Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ochrana údajov

Ochrana údajov znamená ochranu slobôd a základných práv jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby vrátane mena, dátumu narodenia, fotografií, videozáznamov, e-mailových adries, telefónnych čísel a IP adries.

Ochrana údajov je základné právo ukotvené v primárnom a sekundárnom práve EÚ:

 • podľa článku 8 Charty základných práv má každý právo na ochranu osobných údajov;
 • ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov je ukotvená aj v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorá predstavuje osobitný právny základ prijímania právnych predpisov o ochrane údajov;
 • na úrovni EÚ ako celku sú pravidlá ochrany údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679, známom ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation – GDPR). Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky organizácie zriadené v EÚ, ako aj na organizácie so sídlom mimo EÚ, ktoré zámerne ponúkajú tovary a služby Európskej únii, alebo ktoré monitorujú správanie jednotlivcov v rámci EÚ;
 • nariadenie (EÚ) 2018/1725 (EUDPR) stanovuje pravidlá spracovania osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ, ktoré sú v súlade s vysokými štandardami ochrany údajov stanovenými v nariadení GDPR.

ECB je povinná dodržiavať nariadenie EUDPR, keď spracúva osobné údaje, napríklad:

 • ako zamestnávateľ pri spracovávaní osobných údajov zamestnancov,
 • ako verejná inštitúcia pri spracovávaní osobných údajov členov širokej verejnosti v rámci registrácie ich účasti na podujatiach,
 • ako orgán bankového dohľadu pri spracovávaní informácií, vrátane osobných údajov, poskytovaných dohliadanými inštitúciami alebo príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

ECB vymenovala úradníka pre ochranu údajov, ktorý je poverený základnou úlohou zabezpečovať interné uplatňovanie nariadenia EUDPR nezávislým spôsobom. V prípade otázok o ochrane osobných údajov sa na úradníka ECB pre ochranu údajov môžete obrátiť na adrese dpo@ecb.europa.eu.

Dotknuté osoby (t. j. jednotlivci, ktorých osobné údaje ECB spracúva) majú právo:

 • byť informované o tom, že dochádza k spracovaniu ich údajov, a o hlavných znakoch spracovania ich údajov,
 • na prístup k ich osobným údajom, ktoré ECB spracúva,
 • na opravu prípadných nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sa spracovanie zakladá na súhlase,
 • obmedziť spracovanie svojich osobných údajov,
 • svoje osobné údaje vymazať,
 • namietať voči spracovaniu ich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie.

Informácie o tom, ako ECB spracúva vaše osobné údaje, nájdete v online vyhláseniach o ochrane súkromia.

Môžete si prečítať aj verejne prístupné záznamy ECB z operácií spracovania osobných údajov.

Ak podľa vás došlo k porušeniu vašich práv (opísaných vyššie), máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS).

EDPS je nezávislý dozorný orgán, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov zo strany inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ. Viac informácií nájdete na stránke EDPS.

Všetky stránky v tejto sekcii

Všetky stránky v tejto sekcii