Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Vodilna načela za zunanje komuniciranje visokih uradnikov Evropske centralne banke

(v skladu s členom 8 Kodeksa ravnanja)

Člani Sveta ECB, Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: člani visokih organov Evropske centralne banke (ECB)) so zavezani, da ravnajo v skladu z obstoječimi pravili, kakor so opredeljena zlasti v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB ter v Kodeksu ravnanja za visoke uradnike ECB.

Člani visokih organov ECB pripisujejo velik pomen jasnemu, učinkovitemu in pravočasnemu komuniciranju o odločitvah ECB glede strategije in politike ter o vprašanjih, ki so povezana z njihovim izvajanjem. Komunikacijska politika ECB je bistven element demokratične odgovornosti in obveznosti dobrega upravljanja ECB kot neodvisnega denarnega in nadzornega organa. Redni stiki in interakcija s predstavniki javnosti, zasebnega sektorja, akademskih krogov, interesnih skupin, reprezentativnih združenj in civilne družbe predstavljajo pomemben vir informacij, ki omogočajo razumevanje dinamike gospodarstva, finančnih trgov in bančnega sektorja ter širšega družbenega konteksta.

Dvostranska komunikacija temelji na odprtem, transparentnem in rednem dialogu ter razpravah med člani visokih organov in javnostjo in specializiranimi krogi.

Vodilna načela

V skladu z vrednotami integritete in transparentnosti člani visokih organov ECB in njihovi namestniki s tem dokumentom potrjujejo, da bodo pri interakciji s predstavniki zasebnega sektorja, akademskih krogov, interesnih skupin, reprezentativnih združenj in civilne družbe spoštovali naslednja načela:[1]

Prvič, člani visokih organov ECB in njihovi namestniki varujejo zaupne informacije v skladu s svojimi obveznostmi in ravnajo skrajno previdno pri sprejemanju vabil za govore na zunanjih dogodkih, da ne bi nastal vtis, da potencialno tržno občutljive informacije niso istočasno na voljo najširši javnosti. V ta namen:

  • sprejmejo vabila za govore na dogodkih, kadar njihove izjave vsebujejo potencialno tržno občutljive informacije, samo, če se te izjave, načeloma ob začetku govora, objavijo na spletni strani njihove institucije ali če dogodek lahko neposredno spremlja splošna javnost (npr. spletni prenos v živo) ali če so na dogodku prisotni predstavniki medijev, ki lahko o njem neposredno poročajo. To določilo ne vpliva na govore o splošnih ali akademskih temah, v katerih se ne razkrijejo nobene tržno občutljive informacije;
  • se vzdržijo tega, da bi v nejavnih okoliščinah predstavili osebna stališča o razmerah v gospodarstvu ali v finančnem sektorju, relevantnih za prihodnjo naravnanost denarne politike ali nadzor,[2] katerikoli instituciji, podjetju ali osebi, ki bi se na podlagi teh informacij lahko okoristila, razen če so bila ta stališča pred tem že javno izražena;
  • pri izbiri vabil za govore skušajo zagotoviti, da sprejetja vabila ni mogoče razumeti kot dajanje posebnih ugodnosti organizatorju v primerjavi s konkurenti ali kot omogočanje poslovnih koristi organizatorju zaradi na videz ekskluzivnih stikov s člani visokih organov ECB in njihovimi namestniki.

Drugič, pri odločanju o vabilih za govore na nejavnih dogodkih ter o predlaganih dvostranskih sestankih, npr. s predstavniki bank, panožnih organizacij ali posebnih interesnih ali zagovorniških skupin, člani visokih organov ECB in njihovi namestniki zagotovijo, da ne razkrijejo nobenih tržno občutljivih informacij.

Kot dodaten zaščitni ukrep in splošno pravilo bi moral člana visokega organa ECB ali njegovega namestnika na nejavnih dogodkih, na katerih naj bi razpravljali o prihodnji denarni politiki ali nadzornih/regulativnih zadevah, in dvostranskih sestankih spremljati zaposleni v zadevni instituciji ali subjektu, razen če je to v nasprotju z interesi te institucije ali subjekta, s čimer se varuje »potreba po poslušanju« članov visokih organov ECB ali njihovih namestnikov.

Tretjič, za izboljšanje transparentnosti in demokratične odgovornosti velja splošno pravilo, da člani visokih organov ECB v svoje objavljene koledarje sestankov vključijo informacije o sestankih z zunanjimi osebami, če se te informacije nanašajo na njihovo vlogo članov visokih organov ECB.

Četrtič, člani Sveta ECB in Izvršilnega odbora ter njihovi namestniki ponovno potrjujejo, da bodo spoštovali načelo obdobja molka, v skladu s katerim govori in javne izjave v obdobju sedmih dni pred vsako redno sejo Sveta ECB o denarni politiki ne smejo biti takšni, da bi lahko vplivali na pričakovanja o prihodnjih sklepih o denarni politiki. Podobno se člani Sveta ECB in Izvršilnega odbora v tem obdobju ne sestajajo ali pogovarjajo z mediji, tržnimi udeleženci ali drugimi zunanjimi zainteresiranimi stranmi o vprašanjih denarne politike, če pa to storijo nenamerno, morajo o tem nemudoma obvestiti funkcijo za stike z javnostjo in funkcijo za skladnost v svoji instituciji.

  1. Ta vodilna načela ne veljajo za dialog z javnimi organi.
  2. To ne velja za nadzorniški dialog, tj. dialog z nadzorovanimi subjekti o nadzorniških zadevah, ki se nanašajo na nadzorovano institucijo.