Direktionen

Betalningsmedel

  Avdelningar:

 • Sedelhantering
 • Sedelutveckling

ESRB:s sekretariat

Internationella och europeiska förbindelser

  Avdelningar:

 • ECB:s representation i Washington
 • EU:s institutioner och forum (med ECB:s representation i Bryssel)
 • Extern utveckling
 • Internationell policyanalys
 • Internationella relationer och samarbete

Kommunikation

  Avdelningar:

 • Globala mediarelationer
 • Outreach
 • Språktjänster
 • Webb och digital kommunikation

Marknadsinfrastruktur och betalningar

  Avdelningar:

 • Förvaltning av marknadsinfrastruktur
 • Marknadsintegration
 • Tillsyn
 • Utveckling av marknadsinfrastruktur

Riskhantering

  Avdelningar:

 • Riskanalys
 • Riskstrategi

Rådgivare till direktionen

Statistik

  Avdelningar:

 • Extern statistik
 • Makroekonomisk statistik
 • Monetär och finansiell statistik
 • Statistikinformation
 • Tillsynsstatistik
 • Utveckling/samordning av statistik

Ekonomisk och penningpolitisk analys

Direktoratet för ekonomisk utveckling

  Avdelningar:

 • Finanspolitik
 • Konvergens och konkurrenskraft
 • Landsbevakning
 • Priser och kostnader
 • Utbud och efterfrågan

Direktoratet för penningpolitik

  Avdelningar:

 • Kapitalmarknader och finansstruktur
 • Monetär analys
 • Penningpolitisk strategi

Forskning

  Avdelningar:

 • Finansiell forskning
 • Penningpolitisk forskning

Internrevision

  Avdelningar:

 • Redovisningsuppdrag 1
 • Redovisningsuppdrag 2

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

  Avdelningar:

 • Finansiell reglering
 • Makrofinansiell policy
 • Mikrofinansiella kopplingar
 • Tillsyn av finansiell stabilitet

Marknadsoperationer

  Avdelningar:

 • Finansiella transaktioner
 • Marknadsoperationsanalys
 • Marknadsoperationssystem
 • Obligationsmarknader och internationella transaktioner
 • Penningmarknad och likviditet

Rättsfrågor

  Avdelningar:

 • Finansiell rätt
 • Institutionell rätt
 • Lagstiftning
 • Tillsynslagstiftning

Sekretariat

  Avdelningar:

 • Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning
 • Informationshantering
 • Sekretariat

Chief Services Officer

Administration

  Avdelningar:

 • Administrativa tjänster
 • Fastighetsförvaltning
 • Skydd och säkerhet

HR

  Avdelningar:

 • Personalplanering
 • Personaltjänster
 • Personalutveckling

Ekonomi

  Avdelningar:

 • Budget och kontroll
 • Central upphandling
 • Finansiell rapportering
 • Redovisning

Informationssystem

  Avdelningar:

 • Analytiska applikationer
 • Företagssystem
 • Infrastruktur och drift
 • IT-styrning och affärsrelationer
 • Säkerhet och arkitektur
 • Verkställande applikationer

Tillsynsnämnden

Mikrotillsyn I

  Avdelningar:

 • Tillsyn över betydande banker I-VII

Mikrotillsyn III

  Avdelningar:

 • Analys- och metodstöd
 • Institutionell och sektoriell översyn
 • Tillsynsöversyn och förbindelser med nationella behöriga myndigheter

Tillsynsnämndens sekretariat

Mikrotillsyn II

  Avdelningar:

 • Tillsyn över betydande banker VIII-XV

Mikrotillsyn IV

  Avdelningar:

 • Auktorisering
 • Centraliserade inspektioner på plats
 • Interna modeller
 • Krishantering
 • Kvalitetssäkring
 • Planering och samordning av SEP
 • SSM:s riskanalys
 • Tillsynspolicy
 • Utveckling av metoder och standarder
 • Verkställighet och sanktioner