiadne neverejné informácie, s ktorými mohli prísť do styku pri plnení svojich úloh. Vysokopostavení úradníci a pracovníci ECB aj po skončení pôsobenia v ECB po určitú dobu naďalej podliehajú kontrolám dodržiavania pravidiel týkajúcich sa súkromných finančných transakcií.

Obstarávanie

V rámci obstarávania musia pracovníci dodržiavať osobitné pravidlá a ustanovenia a postupovať objektívne, neutrálne, transparentne a spravodlivo. Zároveň sa od nich vyžaduje, aby sa vyhýbali konfliktom záujmov, a v prípade ich výskytu ich nahlasovali. Pracovníci zapojení do procesu obstarávania musia v tejto súvislosti podpísať vyhlásenie o oboznámení sa s pravidlami týkajúcimi sa konfliktov záujmov a o neexistencii takýchto konfliktov záujmov s potenciálnymi uchádzačmi vo výberovom konaní.

Nábor zamestnancov

Súčasťou našich náborových postupov je posudzovanie prípadných konfliktov záujmov vyplývajúcich z predchádzajúcich pracovných pozícií kandidátov a ich osobných vzťahov so súčasnými zamestnancami ECB.

Komunikácia s tretími stranami

Od pracovníkov a vysokopostavených úradníkov ECB sa vyžaduje obozretnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o osoby, s ktorými sa stretávajú, ako aj o načasovanie a obsah ich komunikácie. V rámci svojich rečníckych vystúpení a účasti na rokovaniach sa musia riadiť základnými zásadami a špecifickými internými pravidlami.

V záujme transparentnosti a zodpovednosti sa kalendáre stretnutí členov Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady pre dohľad pravidelne zverejňujú.

Kalendáre ostatných členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad sú k dispozícii na internetových stránkach príslušných národných centrálnych bánk alebo vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Súkromné finančné aktivity

Na pracovníkov a vysokopostavených úradníkov ECB sa vzťahuje výslovný zákaz využívať interné informácie vo svoj prospech v rámci súkromných finančných transakcií, resp. takéto transakcie odporúčať alebo od nich odrádzať. ECB uplatňuje prísne a podrobné pravidlá týkajúce sa súkromných finančných transakcií. Ich súčasťou sú pokyny na nahlasovanie informácií o účtoch a vykazovanie finančných transakcií či ich schvaľovanie. Dodržiavanie týchto pravidiel sa dôkladne sleduje.

Vysokopostavení úradníci podliehajú prísnejším obmedzeniam súkromných finančných aktivít, pokiaľ ide o druh aktív, do ktorých môžu investovať. Súčasťou týchto pravidiel je minimálne ročná držba všetkých aktív, ako aj dodatočné požiadavky na transparentnosť transakcií.

Etická sieť multilaterálnych organizácií

ECB je členom Etickej siete multilaterálnych organizácií (Ethics Network of Multilateral Organizations – ENMO). Naším cieľom je udržiavať si prehľad o aktuálnom vývoji v oblasti etiky a náležitého riadenia.

Viac informácií o ENMO

Integrovanie etiky na všetkých úrovniach

Dodržiavanie etických pravidiel je individuálnou zodpovednosťou každého pracovníka či vysokopostaveného úradníka ECB. V záujme adekvátnej a konzistentnej implementácie týchto pravidiel je zároveň potrebné uplatňovať riadne fungujúce monitorovacie a vykazovacie mechanizmy a postupy.

Súčasťou týchto opatrení je povinnosť vysokopostavených úradníkov ECB vyplniť:

  • vyhlásenie o dodržiavaní kódexu správania,
  • deklaráciu záujmov, ktorá obsahuje informácie o predchádzajúcich pracovných aktivitách, súkromných aktivitách a finančných záujmoch, a
  • od roku 2024, novú prílohu k vyhláseniu o záujmoch, ktorá obsahuje zoznam všetkých súkromných finančných transakcií uskutočnených v minulom kalendárnom roku.

ECB a bankový dohľad – vyhlásenia:

V rámci sprísnenia etických pravidiel bol zavedený zdokonalený rámec na oznamovanie porušenia predpisov, ktorý zamestnancom umožňuje anonymne nahlasovať informácie o porušení predpisov.

Pri zabezpečovaní dodržiavania etických pravidiel zohrávajú kľúčovú úlohu tieto dva orgány:

Etický výbor

Špecializovaný etický výbor poskytuje poradenstvo a usmernenia vysokopostaveným úradníkom ECB a zabezpečuje adekvátne a konzistentné uplatňovanie etických pravidiel.

Výbor je zložený z troch externých členov – renomovaných osobností s nespochybniteľnou nezávislosťou a dôkladnou znalosťou cieľov, úloh a riadenia ECB, Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), Eurosystému a európskeho bankového dohľadu. Predsedom výboru je Erkki Liikanen a jeho ďalšími dvoma členmi sú Virginia Canterová a Pervenche Berèsová.

Kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie

Kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie poskytuje usmernenia a poradenstvo pracovníkom ECB, informuje o etických otázkach a sleduje dodržiavanie etického rámca.

V záujme zachovávania etickej kultúry ECB a zvyšovania povedomia pracovníkov o podstate etických pravidiel kancelária organizuje pravidelné školenia, ktoré pracovníkom ECB pomáhajú pochopiť a osvojiť si povinnosti v oblasti etického konania a myslieť, konať a rozhodovať sa eticky.

Čo znamená etika pre Eurosystém a európsky bankový dohľad?

V priebehu posledných rokov došlo k zvýšeniu povedomia verejnosti o etických pravidlách a otázkach spojených s podnikovým riadením, predovšetkým v nadväznosti na zriadenie európskeho bankového dohľadu. V záujme adekvátneho zmierňovania súvisiacich reputačných rizík Rada guvernérov rozhodla, že tejto vyššej úrovni povedomia a záujmu verejnosti by mala zodpovedať adekvátna a jednotná etická kultúra, ktorej cieľom je chrániť integritu ECB, ESCB, Eurosystému a európskeho bankového dohľadu.

Rada guvernérov preto pre všetky centrálne banky Eurosystému a pre európsky bankový dohľad zaviedla určité etické štandardy. Tieto pravidlá sa týkajú najmä prevencie zneužívania interných informácií, riadenia konfliktov záujmov a prijímania darov a prejavov pohostinnosti.

Ďalšie zdokonaľovanie a harmonizácia etických štandardov a pravidiel týkajúcich sa dodržiavania pravidiel na základe skúseností z praxe je predmetom činnosti Výboru pre etiku a kontrolu dodržiavania predpisov, ktorú tvoria vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za etiku a kontrolu dodržiavania pravidiel v rámci Eurosystému a európskeho bankového dohľadu.

Všetky stránky v tejto sekcii