Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o procese navrhovania novej podoby eurových bankoviek

Aktualizované 30. novembra 2023

1. Prečo potrebujeme nové bankovky?

Všetky centrálne banky svoje bankovky pravidelne aktualizujú alebo vyvíjajú nové, aby odrádzali falšovateľov. Prvá séria eurových bankoviek bola vydaná pred viac ako 20 rokmi a druhá séria sa začala postupne uvádzať do obehu v roku 2013. V súčasnosti vyvíjame budúce eurové bankovky. Pri tejto príležitosti ich chceme spraviť atraktívnejšími, prístupnejšími a inkluzívnejšími pre všetkých Európanov vrátane zrakovo postihnutých.

Zároveň považujeme za dôležité, aby eurové bankovky boli čo najviac udržateľné a ekologické, a preto hľadáme možnosti, ako znížiť ich vplyv na životné prostredie.

2. Prečo je potrebné meniť aj vzhľad bankoviek?

Eurové bankovky sú hmatateľným a viditeľným symbolom európskej jednoty a je našou povinnosťou dbať na ich aktuálnosť. V rámci prirodzeného procesu vývoja tak po 20 rokoch od zavedenia prvých eurových bankoviek nastal čas prehodnotiť ich vzhľad. V súlade s hotovostnou stratégiou Eurosystému sme si dali za cieľ vytvoriť atraktívne eurové bankovky, s ktorými sa európski občania dokážu stotožniť.

3. Prečo práve teraz? Je teraz ten správny čas na vývoj novej série bankoviek?

Vývoj nových bankoviek, ich výroba a uvedenie do obehu v celej eurozóne trvá niekoľko rokov. Nové bankovky sa zvyčajne uvádzajú do obehu každých desať až pätnásť rokov, aby sa nepretržite zvyšovala ich bezpečnosť a odolnosť a aby si udržali náskok pred falšovateľmi. Proces vývoja je dôležité začať v dostatočnom predstihu, aby bankovky v čase rozhodnutia o zavedení novej série už boli pripravené.

4. Ako prebieha proces navrhovania nových bankoviek?

Proces navrhovania novej podoby eurových bankoviek pozostáva z dvoch fáz:

 1. Výber budúcej témy eurových bankoviek
  1. Prostredníctvom externe zadanej štúdie sme zisťovali názor cieľových skupín európskych občanov na možné budúce témy. Výsledky štúdie boli zohľadnené pri nasledujúcich krokoch.
  2. Rada guvernérov ECB zaradila do užšieho výberu sedem tém: šesť návrhov tematickej poradnej skupiny (skupiny odborníkov vymenovaných národnými centrálnymi bankami Eurosystému a ECB) a jeden návrh Rady guvernérov.
  3. Európski občania sa k vybraným siedmim témam následne mohli vyjadriť v prieskume externej agentúry, ktorý prebehol vo všetkých krajinách eurozóny, ako aj v online prieskume, ktorý uskutočnila ECB.
  4. Rada guvernérov potom po zohľadnení výsledkov prieskumov vybrala dve možné témy budúcich bankoviek.
 2. Tvorba nových návrhov eurových bankoviek
  1. Po výbere možných nových tém Radou guvernérov ECB teraz nasleduje selekcia možných motívov a príprava výberového konania na návrh bankoviek. Podrobnosti o výberovom konaní budú v príslušnom čase zverejnené prostredníctvom oficiálnych komunikačných prostriedkov ECB.
  2. Európski občania dostanú príležitosť vyjadriť svoj názor na návrhy zaradené do užšieho výberu.
  3. Očakáva sa, že Rada guvernérov o novej podobe bankoviek rozhodne v roku 2026.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke venovanej procesu navrhovania novej podoby bankoviek.

5. Prečo ste za možné témy budúcich bankoviek zvolili „Európsku kultúru“ a „Rieky a vtáky“?

Počas celého procesu navrhovania novej podoby bankoviek chceme prihliadať na názory európskych občanov. Uvedené témy boli preto vybrané na základe výsledkov prieskumov verejnej mienky (otázka 7) a za pomoci nezávislej poradnej skupiny.

Výsledky našich najnovších prieskumov ukázali veľkú podporu témam „Európska kultúra“, „Rieky: vody života v Európe“ a „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“. V snahe o maximálne zohľadnenie preferencií verejnosti sa Rada guvernérov rozhodla spojiť témy súvisiace s prírodou a životným prostredím do jednej témy s názvom „Rieky a vtáky“. Do ďalšej fázy procesu tak postupujeme s dvoma témami: „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“.

6. Kedy sa nám bankovky v novej podobe dostanú do rúk?

Po skončení navrhovania nových eurových bankoviek Rada guvernérov ECB rozhodne o harmonograme ich výroby a vydania. Po prijatí tohto rozhodnutia ešte niekoľko rokov potrvá, než sa bankovky začnú vyrábať a než napokon skončia v našich peňaženkách.

Jednotlivé nominálne hodnoty súčasnej série eurových bankoviek boli zavedené postupne v priebehu niekoľkých rokov. Rozhodnutie o termíne a postupe zavedenia budúcich eurových bankoviek zatiaľ nebolo prijaté.

7. Aká je úloha verejnosti v procese navrhovania novej podoby bankoviek?

Všetkých občanov eurozóny vyzývame zapojiť sa do našich verejných prieskumov. Je pre nás veľmi dôležité, aby rozhodnutia prijímané počas celého procesu odrážali názory európskej verejnosti.

Proces vývoja sme začali kvalitatívnym prieskumom v eurozóne s cieľom oboznámiť sa s preferenciami verejnosti na tému budúcich eurových bankoviek. V lete 2023 sme potom verejnosť vyzvali zapojiť sa do nášho online prieskumu o možných témach. V záujme optimálneho zastúpenia obyvateľstva eurozóny sme zároveň vykonaním rovnakého prieskumu poverili aj externú agentúru.

Po zvolení motívov a vyhlásení výberového konania posúdime preferencie verejnosti na základe užšieho výberu možných návrhov. Očakáva sa, že k tomu dôjde v roku 2025.

8. Zmení sa v rámci procesu navrhovania nových bankoviek materiál, z ktorého sú zhotovené, alebo ich rozmery? Budú predstavené aj nové nominálne hodnoty?

Eurové bankovky sú vytlačené na papieri z bavlnených vlákien, ktorý im dodáva typickú pružnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Neustále skúmame možnosti, ako predĺžiť životnosť a znížiť environmentálnu stopu eurových bankoviek.

Vychádzame zo zachovania terajšej skladby nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €). V záujme plynulého zavedenia nových bankoviek a obmedzenia nákladov spojených s úpravou zariadení na spracovanie bankoviek sa rozmery ani farby s najväčšou pravdepodobnosťou nezmenia.

9. Kto rozhodne o konečnej téme a podobe bankoviek?

Konečné rozhodnutie prijme Rada guvernérov ECB na základe názorov európskej verejnosti a stanovísk odborných skupín. Rozhodnutia Rady guvernérov budú v priebehu celého procesu v príslušnom čase zverejňované na internetovej stránke ECB.

10. Budú počas procesu navrhovania nových bankoviek prebiehať konzultácie so skupinami zraniteľných osôb (napr. zrakovo postihnutými)?

ECB a národné centrálne banky Eurosystému sú v pravidelnom kontakte so všetkými zainteresovanými stranami. Počas vývoja súčasnej série bankoviek sa uskutočňovali pravidelné konzultácie s Európskou úniou nevidiacich, ktoré pokračovali aj neskôr a budú pokračovať počas celého procesu navrhovania nových bankoviek.