Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets och den gemensamma tillsynsmekanismens strategiska intentioner

Erkänd myndighet i monetära och finansiella frågor

Baserat på solid konstitutionell grund, oberoende och inre sammanhållning agerar Eurosystemet, centralbankssystemet för euroområdet, som monetär myndighet för euroområdet och som ledande finansiell myndighet, erkänd både inom och utom Europa. I sin strävan att uppfylla sitt huvudmål att upprätthålla prisstabilitet kommer Eurosystemet att göra de ekonomiska och monetära analyser som krävs samt att anta och genomföra lämpliga politiska beslut. Eurosystemet kommer även att bemöta den monetära och finansiella utvecklingen på ett lämpligt och effektivt sätt.

Finansiell stabilitet och europeisk finansiell integration

I Eurosystemet och inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) strävar vi efter att trygga den finansiella stabiliteten och främja europeisk finansiell integration i samverkan med de etablerade institutionella strukturerna. I detta arbete kommer vi att bidra till en politik inriktad på att skapa en sund finansiell stabilitet på europeisk och global nivå.

Ansvarighet, oberoende, trovärdighet - närhet till medborgarna i Europa

I Eurosystemet och inom SSM lägger vi största vikt på trovärdighet och ansvarighet och kommer att vara mycket tydliga samtidigt som vi noga följer gällande sekretessregler. Vi eftersträvar en effektiv kommunikation med medborgarna i Europa. I kontakterna med europeiska och nationella myndigheter har vi åtagit oss att handla i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen och med beaktande av oavhängighetsprincipen. Vi kommer därför att följa de förändringar och den utveckling som påverkar penning- och finansmarknaderna och vara lyhörda för allmänhetens intressen och marknadens behov.

Gemensam identitet, tydliga roller och ansvarsområden samt gott styre

I Eurosystemet och inom SSM strävar vi efter att stärka en gemensam identitet inom ramen för tydligt definierade roller och ansvarsområden för samtliga deltagare. Både Eurosystemet och SSM kommer därför att bygga på samtliga medlemmars potential och starka engagemang samt deras åtagande och vilja att sträva efter enhällighet. Eurosystemet och SSM eftersträvar även ett gott styre samt smidiga och effektiva organisationsstrukturer och arbetsmetoder.

Bästa praxis för banktillsyn - lika behandling och lika konkurrensvillkor

Inom SSM kommer vi att mäta vårt tillsynssystem mot högsta internationella standarder. Tack vare erfarenheter från alla institutioner kommer vi att kunna kombinera det bästa av vad nationell tillsyn har att erbjuda för att skapa ett system med bästa praxis för alla deltagande medlemsstater. SSM kommer att säkerställa överensstämmelse med det enhetliga regelverket och tillämpliga principer och praxis för tillsyn och på så vis säkerställa lika konkurrensvillkor och lika behandling för samtliga institut som omfattas av tillsynen.

Riskbaserat tillvägagångssätt och proportionalitet - tillsynsåtgärder

SSM:s banktillsyn kommer att vara flexibel och riskbaserad, agera med omdöme och göra framåtblickande kritiska bedömningar. Den kommer att ta hänsyn både till sannolikheten att ett eller flera kreditinstitut fallerar och till effekterna därav för den finansiella stabiliteten. SSM:s tillsynsrutiner kommer att följa proportionalitetsprincipen och tillsynens omfattning kommer att anpassas efter de granskade bankernas systemviktighet och riskprofil. SSM:s inriktning medför att tillsynsåtgärder vidtas på ett effektivt sätt och i rätt tid och leder till en noggrann övervakning av kreditinstitutens respons.

Alla sidor i detta avsnitt