Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Proces navrhovania novej podoby eurových bankoviek

V decembri 2021 sme v rámci procesu vývoja nových bankoviek oznámili svoj zámer zmeniť podobu eurových bankoviek. Chceme zachovať dostupnosť a prístupnosť bankoviek a zabezpečiť, aby boli aj naďalej bezpečným a efektívnym platobným prostriedkom. 

Zároveň chceme dosiahnuť čo najvyššiu udržateľnosť a šetrnosť bankoviek k životnému prostrediu. Preto analyzujeme ich environmentálnu stopu a hľadáme možnosti, ako ju pomocou nových produktov a procesov zmenšiť. Tento proces je zároveň príležitosťou na zvýšenie inkluzívnosti bankoviek pre všetkých Európanov.

Rada guvernérov bude pri rozhodovaní o novej téme a nových návrhoch bankoviek prihliadať na názory verejnosti vyjadrené v prieskumoch, ako aj na stanoviská odborných skupín.

Hlavné fázy procesu:

  1. výber možných budúcich tém,
  2. výber možných motívov a výberové konanie na návrh bankoviek.

Do procesu budeme naďalej zapájať verejnosť i príslušné odborné skupiny. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa so zvolenou témou a návrhmi bankoviek dokázali stotožniť všetci Európania.

Hlavné kroky procesu navrhovania novej podoby eurových bankoviek

Výber témy budúcich bankoviek

Dňa 29. novembra 2023 sa Rada guvernérov ECB rozhodla prejsť do ďalšej fázy procesu navrhovania novej podoby eurových bankoviek s dvoma témami: „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“. V záujme čo najlepšieho zohľadnenia preferencií verejnosti boli témy „Rieky: vody života v Európe“ a „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“ spojené do jednej témy inšpirovanej prírodou, ktorá sa premieta do širších tém, ako je životné prostredie a udržateľnosť.

Je pre nás veľmi dôležité, aby rozhodnutia prijímané počas celého procesu odrážali názory európskej verejnosti. Vybrali sme témy, ktoré boli v online prieskume ECB i v prieskume realizovanom externou spoločnosťou označené za najobľúbenejšie.

Možné témy budúcich eurových bankoviek


Európska kultúra

Bohaté kultúrne dedičstvo a dynamické kultúrne a kreatívne odvetvia Európy posilňujú európsku identitu a vytvárajú pocit spolupatričnosti. 

Kultúra podporuje spoločné hodnoty, inklúziu a dialóg v rámci Európy i celého sveta. Spája ľudí.

Rieky a vtáky

Rieky ani vtáky nepoznajú hranice. Symbolizujú slobodu a jednotu Európanov a naše spojenie s prírodou. 

Európa sa pýši veľkou rôznorodosťou riek a vtákov, ktoré nás inšpirujú a pripomínajú nám našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia.

Prieskum názorov verejnosti

Od začiatku procesu navrhovania novej podoby bankoviek sme sa dvakrát obrátili na európsku verejnosť. 

Od decembra 2021 do marca 2022 sme sa obyvateľov jednotlivých krajín eurozóny pýtali na ich názor na možné témy budúcich eurových bankoviek.

Výsledky prieskumu nájdete v správe kvalitatívnej štúdie nových tém eurových bankoviek.

Plné znenie správy Zhrnutie

V období od júla do augusta 2023 sme realizovali online prieskum, v ktorom sme sa ľudí pýtali na ich preferencie k siedmim témam zaradeným do užšieho výberu. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 365 000 Európanov. V záujme zabezpečenia reprezentatívnej vzorky sme zároveň poverili nezávislú agentúru, aby v jednotlivých krajinách súbežne s online prieskumom uskutočnila podobný prieskum.

V nasledujúcej správe nájdete informácie o výsledkoch prieskumov.

Plné znenie správy Zhrnutie

Konzultácie s odborníkmi

Na konci roka 2021 sme zriadili tematickú poradnú skupinu – nezávislú, multidisciplinárnu, rôznorodú skupinu odborníkov z rôznych krajín eurozóny, ktorej úlohou je poskytovať poradenstvo v otázkach možných nových tém budúcich bankoviek. Na základe zistení kvalitatívnej štúdie skupina navrhla užší výber tém. 

Rada guvernérov ECB následne dôkladne posúdila, či sa Európania budú vedieť s témami stotožniť a či reprezentujú ich život a hodnoty, a rozhodla sa pridať siedmu tému – „európsku kultúru“.

Do užšieho výberu bolo zaradených nasledujúcich sedem tém (v náhodnom poradí). Ich popis je uvedený v tlačovej správe z 10. júla 2023.

  • „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“
  • „Európska kultúra“
  • „Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode“
  • „Budúcnosť patrí vám“ 
  • „Ruky: spoločne budujeme Európu“
  • „Naša Európa a my“
  • „Rieky: vody života v Európe“ 

Bližšie informácie o práci 
tematickej poradnej skupiny


Pri navrhovaní motívov bankoviek Rade guvernérov bude ECB podporovať osobitná poradná skupina, zložená zo zástupcov rôznych odborných oblastí súvisiacich s dvomi zvolenými témami.

Členovia poradnej skupiny pre výber motívov bankoviek

„Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“ boli vybrané ako možné témy budúcich eurových bankoviek. Ďalším krokom bude výber motívov, ktoré tieto témy najlepšie vystihujú.

Nasledovať bude príprava výberového konania na grafický návrh bankoviek. Informácie o fáze výberu motívov a výberového konania na návrh bankoviek budeme priebežne zverejňovať prostredníctvom našich oficiálnych komunikačných prostriedkov. Očakáva sa, že Rada guvernérov prijme rozhodnutie o návrhoch budúcich bankoviek v roku 2026.

Po ukončení výberu budúcich návrhov Rada guvernérov rozhodne o dátume výroby a vydania nových eurových bankoviek. Po prijatí tohto rozhodnutia ešte niekoľko rokov potrvá, než sa prvé bankovky začnú vyrábať a než napokon skončia v našich peňaženkách.

Všetky stránky v tejto sekcii