Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úlohy Eurosystému

Medzi štatutárne úlohy Eurosystému patrí podpora plynulého fungovania platobných a zúčtovacích systémov (článok 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 3 a 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky).

Eurosystém plní túto úlohu prostredníctvom nasledujúcich činností:

  • Poskytuje nástroje platobného styku a vyrovnania obchodov s cennými papiermi – prevádzkuje systém pre veľké platby v eurách (TARGET2), ako aj mechanizmus umožňujúci cezhraničné používanie kolaterálu (CCBM). Eurosystém tiež pracuje na zavedení celoeurópskej služby (T2S), ktorú budú centrálni depozitári cenných papierov používať na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky.
  • Určuje politiku dohľadu a príslušné štandardy pre systémy veľkých platieb, retailové platobné systémy a platobné nástroje, klíringové systémy, systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi a určitých externých poskytovateľov služieb. Zároveň vykonáva činnosť dohľadu nad týmito infraštruktúrami, vyhodnocuje dodržiavanie pravidiel a štandardov a v prípade potreby iniciuje zmeny.
  • Stanovuje požiadavky na zabezpečenie nepretržitej prevádzky trhových infraštruktúr a koordinuje prácu v oblasti ich implementácie.
  • Monitoruje a v prípade potreby určuje pozíciu k trhovému vývoju a právnym iniciatívam týkajúcim sa dohľadu nad infraštruktúrami a systémami pre platby, klíring a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi.
  • Pôsobí ako katalyzátor zmien, zlepšuje efektívnosť platobných systémov a v oblasti retailových platieb podporuje migráciu na Jednotnú oblasť platieb v eurách (SEPA). Zároveň podporuje efektívny trh s cennými papiermi presadzovaním harmonizácie trhových štandardov a odstraňovaním prekážok integrácie.

Všetky stránky v tejto sekcii