Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Navracení bankovek do oběhu úvěrovými institucemi a dalšími subjekty zpracovávajícími hotovost

ECB a národní centrální banky Eurosystému jsou instituce, které vydávají eurobankovky a jejichž úkolem je udržovat důvěru veřejnosti v jednotnou měnu. Tento úkol plní mimo jiné tím, že zajišťují důvěryhodnost eurobankovek v oběhu.

Schopnost navracet eurobankovky do oběhu umožňuje úvěrovým institucím a dalším subjektům zpracovávajícím hotovost plnit svou úlohu v distribučním řetězci hotovosti efektivněji a hospodárněji. K zajištění důvěryhodnosti eurobankovek přijala 16. září 2010 Rada guvernérů ECB rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011.

Tento právní akt byl přijat v důsledku změny nařízení Rady (ES) č. 1338/20011 v roce 20082 obsahující:

  • přímý odkaz v článku 6 nařízení (ES) č. 1338/2001 na „postupy stanovené ECB“ s ohledem na povinnost adresátů čl. 6 odst. 1, kteří jsou v rozhodnutí ECB/2010/14 uváděni jako „subjekty zpracovávající hotovost“ s cílem „ujistit se o pravosti eurobankovek..., které přijímají a hodlají navrátit do oběhu, a dbát na rozpoznávání padělků.“;
  • rozšíření kategorií adresátů článku 6 o další hospodářské subjekty (např. obchodníky a kasina zabývající se zpracováváním a distribucí bankovek veřejnosti prostřednictvím peněžních automatů) a subjekty zabývající se přepravou peněz.

Rozhodnutí ECB/2010/14 upravuje postupy uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001, které subjekty zpracovávající hotovost musí dodržovat při ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek. Bylo pozměněno rozhodnutím ECB/2012/19 ze 7. září 2012 s cílem rozšířit jeho působnost na ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek nové série a jejich navracení zpět do oběhu a ozřejmit několik požadavků a rozhodnutím ECB/2019/39 ze dne 5. prosince 2019 s cílem umožnit zpracovávání bankovek, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena, a zavést novou kategorii strojů na zpracování bankovek.

Rozhodnutí ECB/2010/14 zajišťuje, že úvěrové instituce a subjekty zpracovávající hotovost vracejí do oběhu pouze eurobankovky, jejichž upotřebitelnost a pravost byla ověřena. Tuto kontrolu lze provádět buď: i) takovým typem stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách u některé z národních centrálních bank Eurosystému, nebo ii) vyškoleným pracovníkem. Bankovky, které obstály při kontrole pomocí stroje na zpracování bankovek, lze navracet do oběhu prostřednictvím bankomatů nebo dalších zařízení obsluhovaných zákazníky. Bankovky, které zkontrolovali vyškolení pracovníci, lze vracet do oběhu pouze na přepážkách.

Je důležité poznamenat, že na euromince nemá rozhodnutí ECB/2010/14 vliv, neboť nespadají do působnosti ECB.

1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 1. 2 Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.

Všechny stránky v této části