Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Andmekaitse

Andmekaitse eesmärk on tagada isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse nende isikuandmete töötlemisel. Isikuandmete all mõeldakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (sh nimi, sünnikuupäev, fotod, videomaterjal, meiliaadressid, telefoninumbrid ja IP-aadressid).

Andmekaitse on põhiõigusena sätestatud ELi esmastes ja teisestes õigusaktides:

 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on sätestatud ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16. See leping on õiguslikuks aluseks andmekaitset käsitlevate seadusandlike aktide vastuvõtmisel.
 • ELi tervikuna hõlmavad andmekaitse eeskirjad on sätestatud määruses (EL) 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmääruses. Üldmäärust kohaldatakse kõigi ELis asuvate organisatsioonide suhtes, aga ka EList väljaspool asuvate organisatsioonide suhtes, kes pakuvad teadlikult kaupu või teenuseid ELile või kes jälgivad ELis isikute käitumist.
 • Määrusega (EL)2018/1725 (ELi andmekaitsemäärus) sätestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning mis on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud kõrgete andmekaitsestandarditega.

EKP peab järgima ELi andmekaitsemäärust näiteks järgmistes funktsioonides:

 • tööandjana, kui töötleb oma töötajate isikuandmeid;
 • avalik-õigusliku institutsioonina, kui kutsub üksikisikuid esitama oma isikuandmeid üritustele registreerumisel;
 • pangandusjärelevalve asutusena, kui taotleb teavet (sh isikuandmeid) järelevalve alla kuuluvatelt krediidiasutustelt või riiklikelt pädevatelt asutustelt.

EKP on ametisse nimetanud andmekaitseametniku, kelle esmane ülesanne on sõltumatul viisil tagada ELi andmekaitsemääruse organisatsioonisisene kohaldamine. Isikuandmete kaitsega seotud küsimused saab EKP andmekaitseametnikule saata meiliaadressil dpo@ecb.europa.eu.

Andmesubjektil (st üksikisikul, kelle isikuandmeid EKP töötleb) on õigus:

 • saada teavet enda isikuga seotud võimalike andmetöötlustoimingute ja nende põhijoonte kohta;
 • saada juurdepääs enda isikuandmetele, mida EKP töötleb;
 • oma ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid parandada ja täiendada;
 • oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut igal ajal tagasi võtta (juhul kui töötlustoiminguid tehakse andmesubjekti nõusolekul);
 • oma isikuandmete töötlemist piirata;
 • lasta oma isikuandmeid kustutada;
 • esitada vastuväide enda konkreetse olukorraga seotud isikuandmete töötlemisele.

Veebilehel kättesaadavad isikuandmete kaitset käsitlevad dokumendid tutvustavad lähemalt, kuidas EKP töötleb isikuandmeid.

EKP poolt üldsusele kättesaadavaks tehtavate isikuandmete töötlemise kohta saab lisateavet dokumendiregistrist.

Kui eespool kirjeldatud õigusi on rikutud, on andmesubjektil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Euroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu järelevalveasutus, mille ülesanne on tagada isikuandmete kaitse ELi institutsioonides ja asutustes. Lähemat teavet saab Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehelt.

Kõik selle jaotise teemad

Kõik selle jaotise teemad