Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Eurosystemets uppgifter

Enligt artikel 127.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 och 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken är det Eurosystemets lagstadgade uppgift att verka för väl fungerande betalningssystem och system för avveckling av värdepapper.

Eurosystemet fullgör sina uppgifter genom att

  • tillhandahålla avvecklingstjänster för betalningar och värdepapper, driva ett system för betalning av stora belopp i euro (TARGET2), en mekanism som gör det möjligt att använda säkerheter över gränserna (CCBM). Dessutom inrättar Eurosystemet en europeisk tjänst (T2S) för att värdepapperscentralerna ska kunna avveckla värdeppaperstransaktioner med centralbankspengar.
  • upprätta tillsynspolicyer och standarder för system för stora betalningar, massbetalningar och betalningsinstrument, clearingsystem, värdepappersavvecklingssystem och för vissa utomstående tjänsteleverantörer. Eurosystemet övervakar också dessa infrastrukturer, bedömer deras efterlevnad av sådan policy och sådana standarder och, om nödvändigt, förordar ändringar.
  • upprätta krav på driftskontinuitet för marknadsinfrastrukturer och samordna implementeringen.
  • övervaka och, om nödvändigt, utveckla en inriktning på marknadsutvecklingen och rättsliga initiativ som påverkar tillsynen av infrastrukturer och arrangemang för betalningar, clearing och värdepappersavveckling.
  • agera som katalysator för förändring, främja effektiviteten i betalningssystem och, på området för massbetalningar, migrering till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Eurosystemet bidrar även till en effektiv värdepappersmarknad genom att främja harmonisering av marknadsstandarder och uppmuntra till att avlägsna hinder för integrering.

Alla sidor i detta avsnitt