Изпълнителен съвет

Банкноти

  Отдели:

 • Разработване на паричните знаци
 • Управление на паричните наличности

Изследвания

  Отдели:

 • Изследвания по паричната политика
 • Финансови изследвания

Комуникации

  Отдели:

 • Глобални връзки с медиите
 • Езикови услуги
 • Интернет и електронни медии
 • Информационни услуги

Макропруденциална политика и финансова стабилност

  Отдели:

 • Макрофинансови взаимовръзки
 • Макрофинансови политики
 • Надзор за финансова стабилност
 • Финансово регулиране

Пазарна инфраструктура и плащания

  Отдели:

 • Надзор
 • Пазарна интеграция
 • Развитие на пазарната инфраструктура
 • Управление на пазарната инфраструктура

Правни услуги

  Отдели:

 • Законодателство
 • Институционално право
 • Надзорно законодателство
 • Финансово право

Секретариат на ЕССР

Управление на риска

  Отдели:

 • Анализ на риска
 • Стратегии за риска

Вътрешен одит

  Отдели:

 • Одиторски проверки 1
 • Одиторски проверки 2

Икономика

Дирекция „Икономическо развитие“

  Отдели:

 • Бюджетна политика
 • Конвергенция и конкурентоспособност
 • Наблюдение на държавите
 • Производство и търсене
 • Цени и разходи

Дирекция „Парична политика“

  Отдели:

 • Капиталови пазари / финансова структура
 • Паричен анализ
 • Стратегия на паричната политика

Консултативен съвет към Изпълнителния съвет

Международни и европейски отношения

  Отдели:

 • Анализ на международната политика
 • Институции и форуми на ЕС (включително представителното бюро на ЕЦБ в Брюксел)
 • Международни отношения и сътрудничество
 • Представителство на ЕЦБ във Вашингтон
 • Развитие на външните пазари

Пазарни операции

  Отдели:

 • Анализ на пазарните операции
 • Операции на пазарите на облигации и международни операции
 • Паричен пазар и ликвидност
 • Системи за пазарни операции
 • Услуги по финансови операции

Секретариат

  Отдели:

 • Секретариат
 • Служба за съответствие и управление
 • Управление на информацията

Статистика

  Отдели:

 • Макроикономическа статистика
 • Надзорна статистика
 • Парична и финансова статистика
 • Развитие / координация на статистиката
 • Статистика на външния сектор
 • Статистически информационни услуги

Главен директор по услугите

Администрация

  Отдели:

 • Административни услуги
 • Сграден фонд
 • Сигурност и безопасност

Финанси

  Отдели:

 • Бюджетиране и контрол
 • Счетоводство
 • Финансова отчетност
 • Централизирани обществени поръчки

Информационни системи

  Отдели:

 • Аналитични домейн приложения
 • Вътрешни базови софтуерни системи
 • Екзекутивни домейн приложения
 • Инфраструктура и операции
 • ИТ управление и връзки със структурни звена
 • Сигурност и архитектура

Човешки ресурси

  Отдели:

 • Бизнес партньорства
 • Управление на таланта
 • Услуги за служителите

Надзорен съвет

Микропруденциален надзор І

  Отдели:

 • Надзор над значими банки I-VII

Микропруденциален надзор ІІІ

  Отдели:

 • Анализ и методологична подкрепа
 • Институционален и секторен надзор
 • Надзорно наблюдение и отношения с НКО

Секретариат на Надзорния съвет

Микропруденциален надзор ІІ

  Отдели:

 • Надзор над значими банки VIII-XV

Микропруденциален надзор ІV

  Отдели:

 • Анализ на риска в ЕНМ
 • Вътрешни модели
 • Лицензиране
 • Надзорни политики
 • Осигуряване на качество в надзора
 • Планиране и координация на ПИНП
 • Привеждане в изпълнение и санкции
 • Разработване на методологии и стандарти
 • Управление на кризи
 • Централизирани проверки на място