Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor om den nya utformningen av eurosedlar

Uppdaterad den 30 november 2023

1. Varför behöver vi nya sedlar?

Alla centralbanker uppgraderar regelbundet sina sedlar eller utvecklar nya sedlar för att hindra förfalskningar. Den första serien eurosedlar infördes för över 20 år sedan och den andra serien började sättas i omlopp 2013. Vi håller nu på att utveckla framtidens eurosedlar. Detta är en möjlighet att göra dem mer attraktiva, lättare att relatera till och mer inkluderande för alla européer, även synskadade.

Vi vill också att eurosedlarna ska vara så hållbara och miljövänliga som möjligt, så vi undersöker hur man skulle kunna minska deras miljöpåverkan.

2. Varför behöver sedlarna få en ny utformning?

Eurosedlar är en påtaglig och synlig symbol för europeisk enighet och det är vårt ansvar att hålla dem uppdaterade. Det är nu 20 år sedan de första eurosedlarna infördes och som del av den löpande utvecklingsprocessen är det dags att se över deras utformning. I linje med Eurosystemets kontantstrategi strävar vi efter att utveckla attraktiva eurosedlar som europeiska medborgare kan identifiera sig med.

3. Varför just nu? Är det rätt tillfälle att utveckla en ny sedelserie?

Det tar flera år att utveckla nya sedlar, tillverka dem och sätta dem i omlopp i hela euroområdet. Nya sedlar sätts normalt i omlopp vart tionde till femtonde år för att göra dem säkrare och mer motståndskraftiga och för att ligga steget före förfalskarna. Det är viktigt att utvecklingsprocessen inleds så tidigt att man är redo när ett beslut har fattats om att starta en ny serie.

4. Hur går det till när utformningen av de nya sedlarna tas fram?

Arbetet med den nya utformningen av eurosedlar omfattar två på varandra följande faser:

 1. Val av framtida teman för eurosedlarna
  1. Vi beställde en studie för att få in synpunkter på tänkbara framtida teman från Europas invånare i olika fokusgrupper. Resultaten därifrån utgjorde underlag för följande steg.
  2. ECB-rådet tog fram en slutlista med sju teman. Sex av dessa förslag kom från den rådgivande gruppen för teman (en grupp med experter som nominerats av Eurosystemets nationella centralbanker och tillsatts av ECB) och ett tema har föreslagits av ECB-rådet.
  3. I en undersökning som genomfördes av ett externt forskningsföretag i alla länder i euroområdet samt i en webbenkät som genomfördes av ECB gavs Europas invånare möjlighet att tala om vilka av slutlistans sju teman de tycker bäst om.
  4. ECB-rådet valde sedan två möjliga teman för framtida sedlar, med beaktande av resultaten av undersökningarna.
 2. Utveckling av ny utformning för eurosedlarna
  1. När ECB-rådet nu har valt ut möjliga nya teman inleds arbetet med att välja ut tänkbara motiv och förbereda en tävling om utformningen. Uppgifter om tävlingen kommer att publiceras på ECB:s officiella kanaler vid ett senare tillfälle.
  2. Europas invånare kommer att ges möjlighet att tycka till om en slutlista med utformningar.
  3. ECB-rådet väntas fatta beslut om den nya utformningen under 2026.

För mer information, se webbsidan om arbetet med den nya utformningen.

5. Varför valdes ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar” som möjliga teman för framtida sedlar?

Vi vill lyssna på Europas invånares åsikter under den nya omformningen. Temana valdes därför utifrån resultaten av offentliga undersökningar (se fråga 7) och med hjälp av en oberoende rådgivande grupp.

Resultaten av våra senaste undersökningar visade starkt stöd för temana ”Europeisk kultur”, ”Floder: livets vatten i Europa” och ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande”. För att så brett som möjligt återspegla allmänhetens preferenser beslutade ECB-rådet att kombinera natur- och miljörelaterade teman till ett enda tema kallat ”Floder och fåglar”. Följaktligen går vi vidare till nästa fas av processen med två teman: ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar”.

6. När kommer vi att kunna ha sedlar med ny utformning i våra fickor?

När eurosedlarnas nya utformning är klar beslutar ECB-rådet om när de ska tillverkas och ges ut. Det dröjer fortfarande några år innan de nya sedlarna kommer i omlopp och så småningom hamnar i våra fickor.

De nuvarande eurosedlarnas olika valörer infördes gradvis under flera års tid. Det har ännu inte fattats något beslut om när och hur framtida eurosedlar ska sättas i omlopp.

7. Vad är allmänhetens roll i omformningsprocessen?

Vi inbjuder alla invånare i euroområdet att delta i våra offentliga enkäter. Det är mycket viktigt för oss att de beslut som fattas under hela processen återspeglar den europeiska allmänhetens åsikter.

För att förstå allmänhetens preferenser på temat framtida eurosedlar startade vi en kvalitativ enkät om vilka teman som föredras. Sommaren 2023 bjöd vi in allmänheten att delta i vår webbenkät om möjliga teman. Samtidigt gav vi ett externt forskningsföretag i uppdrag att genomföra en liknande undersökning för att säkerställa bästa möjliga representation av euroområdets befolkning.

Efter valet av motiv och designtävlingen kommer vi att mäta allmänhetens preferenser utifrån en slutlista över möjlig utformning. Detta förväntas ske 2025.

8. Innebär den nya utformningen att de framtida sedlarna görs i annat material eller får ändrad storlek? Blir det nya valörer?

Våra eurosedlar är tryckta på papper av bomullsfibrer, vilket ger dem deras speciella strävhet och slitstyrka. Vi undersöker ständigt hur vi ska förbättra eurosedlarnas livslängd och minska deras miljöavtryck.

Utgångspunkten är att vi ska behålla nuvarande valörer (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € och 200 €). Storlek och färg på sedlarna kommer troligtvis att bli desamma som på de nuvarande sedlarna. På så sätt underlättas övergången och det blir begränsade kostnader för att anpassa sedelhanteringsmaskiner.

9. Vem fattar beslut om det slutliga temat och sedlarnas utformning?

Det slutliga beslutet fattas av ECB-rådet baserat på synpunkter från den europeiska allmänheten och expertgrupper. ECB-rådets olika beslut under denna process offentliggörs efterhand på ECB:s webbplats.

10. Kommer det att ske något samråd med utsatta grupper (t.ex. synskadade) när den nya utformningen tas fram?

ECB och Eurosystemets nationella centralbanker har regelbundna kontakter med alla intressenter. Under arbetet med att ta fram den nuvarande sedelserien genomfördes regelbundna samråd med European Blind Union. Dessa samråd har fortsatt sedan dess och kommer att ske fortlöpande under hela arbetet med den nya utformningen.