European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организационна структура на ЕЦБ

Изпълнителен съвет

Служба за защита на данните

Вътрешен одит

 • Одиторски проверки
 • Подкрепа на одита и разследвания

Икономика

 • Анализ на бизнес цикъла
 • Бюджетна политика
 • Външен сектор на еврозоната и приемане на еврото
 • Моделиране за прогнозите и политиките
 • Предлагане, работна сила и наблюдение
 • Цени и разходи

Консултативен съвет към Изпълнителния съвет

Център за изменението на климата

Международни и европейски отношения

 • Анализ на международната политика
 • Институции и форуми на ЕС
 • Представителство в Брюксел
 • Представителство в Лондон
 • Представителство във Вашингтон
 • Развитие на външните пазари

Пазарни операции

 • Анализ на пазарните операции
 • Операции на пазарите на облигации и международни операции
 • Паричен пазар и ликвидност
 • Системи за пазарни операции
 • Услуги по финансови операции

Правни услуги

 • Законодателство
 • Институционално право
 • Надзорно законодателство
 • Финансово право

Секретариат на ЕССР

Управление на риска

 • Анализ на риска
 • Стратегии за риска

Банкноти

 • Разработване на паричните знаци
 • Управление на паричните наличности

Изследвания

 • Изследвания по паричната политика
 • Финансови изследвания

Комуникации

 • Връзки с обществеността
 • Дизайн и цифрови медии
 • Езикови услуги
 • Медиен център
 • Стратегически комуникации

Макропруденциална политика и финансова стабилност

 • Макропруденциална политика
 • Моделиране на стрес тестове
 • Небанкови финансови посредници и финансови пазари
 • Системен риск и финансови институции
 • Финансово регулиране и политики

Пазарна инфраструктура и плащания

 • Надзор
 • Пазарни иновации и интеграция
 • Поддръжка на пазарната инфраструктура
 • Развитие на пазарната инфраструктура
 • Управление на пазарната инфраструктура

Парична политика

 • Капиталови пазари / финансова структура
 • Паричен анализ
 • Стратегия на паричната политика

Секретариат

 • Секретариат
 • Управление на информацията

Служба за съответствие и управление

 • Съответствие и управление

Статистика

 • Аналитични кредитни данни и ключови данни
 • Данни за ценни книжа и финансови пазари
 • Парична и икономическа статистика
 • Статистика на банковия надзор
 • Статистика на външния сектор и секторни сметки
 • Статистически приложения и инструменти

Служба за данните

 • Служба за данните

Главен директор по услугите

Информационни системи

 • Аналитични информационни услуги
 • Ентерпрайз и бизнес услуги
 • Иновации и архитектура
 • Инфраструктурни и операционни услуги
 • Обединение на DevOps продуктови екипи
 • Услуги в областта на пруденциалните дейности
 • Услуги за цифрова сигурност

Човешки ресурси

 • Бизнес партньорства
 • Управление на таланта
 • Услуги за служителите

Услуги по управление и организационно развитие

Организационни услуги

Администрация

 • Административни услуги
 • Сграден фонд
 • Сигурност и безопасност

Финанси

 • Бюджетиране и контрол
 • Финансово счетоводство и отчетност
 • Централизирани обществени поръчки

Група за организационна ефективност

Управление на операционния риск и на непрекъсваемостта на бизнес процесите

Председател и заместник-председател на Надзорния съвет

Проверки на място и проверки на вътрешни модели

 • Оперативни въпроси и интеграция
 • Проверки на вътрешни модели
 • Проверки на нефинансовия риск
 • Проверки на финансовия риск

Специализирани институции и по-малко значими институции

 • Институционален и секторен надзор
 • Отдели 1-5

Управление и операции в ЕНМ

 • Издаване на лицензи
 • Надеждност и пригодност
 • Привеждане в изпълнение и налагане на санкции
 • Секретариат на ЕНМ
 • Технологии и иновации

Надзорна стратегия и риск

 • Надзорен риск - нефинансов риск
 • Надзорен риск - финансов риск
 • Служба за стратегическо планиране
 • Стратегически риск и анализи

Системни и международни банки

 • Отдели 1-6

Универсални и диверсифицирани институции

 • Отдели 1-6

Хоризонтален надзор

 • Бизнес модели и капиталова адекватност
 • Надзорна методология
 • Надзорна политика
 • Специалисти по капиталови пазари и ковчежничество
 • Специалисти по кредитен риск
 • Специалисти по нефинансов риск
 • Специалисти по стрес тестове

Всички страници в този раздел