Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek pomocí strojů na zpracování bankovek

Eurobankovky, u nichž je během kontroly upotřebitelnosti zjištěno jakékoli poškození, ohledně kterého je vymezen závazný požadavek (viz níže), jsou neupotřebitelné.

Při kontrole upotřebitelnosti bankovek, která se provádí pomocí strojů na zpracování bankovek, je přípustná tolerance 5 %. To znamená, že maximálně 5 % eurobankovek, které nesplňují kritéria upotřebitelnosti, smí být strojem nesprávně vytříděno jako upotřebitelné.

Tabulka 1: seznam kritérií pro automatizované třídění bankovek podle upotřebitelnosti
Poškození Definice
1. Zašpinění Celkové zašpinění pokrývající celou eurobankovku
2. Skvrna Místní zašpinění
3. Graffiti Vyobrazení či písmo, které jsou na eurobankovku doplněny vepsáním nebo na ní vyznačeny jakýmkoli jiným způsobem
4. Odbarvená bankovka Chybějící barva na celé eurobankovce nebo její části, například u vyprané eurobankovky
5. Natrhnutí Není třeba podrobněji vysvětlovat
6. Proděravění Není třeba podrobněji vysvětlovat
7. Necelá bankovka Část nebo části eurobankovky chybí alespoň na jedné ze stran (na rozdíl od děr v eurobankovce)
8. Slepovaná bankovka Části jedné nebo více eurobankovek spojené lepicí páskou, lepidlem nebo jiným způsobem
9. Zmačkaná bankovka Mnoho nepravidelných přehybů
10. Změklý bankovkový papír Poškození struktury bankovky, jehož výsledkem je ztráta tuhosti bankovkového papíru
11. Přehyby Není třeba podrobněji vysvětlovat
12. Ohnutý roh Není třeba podrobněji vysvětlovat

Další informace o kritériích pro třídění eurobankovek

Zašpinění

Zašpinění zvyšuje absorbanci eurobankovek. Následující tabulka uvádí maximální přípustné zvýšení absorbance eurobankovek v porovnání s novými eurobankovkami, jaké mohou eurobankovky vykazovat, aby byly vytříděny jako upotřebitelné:

Tabulka 2: úrovně absorbance
Nominální hodnota – série Maximální přípustné zvýšení absorbance v porovnání s novou eurobankovkou Filtr
5 €-ES2 0,04 Purpurový
10 €-ES2 0,04 Purpurový
20 €-ES2 0,07 Purpurový
50 €-ES2 0,07 Purpurový
100 €-ES2 0.07 Purpurový
200 €-ES2 0.07 Purpurový
     
5 €-ES1 0,06 Purpurový
10 €-ES1 0,06 Purpurový
20 €-ES1 0,08 Purpurový
50 €-ES1 0,07 Purpurový
100 €-ES1 0,07 Purpurový
200 €-ES1 0,04 Purpurový
500 €-ES1 0,04 Purpurový

Eurobankovky, které nesplňují tato kritéria, jsou neupotřebitelné. Národní centrální banky si ponechávají referenční eurobankovky, které vykazují úroveň zašpinění odpovídající výše uvedeným kritériím. Měření absorbance referenčních eurobankovek jsou založena na těchto kritériích.

  • norma pro měření absorbance: ISO 5, části 3 a 4,
  • norma pro filtry: DIN 16536,
  • absolutní měření: bílý standard,
  • polarizační filtr: zapnutý,
  • clona: 3 mm,
  • osvětlení: D65/2,
  • pozadí: bílý standard.

Zvýšení absorbance referenční bankovky odpovídá nejvyšší hodnotě mezi průměry alespoň ze čtyř míst měření měřených na líci a rubu bankovky na její nepotištěné části bez vodoznaku.

Skvrna

Eurobankovky s místním zašpiněním pokrývajícím alespoň 9 mm × 9 mm nepotištěné plochy nebo alespoň 15 mm × 15 mm potištěné plochy jsou neupotřebitelné.

Graffiti

V současné době neexistuje žádný závazný požadavek na zjišťování graffiti.

Odbarvená bankovka

K odbarvení eurobankovky může například dojít, je-li bankovka vyprána nebo vystavena některým silným chemickým látkám. Tento typ neupotřebitelných eurobankovek může být odhalen pomocí detektorů kontrolujících grafickou podobu bankovek nebo detektorů používajících ultrafialové záření.

Natrhnutí

Eurobankovky s trhlinami, které jsou rozevřené a nejsou plně nebo částečně zakryté podávacím pásem nebo pásy stroje, jsou neupotřebitelné, pokud je natrhnutí větší, než je uvedeno níže.

Tabulka 3: natrhnutí
Směr Šířka Délka
Svislý 4 mm 8 mm
Vodorovný 4 mm 15 mm
Úhlopříčný 4 mm 18 mm1

Proděravění

Eurobankovky, v nichž se vyskytují díry, které nejsou plně nebo částečně zakryté podávacím pásem nebo pásy stroje, jsou neupotřebitelné, pokud je plocha proděravění bankovky větší než 10 mm2.

Necelá bankovka

Eurobankovky, které byly zkráceny o 6 mm nebo více na délku nebo o 5 mm nebo více na šířku, jsou neupotřebitelné. Všechny rozměry se uvádějí vzhledem k základním rozměrům eurobankovek.

Slepovaná bankovka

Slepovaná eurobankovka vzniká spojením částí eurobankovky (eurobankovek), například pomocí lepicí pásky nebo lepidla. Eurobankovka, na níž lepicí páska, která je silnější než 50 μm, pokrývá plochu větší než 10 mm × 40 mm, je neupotřebitelná.

Zmačkaná bankovka

Zmačkané eurobankovky lze obvykle rozpoznat, pokud mají sníženou reflektanci nebo tuhost papíru. Neexistuje žádný závazný požadavek.

Změklý bankovkový papír

Eurobankovky, jejichž papír má velmi nízkou tuhost, se v maximální možné míře vytřiďují jako neupotřebitelné. Vzhledem k tomu, že změklost bankovkového papíru je často spojena se zašpiněním, jsou takové eurobankovky zpravidla odhaleny i pomocí senzorů na zašpinění. Neexistuje žádný závazný požadavek.

Přehyby

Přehnuté eurobankovky lze díky jejich menší délce nebo šířce identifikovat pomocí senzorů, které kontrolují rozměry eurobankovek. Navíc je lze identifikovat také pomocí senzorů měřících sílu bankovky. S ohledem na technická omezení však lze identifikovat jen ohyby, které splňují kritéria pro necelé bankovky, tj. ohyby, jejichž výsledkem je zkrácení eurobankovky nejméně o 6 mm na délku nebo nejméně o 5 mm na šířku; takto přehnuté eurobankovky jsou neupotřebitelné.

Ohnutý roh

Eurobankovka s ohnutým rohem o ploše větší než 130 mm2 a o délce kratšího okraje větší než 10 mm je neupotřebitelná.

1 Měřeno po úsečce vedoucí (v pravém úhlu) od vrcholu trhliny k tomu okraji bankovky, ze kterého trhlina vychází. Neměří se tedy délka trhliny jako takové.