Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Minimálne štandardy automatického overovania upotrebiteľnosti eurových bankoviek prostredníctvom zariadení na spracovanie bankoviek

Eurové bankovky, pri ktorých sa v rámci kontroly upotrebiteľnosti zistí akékoľvek poškodenie v rámci nižšie stanovených požiadaviek, sú neupotrebiteľné.

Prijateľná miera tolerancie pre kontroly upotrebiteľnosti prostredníctvom zariadení na spracovanie bankoviek je 5 %. To znamená, že zariadenia môžu medzi upotrebiteľné bankovky pri triedení nesprávne zaradiť najviac 5 % eurových bankoviek, ktoré nespĺňajú kritériá upotrebiteľnosti.

Tabuľka 1: zoznam kritérií triedenia pre automatické triedenie podľa upotrebiteľnosti
Poškodenie Vymedzenie pojmu
1. Znečistenie Celkové znečistenie pokrývajúce celú bankovku
2. Škvrna Znečistenie určitého miesta
3. Grafiti Pridaný obrázok alebo písmená napísané alebo akýmkoľvek spôsobom zaznačené na eurovej bankovke
4. Bankovka zbavená farby Nedostatok farby na časti alebo na celej eurovej bankovke, napr. vypratá bankovka
5. Natrhnutie Vysvetlenie nie je potrebné
6. Prederavenie Vysvetlenie nie je potrebné
7. Necelá bankovka Bankovka s chýbajúcou časťou alebo časťami aspoň na jednom okraji (na rozdiel od prederavenia)
8. Opravená bankovka Časti jednej alebo viacerých eurových bankoviek spojené lepiacou páskou, lepidlom alebo inými prostriedkami
9. Pokrčenie Bankovka náhodne prehnutá na viacerých miestach
10. Handrovitosť Štrukturálne opotrebenie bankovky, ktorého výsledkom je zreteľné zníženie tuhosti
11. Prehnutie Vysvetlenie nie je potrebné
12. Ohnutý roh bankovky Vysvetlenie nie je potrebné

Ďalšie informácie ku kritériám triedenia

Znečistenie

Znečistenie zvyšuje optickú hustotu eurových bankoviek. V nasledujúcej tabuľke je stanovené maximálne prípustné zvýšenie hustoty referenčných vzoriek v porovnaní s novými eurovými bankovkami, pri ktorom bankovky môžu byť označené za upotrebiteľné.

Tabuľka 2: úrovne optickej hustoty
Nominálna hodnota – séria Maximálne prípustné zvýšenie hustoty referenčnej vzorky v porovnaní s novou eurovou bankovkou Filter
5 € – ES2 0,04 purpurová farba
10 € – ES2 0,04 purpurová farba
20 € – ES2 0,07 purpurová farba
50 € – ES2 0,07 purpurová farba
100 € - ES2 0.07 purpurová farba
200 € - ES2 0.07 purpurová farba
     
5 € – ES1 0,06 purpurová farba
10 € – ES1 0,06 purpurová farba
20 € – ES1 0,08 purpurová farba
50 € – ES1 0,07 purpurová farba
100 € – ES1 0,07 purpurová farba
200 € – ES1 0,04 purpurová farba
500 € – ES1 0,04 purpurová farba

Eurové bankovky, ktoré tieto kritériá nespĺňajú, sú neupotrebiteľné. Národné centrálne banky si ponechávajú referenčné eurové bankovky zodpovedajúcej miery znečistenia podľa uvedených kritérií. Merania hustoty referenčných eurových bankoviek vychádzajú z nasledujúcich kritérií:

  • Norma pre meranie hustoty: ISO 5, časti 3 a 4
  • Norma pre filtre: DIN 16536
  • Absolútne merania: štandardná kalibrácia (biely podklad)
  • Polarizačný filter: zapnutý
  • Clona: 3 mm
  • Osvetlenie: D65/2
  • Pozadie: štandardná kalibrácia na bielom podklade

Zvýšenie hustoty referenčnej bankovky zodpovedá najvyššej hodnote spomedzi priemerov aspoň štyroch bodov merania meraných na lícnej alebo na rubovej strane bankovky na jej nepotlačenej časti bez vodoznaku.

Škvrna

Eurové bankovky so znečistením určitého miesta s rozmermi najmenej 9 mm krát 9 mm na nepotlačenej časti alebo 15 mm krát 15 mm na potlačenej časti sú neupotrebiteľné.

Grafiti

V súčasnosti nie je detekcia grafiti povinná.

4. BANKOVKA ZBAVENÁ FARBY

Eurové bankovky môžu stratiť farbu napr. vypraním alebo kontaktom s agresívnymi chemickými látkami. Tento druh neupotrebiteľných eurových bankoviek možno odhaliť pomocou grafických detektorov alebo UV detektorov.

Natrhnutie

Eurové bankovky s trhlinami, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne zakryté podávacím pásom (pásmi) zariadenia, sú neupotrebiteľné, ak natrhnutie presahuje nasledujúce rozmery:

Tabuľka 3: natrhnutie
Smer Šírka Dĺžka
Zvislý 4 mm 8 mm
Vodorovný 4 mm 15 mm
Uhlopriečny 4 mm 18 mm1

Prederavenie

Eurové bankovky s dierami, ktoré nie sú čiastočne alebo úplne zakryté podávacím pásom (pásmi) zariadenia, sú neupotrebiteľné, ak plocha prederavenia presahuje 10 mm2.

Necelá bankovka

Eurové bankovky, ktorých dĺžka je skrátená o 6 mm a viac alebo ktorých šírka je skrátená o 5 mm a viac, sú neupotrebiteľné. Meria sa vždy rozdiel voči štandardným dĺžkam a šírkam eurových bankoviek.

Opravená bankovka

Opravená eurová bankovka vzniká spojením častí eurovej bankovky (bankoviek), napr. pomocou lepiacej pásky alebo lepidla. Eurová bankovka, na ktorej lepiaca páska hrubšia ako 50 µm pokrýva plochu väčšiu ako 10 mm krát 40 mm, je neupotrebiteľná.

Pokrčenie

Pokrčené eurové bankovky možno zvyčajne identifikovať na základe zníženej miery reflektancie alebo na základe straty tuhosti. Zisťovanie pokrčenia nie je povinné.

Handrovitosť

Eurové bankovky s veľmi nízkou tuhosťou sa podľa možnosti vyraďujú ako neupotrebiteľné. Nakoľko handrovitosť je zvyčajne spojená so znečistením, handrovité eurové bankovky sa zvyčajne odhalia aj pomocou senzorov znečistenia. Zisťovanie handrovitosti nie je povinné.

Prehnutie

Prehnuté eurové bankovky môžu vďaka menšej dĺžke alebo šírke identifikovať senzory, ktoré kontrolujú ich rozmery. Okrem toho ich môžu rozpoznať aj senzory hrúbky. Vzhľadom na technické obmedzenia sa však dajú identifikovať len prehnutia, ktoré spĺňajú kritériá určené pre necelé bankovky (t. j prehnutia, ktoré spôsobujú skrátenie o viac ako 6 mm po dĺžke alebo o viac ako 5 mm po šírke); takto prehnuté eurové bankovky sú neupotrebiteľné.

Ohnutý roh bankovky

Eurová bankovka s ohnutým rohom s plochou väčšou ako 130 mm2 a minimálnou dĺžkou kratšej strany nad 10 mm je neupotrebiteľná.

1 Meria sa priama vzdialenosť od konca trhliny k okraju bankovky (v pravom uhle), na ktorom trhlina začína, a nie samotná dĺžka trhliny.