Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk

Medzinárodná spolupráca ECB s centrálnymi bankami vychádza z jej úlohy ako jednej z hlavných centrálnych bánk svetového hospodárskeho a finančného systému i z jej postavenia inštitúcie EÚ. Spolupráca je zameraná na: 

Centrálne banky rozvíjajúcich sa trhových ekonomík patriacich do skupiny G20

Cieľom tejto spolupráce je zvyšovať mieru vzájomného povedomia a porozumenia politík ECB a partnerských centrálnych bánk, ako aj ich zámerov a analýz. Je prejavom rastúcej úlohy rozvíjajúcich sa trhových ekonomík skupiny G20 vo svetovom hospodárskom a finančnom systéme.

ECB preto s týmito partnermi pravidelne spolupracuje, často na základe memoránd o porozumení, napríklad s centrálnymi bankami Číny (2008), Turecka (2012), Indie (2015) a Brazílie (2016).

Svetové a regionálne inštitúcie

Spolupráca so svetovými a regionálnymi inštitúciami zapojenými do medzinárodnej spolupráce pomáha šíriť informácie o menovej politike ECB i jej technické znalosti do rôznych oblastí sveta.

ECB udržiava cielené vzťahy s ďalšími hlavnými aktérmi v oblasti spolupráce centrálnych bánk, a to na svetovej úrovni – napríklad s Bankou pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlement – BIS) a s Medzinárodným menovým fondom (MMF) – i s regionálnymi štruktúrami, napr. s Arabským menovým fondom (AMF), Asociáciou afrických centrálnych bánk (AACB), Centrom pre latinskoamerické menové štúdie (Center for Latin American Monetary Studies – CEMLA), Výskumným a vzdelávacím centrom centrálnych bánk juhovýchodnej Ázie (South-East Asian Central Banks Research and Training Centre – SEACEN) a s Menovým výborom krajín Perzského zálivu (Gulf Monetary Council – GMC).

Centrálne banky kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín EÚ

ECB podporuje inštitucionálny rozvoj a zavádzanie osvedčených postupov v centrálnych bankách perspektívnych členských krajín EÚ. Týmto inštitúciám pomáha v príprave na vstup do ESCB (ktorý sa vyžaduje po vstupe ich krajín do EÚ).

Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk je dôležitým nástrojom na zvyšovanie inštitucionálnej kapacity centrálnych bánk v záujme zabezpečenia súladu so štandardmi centrálneho bankovníctva platnými v EÚ i medzinárodne.

ECB tiež reaguje na žiadosti o medzinárodnú spoluprácu od centrálnych bánk na celom svete.

Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk pozostáva z výmeny skúseností, zdieľania osvedčených postupov a budovania kapacít. Obsahuje široké spektrum aktivít, napr. kurzy a semináre, stáže, odborné návštevy či programy školení.

Cieľom spolupráce je upevniť vzťahy s centrálnymi bankami mimo EÚ a presadzovať uplatňovanie náležitých postupov centrálnych bánk, a tým prispievať k cenovej a finančnej stabilite v celosvetovom meradle. Spolupráca pre ECB zároveň predstavuje príležitosť objasňovať svoju politiku v medzinárodnom kontexte.

Aktivity medzinárodnej spolupráce v rámci ESCB koordinuje pracovná skupina pre spoluprácu centrálnych bánk, ktorá je zložená z odborníkov ECB a národných centrálnych bánk a pôsobí pod záštitou Výboru ESCB pre medzinárodné vzťahy.

V decembri 2017 pracovná skupina zverejnila dokument s osvedčenými postupmi, v ktorom uvádza dôvody a zásady medzinárodnej spolupráce centrálnych bánk ESCB, ako aj príklady takejto spolupráce.

  • Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk: osvedčené postupy ESCB

Vo februári 2020 pracovná skupina poskytla bližšie informácie o svojom postupe hodnotenia aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce. Tieto informácie sú výsledkom diskusií zainteresovaných pracovníkov celého ESCB.

  • Postup hodnotenia aktivít Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) v oblasti medzinárodnej spolupráce (len v angličtine)

Všetky stránky v tejto sekcii