Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga – tai asmens laisvių ir pagrindinių teisių saugojimas tvarkant asmens duomenis, t. y. visą informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta, – jo vardą ir pavardę, gimimo datą, nuotraukas, vaizdo įrašus, el. pašto adresus, telefonų numerius, IP adresus ir kitą.

Duomenų apsauga yra viena iš ES pirminėje ir antrinėje teisėje įtvirtintų pagrindinių teisių:

 • Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą;
 • fizinių asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis įtvirtinta ir Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 16 straipsnyje. Šis straipsnis – tai teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimami duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;
 • visoje ES galiojantys duomenų apsaugos reikalavimai išdėstyti Reglamente (ES) 2016/679, kuris paprastai vadinamas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). BDAR taikomas ne tik visoms ES įsteigtoms organizacijoms, bet ir už ES ribų veikiančioms organizacijoms, kurios tiekia prekes ar teikia paslaugas ES arba kurios vykdo asmenų elgesio ES stebėseną;
 • asmens duomenų apsauga reglamentuojama ir Reglamentu (ES) 2018/1725 (ESDAR), kuriame išdėstyti ES institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms taikomi reikalavimai dėl asmens duomenų tvarkymo, atitinkantys aukščiausius BDAR nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

ECB privalo laikytis ESDAR, kai tvarko asmens duomenis kaip:

 • darbdavys – kai tvarko savo darbuotojų asmens duomenis;
 • viešoji įstaiga – kai kviečia plačiosios visuomenės narius registruotis į renginius ir tam prašo jų pateikti savo asmens duomenis;
 • bankų priežiūros institucija – kai prašo jo prižiūrimų įstaigų arba NKI pateikti informacijos, įskaitant ir asmens duomenis.

ECB yra paskyręs savo duomenų apsaugos pareigūną, kuriam pavesta, visų pirma, užtikrinti (veikiant nepriklausomai), kad visame ECB būtų taikomas ESDAR. Į ECB duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis el. paštu dpo@ecb.europa.eu, kai kyla klausimų dėl asmens duomenų apsaugos.

Jūs, kaip duomenų subjektas (t. y. asmuo, kurio asmens duomenis tvarko ECB), turite teisę:

 • būti informuotas, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, ir kaip tai bus daroma;
 • gauti prieigą prie ECB tvarkomų jūsų asmens duomenų;
 • pataisyti neteisingus ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • bet kada atšaukti sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jeigu tokio sutikimo reikėjo;
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • ištrinti savo asmens duomenis,
 • dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju, nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Tai, kaip ECB tvarko jūsų asmens duomenis, paaiškinta mūsų interneto svetainėje pateikiamuose panešimuose apie privatumą.

Taip pat galite susipažinti su ECB viešai skelbiamais duomenų, į kuriuos įeina asmens duomenys, tvarkymo operacijų įrašais.

Jeigu manote, kad pirmiau išvardytos jūsų teisės buvo pažeistos, galite bet kada pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP).

EDAPP yra nepriklausoma priežiūros institucija, atsakinga už ES institucijų, agentūrų ir organų tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Daugiau informacijos apie EDAPP – EDAPP interneto svetainėje.

Visi šios dalies puslapiai

Visi šios dalies puslapiai