Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Leidende beginselen voor externe communicatie voor hoge functionarissen van de Europese Centrale Bank

(overeenkomstig artikel 8 van de Gedragscode)

De leden van de Raad van Bestuur, de directie en de Raad van Toezicht (hierna: de ‘leden van hooggeplaatste organen van de ECB’) zijn onderworpen aan en handelen in overeenstemming met de bestaande regels, zoals in het bijzonder omschreven in de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB en in de Gedragscode voor hoge ECB-functionarissen.

De leden van hooggeplaatste organen van de ECB hechten groot belang aan duidelijke, effectieve en tijdige communicatie over de strategie en beleidsbeslissingen van de ECB en over aangelegenheden in verband met de tenuitvoerlegging daarvan. Het communicatiebeleid van de ECB is een essentieel onderdeel van haar verantwoordingsplicht en haar verplichtingen ten aanzien van goede governance als een onafhankelijke monetaire en toezichtsautoriteit. Regelmatige contacten en interactie met het publiek, de private sector, de academische wereld, belangengroepen, vertegenwoordigende organisaties en het maatschappelijk middenveld verschaffen relevante input en informatie die helpen de dynamiek van de economie, de financiële markten en de banksector te begrijpen, net als de bredere maatschappelijke context daarvan.

Deze tweerichtingscommunicatie is gebaseerd op open, transparante en regelmatige dialogen en discussies tussen de leden van hooggeplaatste organen van de ECB en het publiek en specialisten.

Leidende beginselen

Met de waarden van integriteit en transparantie als leidraad, leggen de leden van hooggeplaatste organen van de ECB en hun plaatsvervangers hierbij de volgende beginselen vast voor de omgang met vertegenwoordigers van de private sector, de academische wereld, belangengroepen, vertegenwoordigende en maatschappelijke organisaties:[1]

Ten eerste, de leden van hooggeplaatste organen van de ECB en hun plaatsvervangers zullen vertrouwelijke informatie waarborgen overeenkomstig hun verplichtingen en uiterste voorzichtigheid betrachten bij het deelnemen als spreker op externe evenementen om elke schijn te vermijden dat potentieel marktgevoelige informatie misschien niet op hetzelfde moment beschikbaar is voor het breedst mogelijke publiek. Daartoe zullen ze:

  • bij evenementen waar hun opmerkingen zouden kunnen worden gezien als marktgevoelig, uitsluitend als spreker optreden indien deze opmerkingen worden gepubliceerd op de website van de ECB bij het begin van de toespraak, of indien het evenement rechtstreeks kan worden bekeken en gevolgd door het algemene publiek (bijv. via een live webcast), of indien het evenement wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de media die daarvan in real time verslag zouden kunnen doen. Voor lezingen over algemene of academische onderwerpen, waar geen marktgevoelige informatie wordt vrijgegeven, geldt deze bepaling niet;
  • in een niet-openbare omgeving aan een instelling, onderneming of persoon die van dergelijke informatie zou kunnen profiteren, geen persoonlijke standpunten geven over de situatie van de economie of de financiële sector die relevant zijn voor de toekomstige koers van monetair beleid of toezichtsaangelegenheden[2] die nog niet publiek bekend werden gemaakt; en
  • ernaar streven, bij eventuele deelname als spreker, te waarborgen dat het accepteren van dergelijke uitnodigingen niet wordt gezien als het geven van een prestigieus voordeel aan de organisator boven een concurrent of als het aan deze de mogelijkheid geven financieel te profiteren van schijnbaar exclusieve contacten met de leden van hooggeplaatste organen van de ECB.

Ten tweede, de leden van hooggeplaatste organen van de ECB en hun plaatsvervangers zullen, bij het beslissen over uitnodigingen om te spreken bij niet-openbare evenementen of bij het accepteren van bilaterale vergaderingen (bijv. met bankiers, sectorvertegenwoordigers, of met speciale belangen- of pressiegroepen), ervoor zorgen dat geen marktgevoelige informatie wordt vrijgegeven.

Als extra waarborg en als algemene regel dient een personeelslid van de respectieve instelling of entiteit het lid van een hooggeplaatst orgaan van de ECB of de plaatsvervanger te vergezellen op een openbaar evenement waar aangelegenheden inzake toekomstig monetair beleid of toezichthoudende/regelgevende aangelegenheden zullen worden besproken, alsook op bilaterale vergaderingen, tenzij dat in strijd is met het belang van de instelling of entiteit, waarbij de ‘behoefte om te luisteren’ van de leden van hooggeplaatste organen van de ECB of plaatsvervangers wordt beschermd.

Ten derde, de leden van hooggeplaatste organen van de ECB nemen de informatie over hun meetings met externe partijen in principe in hun gepubliceerde vergaderschema’s op, voor zover die informatie betrekking heeft op hun rol als lid van hooggeplaatste organen van de ECB.

Ten vierde bevestigen de leden van de Raad van Bestuur en de directie – en hun plaatsvervangers – nogmaals het beginsel van een ‘stille periode’ na te leven. Dit betekent dat toespraken en publieke opmerkingen die worden gegeven in de zeven dagen voorafgaand aan een geplande monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur niet van dien aard mogen zijn dat ze de verwachtingen inzake toekomstige monetairbeleidsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Evenmin hebben leden van de Raad van Bestuur en de directieleden gedurende deze periode ontmoetingen of spreken ze met de media, marktpartijen of andere externe partijen over monetairbeleidskwesties. Als ze dat onopzettelijk toch doen, brengen ze onmiddellijk zowel de communicatie- als de complianceafdeling van hun instelling op de hoogte.

  1. Deze leidende beginselen gelden niet voor de dialoog met openbare autoriteiten.
  2. Dit geldt niet voor de toezichtsdialoog, d.w.z. de dialoog met onder toezicht staande entiteiten inzake toezichtsaangelegenheden in verband met de onder toezicht staande instelling.