Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Poklicna etika in integriteta

ECB deluje pošteno, skrbi za dobro upravljanje in vodenje ter spoštuje najvišje etične standarde.

Etična načela nas vodijo, da se pravilno odločamo tudi v težavnih razmerah ali pod pritiskom. So temelj zaupanja javnosti in navsezadnje tudi kredibilnosti ECB.

Christine Lagarde

Visoki uradniki in zaposleni v ECB opravljajo svoje naloge nepristransko in pošteno ter se vedejo primerno značaju ECB kot evropske institucije.

Kaj nam v ECB pomeni poklicna etika?

Naše ravnanje urejajo etična načela in pravila, ki so določena v okviru poklicne etike za vse zaposlene in v kodeksu ravnanja za visoke uradnike ECB.

Nasprotje interesov

Dobro upravljanje nasprotja interesov velja za najpomembnejše načelo etičnega ravnanja. Neposredno je povezano z našo vrednoto poštenosti in predstavlja temelj za mnoge druge elemente naših etičnih pravil. Ta določajo načela in standarde ravnanja, ki so potrebni za to, da bi se izognili situacijam, ki vodijo v nasprotje interesov ali bi lahko dajale tak vtis. Vsi visoki uradniki in zaposleni v ECB morajo svoje poklicne naloge opravljati nepristransko in objektivno.

Darila in gostoljubje

Da bi se izognili že samemu vtisu, da obstaja nasprotje interesov, zaposleni na splošno ne smejo sprejemati nikakršnih ugodnosti, ki so povezane z njihovo zaposlitvijo v ECB. To pravilo je zlasti pomembno pri stikih zaposlenih z zasebnim sektorjem, z nadzorovanimi bankami ter z obstoječimi ali potencialnimi ponudniki. Omejitev velja za vse ugodnosti, ne glede na njihovo naravo, vključno z darili in pogostitvami.

Tudi visoki uradniki morajo spoštovati načeli neodvisnosti in nepristranskosti ter se morajo izogibati nasprotju interesov v zvezi s sprejemanjem ugodnosti. Vseeno lahko zaradi svoje izpostavljene vloge in funkcije sprejmejo nekatere pogostitve in darila manjših vrednosti.

Zunanje dejavnosti

Zaposleni morajo zaprositi za pisno dovoljenje, preden začnejo opravljati zunanjo dejavnost, ki je poklicne narave ali kako drugače presega tisto, kar se lahko razumno šteje za prostočasno dejavnost. Namen tega pravila je zagotoviti, da pri dejavnosti ne nastane nasprotje interesov.

Visoki uradniki v izjavi o interesih vsako leto poročajo o dejavnostih, ki so jih opravili po uradni dolžnosti ali v lastnem imenu.

Po odhodu z ECB

Za visoke uradnike in zaposlene lahko po odhodu z ECB velja obdobje mirovanja. Odvisno od funkcije, ki so jo imeli v ECB, se od njih namreč lahko zahteva, da nekaj časa ne nastopijo nove službe, s čimer se prepreči t. i. pojav vrtljivih vrat oziroma hitro prehajanje visokih uradnikov iz javnega v zasebni sektor. Takšne omejitve se nanašajo zlasti na vodstvo in zaposlene v bančnem nadzoru, za katere lahko velja obdobje mirovanje do dveh let.

Obveznosti glede varovanja poklicnih skrivnosti zavezujejo visoke uradnike in zaposlene tudi potem, ko ne delajo več za ECB. Tako ne smejo razkriti nobenih nejavnih informacij, s katerimi so prišli v stik med opravljanjem svojih dolžnosti. Spoštovanje predpisov o zasebnih finančnih transakcijah se za visoke uradnike in zaposlene spremlja še določeno časovno obdobje po odhodu z ECB.

Javno naročanje

Zaposleni morajo postopke javnega naročanja izvajati v skladu s posebnimi pravili in določbami. Ravnati morajo objektivno, nevtralno in transparentno ter vse ponudnike obravnavati enako. Pričakuje se tudi, da se izogibajo nasprotju interesov in o njem poročajo. V ta namen morajo zaposleni, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, izpolniti obrazec, s katerim potrdijo, da razumejo pravila v zvezi z nasprotjem interesov in da med njimi in ponudniki takšno nasprotje ne obstaja.

Zaposlovanje

V okviru postopkov zaposlovanja ocenimo nasprotje interesov, povezano s prejšnjimi službami kandidatov in z njihovimi osebnimi razmerji s trenutno zaposlenimi v ECB.

Interakcija s tretjimi osebami

Zaposleni in visoki uradniki morajo biti pazljivi in ravnati transparentno glede tega, s kom se srečajo, kdaj se srečajo in kaj rečejo. Od visokih uradnikov in zaposlenih se pričakuje, da v zvezi z javnimi govori in udeleževanjem sestankov spoštujejo vodilna načela in posebna hišna pravila.

V interesu transparentnosti in demokratične odgovornosti redno objavljamo koledarje obveznosti članov Sveta ECB, Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora.

Koledarji obveznosti preostalih članov Sveta ECB in Nadzornega odbora so na voljo na spletnem mestu posameznih nacionalnih centralnih bank ali nacionalnih nadzornikov.

Zasebne finančne aktivnosti

Zaposlenim in visokim uradnikom je izrecno prepovedano, da bi izkoristili notranje informacije, ko opravljajo kakršnekoli zasebne finančne transakcije ali ko take transakcije priporočajo ali odsvetujejo. ECB ima vzpostavljena stroga in podrobna pravila glede zasebnih finančnih transakcij. Vključujejo smernice za prijavo bančnih računov ter za poročanje o finančnih transakcijah in za pridobitev dovoljenja zanje. Spoštovanje teh pravil se natančno spremlja.

Za visoke uradnike velja razširjen sklop omejitev na področju zasebnih finančnih transakcij, ki določajo ožji nabor finančnih instrumentov, v katere lahko vlagajo. Pravila opredeljujejo tudi enoletno minimalno obdobje imetja vseh naložb ter dodatne zahteve glede transparentnosti transakcij.

Mreža multilateralnih organizacij za poklicno etiko

ECB je članica mreže multilateralnih organizacij za vprašanja poklicne etike oz. mreže ENMO (Ethics Network of Multilateral Organizations). Naš cilj je, da redno spremljamo dogajanja na področju poklicne etike in dobrega upravljanja.

Več o ENMO

Vključevanje poklicne etike na vseh ravneh

Individualna dolžnost vseh visokih uradnikov in zaposlenih v ECB je, da spoštujejo etična pravila. Da bi se pravila ustrezno in dosledno izvajala, jih morajo podpirati dobro delujoči mehanizmi in postopki za spremljanje in poročanje.

Visoki uradniki morajo v tem okviru izpolniti:

  • izjavo o skladnosti s kodeksom ravnanja,
  • izjavo o interesih, ki vključuje informacije o preteklih poklicnih dejavnostih, zasebnih dejavnostih in finančnih interesih,
  • od leta 2024 dalje novo prilogo k izjavi o interesih s seznamom vseh zasebnih finančnih transakcij med zadnjim koledarskim letom.

Izjave, dane v okviru ECB in bančnega nadzora:

Za dodatno utrditev etičnih pravil je bil uveden okvir za prijavo kršitev, ki zaposlenim omogoča, da anonimno prijavijo kršitve.

Naslednja organa imata ključno vlogo pri zagotavljanju, da se upoštevajo etična pravila.

Odbor za poklicno etiko

Poseben Odbor za poklicno etiko svetuje visokim uradnikom ECB, jim daje usmeritve ter zagotavlja, da se etična pravila izvajajo pravilno in enotno.

Odbor sestavljajo trije zunanji člani, ki so ugledni posamezniki, o katerih neodvisnosti ni dvoma in ki dobro razumejo cilje, naloge in upravljanje ECB, Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), Eurosistema in evropskega bančnega nadzora. Odboru predseduje Erkki Liikanen, drugi dve članici pa sta Virginia Canter in Pervenche Berès.

Služba za skladnost s predpisi in upravljanje

Služba za skladnost s predpisi in upravljanje usmerja zaposlene in jim svetuje, krepi zavest o etičnih vprašanjih in nadzoruje spoštovanje okvira poklicne etike.

Da bi se ohranjala etična kultura ECB in bi zaposleni bolje razumeli razloge za etična pravila, služba izvaja redna usposabljanja za zaposlene v ECB. To jim pomaga, da bolje razumejo in ponotranjijo etično odgovornost ter da razmišljajo, se odzivajo in odločajo etično.

Kaj poklicna etika pomeni za Eurosistem in za evropski bančni nadzor?

V zadnjih letih, še zlasti po vzpostavitvi evropskega bančnega nadzora, se je v javnosti okrepila zavest o etičnih pravilih in vprašanjih v zvezi z upravljanjem in vodenjem. Za obvladovanje s tem povezanega tveganja izgube ugleda je Svet ECB sklenil, da se mora močnejša javna osveščenost in pozornost odražati v ustrezni skupni korporativni etični kulturi, ki bo varovala integriteto ECB, ESCB, Eurosistema in evropskega bančnega nadzora.

Svet ECB je zato določil nekatere etične standarde za vse centralne banke Eurosistema in za evropski bančni nadzor. Urejajo zlasti preprečevanje zlorabe notranjih informacij, upravljanje nasprotja interesov ter sprejemanje daril in pogostitev.

Odbor za poklicno etiko in skladnost poslovanja, v katerem so vodje služb za skladnost s predpisi ali poklicno etiko iz Eurosistema in evropskega bančnega nadzora, na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj še dodatno prispeva k izboljševanju in poenotenju etičnih standardov in standardov skladnosti s predpisi.

Vse strani v tem razdelku