Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Минимални стандарти за автоматизирани проверки за годност на евробанкноти от банкнотообработващи машини

В хода на проверките за годност евробанкнотите с дефект, по отношение на който са установени посочените по-долу задължителни изисквания, се считат за негодни.

Допустимият праг за проверките за годност чрез банкнотообработващи машини е 5 %. Това означава, че най-много 5 % от евробанкнотите, които не отговарят на критериите за годност, могат да бъдат погрешно класифицирани от машините и сортирани като годни.

Таблица 1 списък на критериите за сортиране при автоматизираното сортиране по годност
Дефект Определение
1. Замърсена банкнота Общо замърсяване на цялата евробанкнота
2. Банкнота с петно Концентрирано замърсяване на дадено място
3. Надраскана банкнота Евробанкнота, върху която е нанесено или белязано, по какъвто и да е начин, изображение или надпис
4. Избелена банкнота Липсващо мастило върху част или върху цялата евробанкнота, например при изпиране на евробанкнота
5. Банкнота със скъсвания Самоподразбиращо се
6. Банкнота с дупка Самоподразбиращо се
7. Повредена банкнота Евробанкноти с липсващи части по продължението на поне един край (за разлика от дупките)
8. Поправена банкнота Части от една или повече евробанкноти са съединени с тиксо, лепило или по друг начин
9. Намачкана банкнота Множество случайни гънки
10. Мека банкнота Влошаване на структурата под формата на осезаема липса на твърдост
11. Нагъната банкнота Самоподразбиращо се
12. Прегънат ъгъл Самоподразбиращо се

Допълнителна информация относно критериите за сортиране

Замърсена банкнота

Замърсяванията увеличават оптическата плътност на евробанкнотите. Следващата таблица определя максималното увеличение на оптическата плътност на приемливите представителни извадки, сравнени с нови евробанкноти, което евробанкнотите могат да имат, за да се класифицират като годни:

Таблица 2 равнища на оптическата плътност
Купюри - Серии Максимално увеличение на оптическата плътност на приемливи представителни извадки, сравнени с нови евробанкноти Филтър
5 евро - ES2 0,04 Magenta
10 евро - ES2 0,04 Magenta
20 евро - ES2 0,07 Magenta
50 евро - ES2 0,07 Magenta
100 евро - ES2 0,07 Magenta
200 евро - ES2 0,07 Magenta
     
5 евро - ES1 0,06 Magenta
10 евро - ES1 0,06 Magenta
20 евро - ES1 0,08 Magenta
50 евро - ES1 0,07 Magenta
100 евро - ES1 0,07 Magenta
200 евро - ES1 0,04 Magenta
500 евро - ES1 0,04 Magenta

Евробанкнотите, които не отговарят на тези критерии, са негодни. Националните централни банки (НЦБ) запазват референтни евробанкноти, които показват степента на замърсяване въз основа на тези критерии. Денситометричните измервателни стойности на референтните евробанкноти се основават на следните критерии:

  • Стандарт за измерване на плътността: ISO 5 части 3 и 4
  • Стандарт за филтрите: DIN 16536
  • Абсолютни измервателни стойности: стандартно калибриране (бели плочки)
  • Поляризационен филтър: включен
  • Апертура: 3 mm
  • Осветление: D65/2
  • Фон: стандартно калибриране — бели плочки

Увеличението на плътността на референтна банкнота представлява най-високата стойност между средните стойности на поне четири мерни точки, които се намират на лицевата и на обратната страна на банкнотата в част без печат или воден знак.

Банкнота с петно

Евробанкноти с концентрирано замърсяване на дадено място, което покрива повърхност от минимум 9 mm × 9 mm в част без печат или 15 mm × 15 mm в част с печат, са негодни.

Надраскана банкнота

Понастоящем не съществува задължително изискване за откриване на надраскани банкноти.

Избелена банкнота

Избелване на евробанкноти може да настъпи например, ако те бъдат изпрани или подложени на силни реактиви. Този вид негодни евробанкноти могат да бъдат разпознати чрез устройства за проверка на изображения или ултравиолетови устройства.

Банкнота със скъсвания

Евробанкноти с открити скъсвания, които не са покрити изцяло или отчасти от транспортните ремъци на машината, са негодни, ако размерът на скъсванията е по-голям от посочените по-долу:

Таблица 3 скъсвания
Посока Ширина Дължина
Вертикално 4 mm 8 mm
Хоризонтално 4 mm 15 mm
Диагонално 4 mm 18 mm1

Банкнота с дупка

Евробанкноти с дупки, които не са покрити от транспортните ремъци на машината, са негодни, ако площта на дупката е по-голяма от 10 mm2.

Повредена банкнота

Евробанкнотите с намалена дължина от 6 mm или повече или с намалена ширина от 5 mm или повече са негодни. Всички измервателни стойности се отнасят до отклонения от стандартната дължина и ширина на евробанкнотите.

Поправена банкнота

Поправена евробанкнота се създава, като се съединят части на евробанкнота(и), например с тиксо или лепило. Евробанкнота с тиксо, покриващо площ, по-голяма от 10 mm × 40 mm, и която е по-дебела от 50 µm, е негодна.

Намачкана банкнота

Намачканите евробанкноти се разпознават обикновено по тяхната намалена степен на отражение и твърдост. Не съществува задължително изискване.

Мека банкнота

Доколкото е възможно, евробанкнотите с много малка твърдост се сортират като негодни. Тъй като мекостта обикновено е свързана със замърсяване, меките евробанкноти се откриват обикновено от сензорите за проверка на замърсяване. Не съществува задължително изискване.

Нагъната банкнота

Поради намалената им дължина или ширина нагънатите евробанкноти могат да бъдат открити от сензорите, които проверяват размера на евробанкнотите. Освен това те могат да бъдат открити от сензорите за проверка на дебелината. Поради технически ограничения обаче само при прегъвания, отговарящи на критериите за повредени банкноти, т.е. прегъвания, които водят до намаляване на дължината с повече от 6 mm или на ширината с повече от 5 mm, могат бъдат идентифицирани като негодни.

Прегънат ъгъл

Евробанкнота с прегънат ъгъл с площ по-голяма от 130 mm2 и с дължина на по-малкия край повече от 10 mm е негодна.

1 Измерва се, като се начертае права линия от върха на скъсването до ръба на банкнотата, където започва скъсването (правоъгълна проекция), а не като се измерва дължината на самото скъсване.