Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s organigram

Direktionen

Avdelningen för dataskydd

Betalningsmedel

 • Sedelhantering
 • Sedelutveckling

ESRB:s sekretariat

Internationella och europeiska förbindelser

 • ECB:s representationskontor i Bryssel
 • ECB:s representationskontor i London
 • ECB:s representationskontor i Washington
 • EU:s institutioner och forum
 • Extern utveckling
 • Internationell policyanalys

Kommunikation

 • Design och digitalt
 • Nyhetsrum
 • Offentlig kommunikation
 • Språktjänster
 • Strategisk kommunikation

Marknadsinfrastruktur och betalningar

 • Förvaltning av marknadsinfrastruktur
 • Marknadsinnovation och -integration
 • Stöd för marknadsinfrastruktur
 • Tillsyn
 • Utveckling av marknadsinfrastruktur

Digital Euro

 • Positionering och utåtriktad verksamhet
 • Produktförslag
 • Slutgiltig produkt och leverans

Penningpolitik

 • Kapitalmarknader och finansstruktur
 • Monetär analys
 • Penningpolitisk strategi

Rättsfrågor

 • Finansiell rätt
 • Institutionell rätt
 • Lagstiftning
 • Tillsynslagstiftning

Sekretariat

 • Informationshantering
 • Sekretariat

Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning

 • Efterlevnad och organisationsstyrning

Medlingsfunktion

Ekonomisk analys

 • Euroområdets externa sektor och införande av euron
 • Finanspolitik
 • Konjunkturanalys
 • Priser och kostnader
 • Prognoser och policy-scenarier
 • Utbud, arbetskraft och tillsyn

Forskning

 • Finansiell forskning
 • Penningpolitisk forskning

Internrevision

 • Revisionsstöd och -undersökningar
 • Revisionsuppdrag

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

 • Finansiell reglering och policy
 • Makrotillsyn
 • Marknadsbaserad finansiering
 • Modeller för stresstest
 • Systemrisker och finansinstitut

Marknadsoperationer

 • Finansiella transaktioner
 • Marknadsoperationsanalys
 • Marknadsoperationssystem
 • Obligationsmarknader och internationella transaktioner
 • Penningmarknad och likviditet

Riskhantering

 • Riskanalys
 • Riskstrategi

Rådgivare till direktionen

Centrum för klimatförändringar

Statistik

 • Analytisk kreditdata och referensdata
 • Banktillsynsdata
 • Extern statistik och sektorräkenskaper
 • Monetär och ekonomisk statistik
 • Statistiska applikationer och verktyg
 • Värdepappers- och finansmarknadsdata

Dataavdelningen

 • Dataavdelningen

Chief Services Office

Gemensamma tjänster

Administration

 • Administrativa tjänster
 • Fastighetsförvaltning
 • Skydd och säkerhet

Ekonomi

 • Budget och kontroll
 • Central upphandling
 • Finansiell redovisning och rapportering

Informationssystem

 • Dataanalystjänster
 • Digitala säkerhetstjänster
 • Företags- och affärstjänster (EBS)
 • Grupp för DevOps-produktteam
 • Infrastruktur och drift
 • Innovation och arkitektur
 • Prudentiella domäntjänster

Styrning och transformation

HR

 • Personalplanering
 • Personaltjänster
 • Personalutveckling

Gruppen för organisationseffektivitet

Förvaltning av operativ risk och driftskontinuitet

Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Interna modeller och inspektioner på plats

 • Drift och integration
 • Inspektioner av finansiella risker
 • Inspektioner av icke-finansiella risker
 • Utredningar av interna modeller

SSM:s styrning och drift

 • Lämplighetsbedömningar
 • SSM:s sekretariat
 • Teknologi och innovation
 • Tillståndsgivning
 • Verkställighet och sanktioner

Universella och diversifierade institut

 • Avdelningar 1 till 6

Tillsynsstrategi och risk

 • Avdelningen för strategisk planering
 • Strategisk risk och analys
 • Tillsynsrisk - finansiell risk
 • Tillsynsrisk - icke-finansiell risk

Specialiserade institut och mindre betydande institut

 • Avdelningar 1 till 5
 • Institutionell och sektoriell översyn

Systemviktiga och internationella banker

 • Avdelningar 1 till 6

Övergripande tillsyn

 • Affärsmodell, kapital & kris
 • Experter för icke-finansiella risker
 • Kapitalmarknads- och treasury-experter
 • Kreditriskexperter
 • Stresstestexperter
 • Tillsynsmetod
 • Tillsynspolicy

Alla sidor i detta avsnitt