Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Ochrana údajů

Ochrana údajů se týká ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů ve smyslu veškerých informací o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, datum narození, fotografie, videozáznam, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo IP adresa.

Ochrana údajů je základním právem zakotveným v primárních a sekundárních právních předpisech EU:

 • Článek 8 Listiny základních práv stanoví, že každý má právo na ochranu osobních údajů.
 • Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů je rovněž zakotvena v čl. 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), která v této oblasti slouží jako konkrétní právní základ pro přijímání legislativních aktů.
 • Pravidla ochrany údajů pro EU jako celek stanoví nařízení (EU) 2016/679 běžněji známé jako obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). GDPR se vztahuje na všechny organizace usazené v EU, jakož i na organizace usazené mimo EU, které v EU úmyslně nabízejí zboží či služby nebo které sledují chování fyzických osob v EU.
 • Nařízení (EU) 2018/1725 (EUDPR) stanoví pravidla vztahující se na zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty EU. Tato pravidla jsou v souladu s přísnými standardy ochrany údajů stanovenými v GDPR.

ECB má povinnost dodržovat EUDPR například při zpracovávání osobních údajů z pozice:

 • zaměstnavatele, pokud jde o osobní údaje jejích zaměstnanců,
 • veřejné instituce, kdy zve osoby z řad veřejnosti ke sdílení osobních údajů v rámci registrace na akce,
 • orgánu bankovního dohledu, kdy požaduje informace včetně osobních údajů po dohlížených institucích či vnitrostátních příslušných orgánech.

ECB jmenovala inspektora ochrany údajů, který je pověřen základním úkolem nezávisle zajišťovat interní použití EUDPR. S případnými dotazy ohledně ochrany osobních údajů lze inspektora ochrany údajů pro ECB kontaktovat na adrese dpo@ecb.europa.eu.

Jako subjekt údajů (tj. fyzická osoba, jejíž osobní údaje ECB zpracovává) máte právo:

 • být informováni o probíhajícím zpracování údajů v souvislosti s vaší osobou a o jeho základních rysech,
 • na přístup k vašim osobním údajům, které ECB zpracovává,
 • na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas, pokud jde o zpracovávání na základě vašeho souhlasu,
 • omezit zpracování svých osobních údajů,
 • nechat své osobní údaje vymazat,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace.

O tom, jak ECB zpracovává vaše osobní údaje, se dozvíte v našich online prohlášeních o ochraně osobních údajů.

K dispozici jsou také záznamy o procesních operacích, které ECB zveřejňuje, včetně osobních údajů.

Pokud usoudíte, že došlo k porušení vašich práv popsaných výše, máte právo kdykoli podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (EDPS).

EDPS je nezávislý orgán dozoru, jehož odpovědností je zajistit ochranu osobních údajů ze strany orgánů, institucí a jiných subjektů EU. Více informací o EDPS naleznete na internetových stránkách EDPS.

Všechny stránky v této části