Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δεοντολογία – δουλεύοντας με ακεραιότητα

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να προάγει την ακεραιότητα, την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

Η δεοντολογία μάς οδηγεί στις σωστές επιλογές ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ή πιεστικές καταστάσεις. Σε αυτήν βασίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών και τελικά η αξιοπιστία της ΕΚΤ.

Christine Lagarde

Οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού μας εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και ακεραιότητα και συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στον χαρακτήρα της ΕΚΤ ως θεσμικού οργάνου της ΕΚΤ.

Τι σημαίνει δεοντολογία για την ΕΚΤ;

Στην ΕΚΤ η συμπεριφορά μας διέπεται από αρχές και κανόνες δεοντολογίας που ορίζονται στο πλαίσιο δεοντολογίας για το σύνολο του προσωπικού καθώς και στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους ανώτατους λειτουργούς της ΕΚΤ.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Η ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων είναι αναμφίβολα η πιο σημαντική αρχή της δεοντολογικής συμπεριφοράς. Σχετίζεται άμεσα με την αξία της ακεραιότητας και υποστηρίζει πολλά άλλα στοιχεία των κανόνων δεοντολογίας. Οι εν λόγω κανόνες περιγράφουν αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς για την αποφυγή καταστάσεων που οδηγούν ή μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν σε συγκρούσεις συμφερόντων. Όλοι οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ πρέπει να εκτελούν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους με αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

Δώρα και φιλοξενία

Για την αποφυγή ακόμη και φαινομενικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέλη του προσωπικού γενικά δεν επιτρέπεται να δέχονται οποιοδήποτε ωφέλημα συνδέεται με την απασχόλησή τους στην ΕΚΤ. Αυτός ο κανόνας έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μέλη του προσωπικού έρχονται σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα, εποπτευόμενες τράπεζες ή τρέχοντες και δυνητικούς προμηθευτές. Πρόκειται για έναν περιορισμό που ισχύει για όλα τα ωφελήματα ανεξάρτητα από τη φύση τους, συμπεριλαμβανομένων των δώρων και της φιλοξενίας.

Οι ανώτατοι λειτουργοί πρέπει επίσης να τηρούν τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, καθώς και να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων που συνδέονται με την αποδοχή ωφελημάτων. Λόγω της εξέχουσας σημασίας του ρόλου και των καθηκόντων τους, ωστόσο, μπορούν να δέχονται κάποια φιλοξενία και δώρα μικρής αξίας.

Εξωτερικές δραστηριότητες

Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να ζητούν έγκριση πριν ασκήσουν οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα επαγγελματικής φύσης ή εξωτερική δραστηριότητα η οποία υπερβαίνει οτιδήποτε μπορεί εύλογα να θεωρηθεί δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

Κάθε χρόνο, οι ανώτατοι λειτουργοί ενημερώνουν σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα άσκησαν υπό επίσημη ή προσωπική ιδιότητα στο πλαίσιο δήλωσης συμφέροντος.

Μετά την αποχώρηση από την ΕΚΤ

Οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού που αποχωρούν από την ΕΚΤ μπορεί να υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό όσον αφορά τη δυνατότητα ανάληψης νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούσαν στην ΕΚΤ, ενδέχεται να πρέπει να περιμένουν για ένα διάστημα πριν αναλάβουν νέα θέση εργασίας, προκειμένου να αποφύγουν την απευθείας μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν ιδίως για τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του προσωπικού της τραπεζικής εποπτείας, τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε τέτοιου είδους χρονικό περιορισμό έως δύο ετών.

Πέρα από αυτό το μέτρο, οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου ακόμη και αφότου έχουν σταματήσει να εργάζονται για την ΕΚΤ. Δεν μπορούν να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε μη δημοσιευμένη πληροφορία την οποία μπορεί να έχουν αποκτήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακολούθηση της συμμόρφωσης που συνδέεται με τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρηση από την ΕΚΤ.

Προμήθειες

Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να διενεργούν διαδικασίες προμηθειών σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της ουδετερότητας, της διαφάνειας και της δίκαιης αντιμετώπισης. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και να ενημερώνουν σχετικά. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε διαδικασίες προμηθειών πρέπει να συμπληρώνουν έντυπο με το οποίο βεβαιώνουν ότι έχουν κατανοήσει τους κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις με πιθανούς συμμετέχοντες σε διαγωνισμό.

Προσλήψεις

Οι διαδικασίες πρόσληψης περιλαμβάνουν αξιολόγηση των συγκρούσεων συμφερόντων που σχετίζονται με τις προηγούμενες θέσεις εργασίας του υποψηφίου και τις προσωπικές σχέσεις με υπάρχοντα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ.

Αλληλεπίδραση με τρίτους

Τα μέλη του προσωπικού και οι ανώτατοι λειτουργοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και ειλικρινείς σχετικά με το ποιους συναντούν, πότε τους συναντούν και τι συζητούν. Οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να ακολουθούν κατευθυντήριες αρχές και συγκεκριμένους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με ομιλίες και συνεδριάσεις.

Τα προγράμματα συναντήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δημοσιεύονται σε τακτική βάση, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τα ημερολόγια των υπόλοιπων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών και εθνικών εποπτικών αρχών.

Ιδιωτικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Τα μέλη του προσωπικού και οι ανώτατοι λειτουργοί απαγορεύεται ρητώς να εκμεταλλεύονται εσωτερική πληροφόρηση για να διενεργούν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή να παρέχουν συμβουλές για τη διενέργεια ή μη τέτοιου είδους συναλλαγών. Η ΕΚΤ έχει θεσπίσει αυστηρούς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τη δήλωση στοιχείων λογαριασμών και την αναφορά και έγκριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες παρακολουθείται αυστηρά.

Οι ανώτατοι λειτουργοί υπόκεινται σε μια ενισχυμένη δέσμη περιοριστικών κανόνων που διέπει τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους και θέτει όρια στα είδη περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορούν να επενδύουν. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν επίσης ελάχιστη χρονική περίοδο διακράτησης διάρκειας ενός έτους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για τις συναλλαγές.

Δίκτυο Δεοντολογίας Πολυμερών Οργανισμών (ΕΝΜΟ)

Είμαστε μέλη του Δικτύου Δεοντολογίας Πολυμερών Οργανισμών (Ethics Network of Multilateral Organizations - ENMO). Σκοπός μας είναι να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις στους τομείς της δεοντολογίας και της ορθής διακυβέρνησης.

Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο ENMO

Ενσωμάτωση της δεοντολογίας σε όλα τα επίπεδα

Όλοι οι ανώτατοι λειτουργοί και τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ έχουν την ατομική ευθύνη να συμμορφώνονται με τους κανόνες δεοντολογίας. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να υποστηρίζονται από εύρυθμους μηχανισμούς και διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς προκειμένου να τηρούνται αποτελεσματικά και με συνέπεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανώτατοι λειτουργοί πρέπει να συμπληρώνουν: 

  • δηλώσεις συμμόρφωσης με τον Κώδικα Συμπεριφοράς,
  •  δηλώσεις συμφερόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, ιδιωτικές δραστηριότητες και οικονομικά συμφέροντα, και
  • από το 2024, ένα νέο παράρτημα στη δήλωση συμφερόντων το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Δηλώσεις της ΕΚΤ και της Τραπεζικής Εποπτείας:

Για την περαιτέρω ενδυνάμωση των κανόνων δεοντολογίας θεσπίστηκε ενισχυμένο πλαίσιο για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος το οποίο επιτρέπει στα μέλη του προσωπικού να καταγγέλλουν παραβάσεις ανώνυμα.

Τα ακόλουθα δύο όργανα διαδραματίζουν βασικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες δεοντολογίας:

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις στους ανώτατους λειτουργούς της ΕΚΤ και διασφαλίζει την αποτελεσματική και συνεπή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία εξωτερικά μέλη: πρόσωπα υψηλού κύρους με αδιαμφισβήτητη ανεξαρτησία και επαρκή γνώση των σκοπών, των καθηκόντων και της διακυβέρνησης της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του Ευρωσυστήματος και της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Erkki Liikanen. Τα δύο επιπλέον μέλη είναι οι Virginia Canter και Pervenche Berès.

Γραφείο Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης

Το Γραφείο Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης παρέχει κατευθύνσεις και συμβουλές στα μέλη του προσωπικού, συμβάλλει στην ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Δεοντολογίας.

Προκειμένου να διατηρηθεί το δεοντολογικό πνεύμα της ΕΚΤ και να καταστεί πληρέστερη η ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι κανόνες δεοντολογίας, το Γραφείο διενεργεί τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της ΕΚΤ. Αυτό βοηθά το προσωπικό να κατανοεί και να αφομοιώνει τα καθήκοντα δεοντολογίας και να σκέπτεται, να αντιδρά και να λαμβάνει αποφάσεις με δεοντολογικό τρόπο.

Τι σημαίνει δεοντολογία για το Ευρωσύστημα και την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία;

Τα τελευταία χρόνια το κοινό έχει ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας και ζητήματα που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, ιδίως μετά την ίδρυση της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Για την επαρκή αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων φήμης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό το υψηλότερο επίπεδο δημόσιας ενημέρωσης και ελέγχου θα πρέπει να αντανακλάται σε ένα αποτελεσματικό και ενιαίο δεοντολογικό πνεύμα με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ΕΚΤ, του ΕΣΚΤ, του Ευρωσυστήματος και της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Θέσπισε, λοιπόν, ορισμένα πρότυπα δεοντολογίας για όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Αυτοί οι κανόνες αφορούν, ειδικότερα, την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας.

Μια Επιτροπή Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, η οποία απαρτίζεται από προϊσταμένους γραφείων συμμόρφωσης ή δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος και της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, συμβάλλει – με βάση την πρακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί – στην περαιτέρω ενίσχυση και εναρμόνιση των προτύπων δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα