Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De strategische oogmerken van het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

Erkende monetaire en financiële autoriteit

Voortbouwend op zijn solide verdragsrechtelijke basis, zijn onafhankelijkheid en zijn interne samenhang, vervult het Eurosysteem, het centrale-bankstelsel van het eurogebied, zijn rol als de monetaire autoriteit van het eurogebied en als toonaangevende financiële autoriteit, die zowel binnen als buiten Europa ten volle wordt erkend. Bij het nastreven van zijn hoofddoel, het handhaven van prijsstabiliteit, voert het Eurosysteem de daartoe vereiste economische en monetaire analyses uit en keurt het de passende monetairbeleidsmaatregelen goed om deze vervolgens ten uitvoer te leggen. Voorts reageert het Eurosysteem gepast en doeltreffend op monetaire en financiële ontwikkelingen.

Financiële stabiliteit en financiële integratie in Europa

In samenwerking met de bestaande institutionele structuren streven wij er in het Eurosysteem en binnen het SSM naar financiële stabiliteit te waarborgen en financiële integratie in Europa te bevorderen. Met dat doel dragen wij bij aan beleidsmaatregelen die voorzien in een gezonde Europese en mondiale architectuur voor financiële stabiliteit.

Verantwoording, onafhankelijkheid en geloofwaardigheid; dicht bij de Europese burger staan

In het Eurosysteem en binnen het SSM hechten wij het grootste belang aan geloofwaardigheid en verantwoording en zijn wij transparant, met volledige inachtneming van de geldende vereisten inzake vertrouwelijkheid. Wij streven naar effectieve communicatie met de Europese burger. De betrekkingen met de Europese en nationale autoriteiten onderhouden wij volledig conform de Verdragsbepalingen en met passende inachtneming van het onafhankelijkheidsbeginsel. Met dat doel volgen wij de veranderingen en ontwikkelingen op de geld- en financiële markten nauwgezet, en tonen wij ons gevoelig voor het algemeen belang en de behoeften van de markt.

Gedeelde identiteit, duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, en behoorlijk bestuur

In het Eurosysteem en binnen het SSM streven wij ernaar onze gezamenlijke identiteit te versterken, binnen een kader van duidelijk gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden voor alle leden. Daartoe bouwen het Eurosysteem en het SSM voort op het potentieel en de nauwe betrokkenheid van al hun leden, evenals op hun streven naar en bereidheid tot het bereiken van overeenstemming. Bovendien zijn het Eurosysteem en het SSM gecommitteerd aan behoorlijk bestuur, en hanteren ze doeltreffende en efficiënte organisatiestructuren en werkmethoden.

Best practice in het toezicht op banken; gelijke behandeling en gelijke voorwaarden

Wij in het SSM zullen ons toezichtskader richten naar de hoogste internationale normen. Wij brengen het beste van de nationale benaderingen samen in een ‘best practice’-raamwerk voor bankentoezicht voor de deelnemende lidstaten, en profiteren daarbij van het overzicht dat wij hebben van alle instellingen. Het SSM ziet toe op de naleving van het gemeenschappelijk reglement (‘single rulebook’) en van de toepasselijke toezichtsbeginselen en -praktijken, waardoor er gelijke voorwaarden zijn en een gelijke behandeling is verzekerd voor alle onder toezicht staande instellingen.

Risicogebaseerde benadering en evenredigheid; toezichtsacties

Het SSM-bankentoezicht is alert en op risico gebaseerd, waarbij oordeelsvorming en een toekomstgerichte kritische beoordeling een rol spelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een faillissement van een of meerdere instellingen en de impact die een dergelijk faillissement kan hebben op de financiële stabiliteit. Voor de toezichtspraktijken van het SSM geldt het evenredigheidsbeginsel, waarbij de intensiteit van het toezicht wordt afgestemd op het systeembelang en het risicoprofiel van de onder toezicht staande banken. De SSM-aanpak bevordert efficiënte en tijdige toezichtsacties en een grondige controle van de reactie van een kredietinstelling.

Alle pagina's in dit deel