Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Първоначално преминаване към еврото (2002 г.)

Преминаването към евро през 2002 г. е значимо събитие в историята на Европа и важно техническо постижение. На 1 януари през същата година евробанкнотите и монетите са въведени в 12 страни с общо население 308 милиона. Това е най-мащабната парична обмяна в света, в която участват банковият сектор, фирмите за транспортиране на пари и ценности, търговците на дребно, отрасълът за производство на машини, работещи с пари в брой и разбира се, широката общественост.

Подготовката е мащабна. За избягване на недостиг в доставките, от септември 2001 г. евробанкнотите и евромонетите се разпространяват сред банки и търговци на дребно. В резултат на това в първите дни на 2002 г. парите в брой са широко разпространени във всички сектори. До 3 януари 96 % от всички банкомати в еврозоната работят с евробанкноти. Една седмица след въвеждането на новата валута повече от половината транзакции в брой се извършват в евро.

След период на паралелно обращение на две валути, който в някои страни продължава до два месеца, и през който плащанията могат да се извършат в евро в брой или в националната валута, на 1 март 2002 г. еврото става единственото законно платежно средство в еврозоната. До тази дата над 6 милиарда банкноти и близо 30 милиарда национални монети са изтеглени от обращение.

Оценка на преминаването към евро през 2002 г. (Evaluation of the 2002 cash changeover), април 2002 г.

Производство

ЕЦБ координира и следи производството на банкноти в 15 печатници, в което участват около 40 доставчика на различни суровини. Обща система за управление на качеството осигурява идентичен стандарт за всички банкноти.

Независимо от това че отделните страни отговарят за евромонетите, ЕЦБ действа като неутрален оценител на качеството на монетите, за да установи дали те могат да се използват в автоматичните машини за продажба навсякъде в еврозоната.

Производството на евробанкноти започва през юли 1999 г. и включва 15 печатници на банкноти, разположени в Европейския съюз. До 1 януари 2002 г. за 12-те държави са отпечатани 14,89 млрд. банкноти за първоначални доставки, включително логистични запаси. При обща номинална стойност от около 633 млрд. евро, ако банкнотите се поставят една до друга, получената дължина отговаря на пет пъти разстоянието до Луната.

Впоследствие Управителният съвет одобрява допълнително количество за производство, възлизащо на 1,91 млрд. банкноти. Този централен резерв е създаден с цел предотвратяване на големи рискове в резултат на забавяне на производството на началните доставки и логистичните запаси, и по този начин спомага за гладкото преминаване към новата валута. Банкнотите, останали в централния резерв, след като той е изпълнил функцията си, се прехвърлят в стратегическия резерв на Евросистемата, създаден след паричната обмяна за посрещане на неочаквано повишено търсене.

Около 52 млрд. монети с обща стойност 15,57 млрд. евро са произведени в 16 европейски монетни двора, като са използвани 250 000 тона метал.

Данни за първоначалното производство

В таблица 1 е представен обемът на първоначалните доставки, произведен между 1999 г. и 2001 г., за преминаването към евро през 2002 г. В таблица 2 са показани данните за производството по купюри. Всяка национална централна банка отговаря за решението къде да се отпечата първоначалното количество евробанкноти, необходимо за съответната държава, а всяка държава-членка – за необходимите ѝ евромонети. Данни за производството на банкноти и монети:

Таблица 1

Държава Милиони евробанкноти, произведени до 1 януари 2002 г. за всяка държава
Белгия 550
Германия 4 783
Гърция 617
Испания 1 924
Франция 2 265
Ирландия 294
Италия 2 440
Люксембург 46
Нидерландия 659
Австрия 550
Португалия 537
Финландия 225
ОБЩО за първоначалното преминаване към евро 14 890

Таблица 2

Купюра Милиони банкноти, произведени до 1 януари 2002 г.
5 € 3 155
10 € 3 221
20 € 3 406
50 € 3 283
100 € 1 231
200 € 223
500 € 371
ОБЩО за първоначалното преминаване към евро 14 890

Всички страници в този раздел