Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Augsta līmeņa Eiropas Centrālās bankas amatpersonu ārējās komunikācijas pamatprincipi

(Saskaņā ar Ētikas kodeksa 18. pantu)

ECB Padomes, Valdes un Uzraudzības valdes locekļi (tālāk tekstā – "augsta līmeņa Eiropas Centrālās bankas (ECB) struktūru locekļi") ir pakļauti un darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas definēti Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtos un augsta līmeņa ECB amatpersonu Ētikas kodeksā.

Augsta līmeņa ECB struktūru locekļi piešķir lielu nozīmi ECB stratēģijas un politikas lēmumu, kā arī ar to īstenošanu saistīto jautājumu skaidrai, efektīvai un savlaicīgai komunikācijai. ECB komunikācijas politika ir ECB kā neatkarīgas monetārās un uzraudzības institūcijas pārskatatbildības un labas pārvaldības pienākumu vitāli svarīga sastāvdaļa. Regulāri kontakti un sadarbība ar sabiedrības locekļiem, privāto sektoru, akadēmiskajām aprindām, interešu grupām, pārstāvju apvienībām un pilsonisko sabiedrību nodrošina atbilstošu ieguldījumu un informāciju, kas palīdz augsta līmeņa ECB struktūru locekļiem izprast tautsaimniecības un finanšu tirgu dinamiku un tās plašāku sabiedrisko kontekstu.

Šāda divpusēja komunikācija balstās uz atklātiem, caurredzamiem un regulāriem dialogiem un viedokļu apmaiņām starp augsta līmeņa ECB struktūru locekļiem un sabiedrību, kā arī specializētām auditorijām.

Pamatprincipi

Pamatojoties uz integritātes un caurredzamības vērtībām, Valdes locekļi nosaka šādus principus attiecībā uz ārējo komunikāciju ar privātā sektora, akadēmisko aprindu un sabiedrisko apvienību pārstāvjiem.1

Pirmkārt, augsta līmeņa ECB struktūru locekļi un aizstājēji sargās konfidenciālu informāciju atbilstoši saviem pienākumiem un, izvērtējot uzaicinājumus uzstāties ārējos pasākumos, ievēros maksimālu piesardzību, lai neradītu iespaidu, ka piekļuve tirgiem potenciāli sensitīvai informācijai netiek vienlaikus nodrošināta visplašākajai sabiedrībai. Lai sasniegtu šo mērķi, tie:

  • pieņem uzaicinājumus uzstāties pasākumos, kuros viņu izteikumi varētu tikt uzskatīti par sensitīviem tirgiem, tikai tad, ja šie izteikumi uzstāšanās sākumā tiek publicēti ECB interneta vietnē vai ja plašai sabiedrībai tiešā veidā ir iespēja noklausīties attiecīgo pasākumu un sekot tam līdzi (piemēram, tiešraides veidā), vai ja šajā pasākumā piedalās preses pārstāvji, kas var reālā laikā sniegt par to informāciju. Šis nosacījums neietekmē uzstāšanās par vispārējiem vai akadēmiskiem jautājumiem, kurās netiek atklāta tirgiem sensitīva informācija;
  • izvairās sniegt iepriekš nepubliskotu personisku viedokli par tautsaimniecības vai finanšu sektora stāvokli saistībā ar monetārās politikas nostāju2 nākotnē institūcijām, sabiedrībām vai personām, kuras varētu no šādas informācijas gūt peļņu;
  • izvērtējot aicinājumus uzstāties, cenšas nodrošināt, lai, pieņemot šādus uzaicinājumus, neveidotos priekšstats, ka pasākuma organizētājam tiek radīts īpašs labvēlīgs stāvoklis salīdzinājumā ar konkurentiem vai dota iespēja gūt finansiālu labumu no šķietami ekskluzīviem kontaktiem ar augsta līmeņa ECB struktūru locekļiem un aizstājējiem.

Otrkārt, izvērtējot uzaicinājumus uzstāties slēgtos pasākumos vai piedalīties divpusējās sarunās, piemēram, ar vadošiem banku darbiniekiem, nozaru pārstāvjiem vai speciālu interešu un atbalsta grupām, augsta līmeņa ECB struktūru locekļi un aizstājēji nodrošina, lai netiktu izpausta tirgiem sensitīva informācija.

Nosakot to kā papildu drošības līdzekli un vispārīgu noteikumu, attiecīgās iestādes vai struktūras darbiniekam būtu jāpavada augsta līmeņa ECB struktūras loceklis vai aizstājējs nepubliskos pasākumos, kuros tiks apspriesta nākotnes monetārā politika vai uzraudzības/regulējošie jautājumi, un divpusējās sanāksmēs, ja vien tas nav pretrunā iestādes vai struktūras interesēm, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa ECB struktūru locekļu vai aizstājēju "vajadzību uzklausīt".

Treškārt, lai uzlabotu caurredzamību un atbildību, augsta līmeņa ECB struktūru locekļi publicētajos sanāksmju kalendāros parasti iekļauj informāciju par sanāksmēm ar ārējām personām, ciktāl šāda informācija attiecas uz to augsta līmeņa ECB struktūru locekļu statusu.

Ceturtkārt, ECB Padomes un Valdes locekļi un to aizstājēji vēlreiz apstiprina, ka ievēro klusēšanas perioda principu, kas nozīmē, ka septiņu dienu periodā līdz jebkurai plānotai Padomes monetārās politikas sanāksmei teiktās runas un sniegtie publiskie izteikumi nedrīkst nekādā veidā ietekmēt gaidas par paredzamajiem monetārās politikas lēmumiem. Tāpat ECB Padomes un Valdes locekļi šajā laikā netiksies un neiesaistīsies sarunās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, tirgus dalībniekiem vai citām ārējām personām par monetārās politikas jautājumiem, un, ja šādas tikšanās vai sarunas netīši notikušas, par to nekavējoties informēs komunikācijas un darbības atbilstības kontroles funkcijas atbildīgos darbiniekus.

  1. Šie pamatprincipi neattiecas uz dialogiem ar valsts iestādēm.
  2. Tas neattiecas uz uzraudzības dialogiem, t. i., dialogiem ar uzraudzītajām iestādēm uzraudzības jautājumos attiecībā uz uzraudzīto iestādi.