Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB, ECBS och Eurosystemet

Sedan den 1 januari 1999 har Europeiska centralbanken (ECB) haft ansvar för penningpolitiken i euroområdet, världens största ekonomi efter USA.

Euroområdet bildades i januari 1999 när ansvaret för penningpolitiken överfördes från de nationella centralbankerna i 11 av EU:s medlemsstater till ECB. Grekland gick med 2001, Slovenien 2007, Cypern och Malta 2008, Slovakien 2009, Estland 2011, Lettland 2014, Litauen 2015 och Kroatien 2023. Det var en milstolpe i en lång och komplicerad process i den europeiska integrationen när euroområdet och en ny gränsöverskridande institution, ECB, bildades.

För att gå med i euroområdet skulle länderna uppfylla konvergenskriterierna. Det måste framtida medlemmar i euroområdet också göra innan de antar euron. Kriterierna ska garantera att de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna finns för att göra deltagande i Ekonomiska och monetära unionen framgångsrikt.

ECB:s verksamhetsmål

Europeiska centralbanken

Den rättsliga grunden för den gemensamma penningpolitiken är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Genom stadgan upprättades både ECB och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) den 1 juni 1998. ECB etablerades som kärnan i Eurosystemet och ECBS. ECB och de nationella centralbankerna utför tillsammans de uppgifter de har ålagts. ECB är en juridisk person enligt internationell offentlig rätt.

Europeiska centralbankssystemet

ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater oberoende av om de har antagit euron eller inte.

Eurosystemet

Eurosystemet består av ECB och de nationella centralbankerna i de länder som har infört euron. Eurosystemet och ECBS kommer att existera parallellt så länge det finns medlemsstater i EU som inte ingår i euroområdet.

Euroområdet

Euroområdet består av de EU-länder som har antagit euron.

SEE ALSO

Find out more about related content

Rättslig ram

Fördrag och stadga

Euroområdet

Karta

Alla sidor i detta avsnitt