Menu

Изпълнителен съвет

Банкноти

 • Разработване на паричните знаци
 • Управление на паричните наличности

Изследвания

 • Изследвания по паричната политика
 • Финансови изследвания

Комуникации

 • Вътрешна комуникация и връзки с обществеността
 • Глобални връзки с медиите
 • Езикови услуги
 • Интернет и електронни медии

Макропруденциална политика и финансова стабилност

 • Макропруденциална политика
 • Моделиране на стрес тестове
 • Небанкови финансови посредници и финансови пазари
 • Системен риск и финансови институции
 • Финансово регулиране и политики

Пазарна инфраструктура и плащания

 • Надзор
 • Пазарни иновации и интеграция
 • Поддръжка на пазарната инфраструктура
 • Развитие на пазарната инфраструктура
 • Управление на пазарната инфраструктура

Парична политика

 • Капиталови пазари / финансова структура
 • Паричен анализ
 • Стратегия на паричната политика

Секретариат

 • Секретариат
 • Управление на информацията

Служба за съответствие и управление

 • Съответствие и управление

Статистика

 • Аналитични кредитни данни и ключови данни
 • Данни за ценни книжа и финансови пазари
 • Парична и икономическа статистика
 • Статистика на банковия надзор
 • Статистика на външния сектор и секторни сметки
 • Статистически приложения и инструменти

Вътрешен одит

 • Одиторски проверки
 • Подкрепа на одита и разследвания

Икономика

 • Анализ на бизнес цикъла
 • Бюджетна политика
 • Външен сектор на еврозоната и приемане на еврото
 • Моделиране за прогнозите и политиките
 • Предлагане, работна сила и наблюдение
 • Цени и разходи

Консултативен съвет към Изпълнителния съвет

Международни и европейски отношения

 • Анализ на международната политика
 • Институции и форуми на ЕС
 • Офис в Брюксел
 • Офис във Вашингтон
 • Развитие на външните пазари

Пазарни операции

 • Анализ на пазарните операции
 • Операции на пазарите на облигации и международни операции
 • Паричен пазар и ликвидност
 • Системи за пазарни операции
 • Услуги по финансови операции

Правни услуги

 • Законодателство
 • Институционално право
 • Надзорно законодателство
 • Финансово право

Секретариат на ЕССР

Управление на риска

 • Анализ на риска
 • Стратегии за риска

Главен директор по услугите

Информационни системи

 • Аналитични информационни услуги
 • Вътрешни системи
 • Иновации и архитектура
 • Инфраструктурни и операционни услуги
 • Услуги в областта на пруденциалните дейности
 • Услуги в областта на централнобанковите приложения
 • Услуги за цифрова сигурност

Човешки ресурси

 • Бизнес партньорства
 • Управление на таланта
 • Услуги за служителите

Услуги по управление и организационно развитие

Организационни услуги

Администрация

 • Административни услуги
 • Сграден фонд
 • Сигурност и безопасност

Финанси

 • Бюджетиране и контрол
 • Счетоводство
 • Финансова отчетност
 • Централизирани обществени поръчки

Група за организационна ефективност

Управление на операционния риск и на непрекъсваемостта на бизнес процесите

Председател и заместник-председател на Надзорния съвет

Микропруденциален надзор І

 • Надзор над значими банки I-VII, XVI, XVII

Микропруденциален надзор ІІІ

 • Анализ и методологична подкрепа
 • Институционален и секторен надзор
 • Надзорно наблюдение и отношения с НКО

Секретариат на Надзорния съвет

 • Вземане на решения в ЕНМ
 • Лицензиране
 • Осигуряване на качество в надзора
 • Привеждане в изпълнение и санкции

Микропруденциален надзор ІІ

 • Надзор над значими банки VIII-XV

Микропруденциален надзор ІV

 • Анализ на риска в ЕНМ
 • Вътрешни модели
 • Надзорни политики
 • Планиране и координация на надзора
 • Разработване на методологии и стандарти
 • Управление на кризи
 • Централизирани проверки на място