Menu

Direktionen

Betalningsmedel

 • Sedelhantering
 • Sedelutveckling

ESRB:s sekretariat

Internationella och europeiska förbindelser

 • EU:s institutioner och forum
 • Extern utveckling
 • Internationell policyanalys
 • Representationskontoret i Bryssel
 • Representationskontoret i Washington

Kommunikation

 • Globala mediarelationer
 • Intern kommunikation och offentlighetsarbete
 • Språktjänster
 • Webb och digital kommunikation

Marknadsinfrastruktur och betalningar

 • Förvaltning av marknadsinfrastruktur
 • Marknadsinnovation och -integration
 • Stöd för marknadsinfrastruktur
 • Tillsyn
 • Utveckling av marknadsinfrastruktur

Penningpolitik

 • Kapitalmarknader och finansstruktur
 • Monetär analys
 • Penningpolitisk strategi

Rättsfrågor

 • Finansiell rätt
 • Institutionell rätt
 • Lagstiftning
 • Tillsynslagstiftning

Sekretariat

 • Informationshantering
 • Sekretariat

Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning

 • Efterlevnad och organisationsstyrning

Ekonomisk analys

 • Euroområdets externa sektor och införande av euron
 • Finanspolitik
 • Konjunkturanalys
 • Priser och kostnader
 • Prognoser och policy-scenarier
 • Utbud, arbetskraft och tillsyn

Forskning

 • Finansiell forskning
 • Penningpolitisk forskning

Internrevision

 • Revisionsstöd och -undersökningar
 • Revisionsuppdrag

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

 • Finansiell reglering och policy
 • Makrotillsyn
 • Marknadsbaserad finansiering
 • Modeller för stresstest
 • Systemrisker och finansinstitut

Marknadsoperationer

 • Finansiella transaktioner
 • Marknadsoperationsanalys
 • Marknadsoperationssystem
 • Obligationsmarknader och internationella transaktioner
 • Penningmarknad och likviditet

Riskhantering

 • Riskanalys
 • Riskstrategi

Rådgivare till direktionen

Statistik

 • Analytisk kreditdata och referensdata
 • Banktillsynsdata
 • Extern statistik och sektorräkenskaper
 • Monetär och ekonomisk statistik
 • Statistiska applikationer och verktyg
 • Värdepappers- och finansmarknadsdata

Chief Services Office

Gemensamma tjänster

Administration

 • Administrativa tjänster
 • Fastighetsförvaltning
 • Skydd och säkerhet

Ekonomi

 • Budget och kontroll
 • Central upphandling
 • Finansiell rapportering
 • Redovisning

Informationssystem

 • Dataanalystjänster
 • Digitala säkerhetstjänster
 • Exekutiva domäntjänster
 • Företagsdomäntjänster
 • Infrastruktur och drift
 • Innovation och arkitektur
 • Prudentiella domäntjänster

Styrning och transformation

HR

 • Personalplanering
 • Personaltjänster
 • Personalutveckling

Gruppen för organisationseffektivitet

Förvaltning av operativ risk och driftskontinuitet

Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Mikrotillsyn I

 • Tillsyn över betydande banker I-VII, XVI, XVII

Mikrotillsyn III

 • Analys- och metodstöd
 • Institutionell och sektoriell översyn
 • Tillsynsöversyn och förbindelser med nationella behöriga myndigheter

Tillsynsnämndens sekretariat

 • Auktorisering
 • Kvalitetssäkring
 • SSM:s beslutsfattande
 • Verkställighet och sanktioner

Mikrotillsyn II

 • Tillsyn över betydande banker VIII-XV

Mikrotillsyn IV

 • Centraliserade inspektioner på plats
 • Interna modeller
 • Krishantering
 • Planering och samordning av tillsyn
 • SSM:s riskanalys
 • Tillsynspolicy
 • Utveckling av metoder och standarder