Menu

Rättslig ram

Som EU-institution bedriver Europeiska centralbanken (ECB) sin verksamhet enligt tydligt formulerade regler. De kan hittas i unionens primärrätt och sekundärrätt. ECB:s mål och uppgifter fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

För att utföra dessa uppgifter kan ECB anta rättsakter inom sitt behörighetsområde. I sin rådgivande funktion kan ECB dessutom avge yttranden om förslag till lagstiftning inom sitt behörighetsområde.

EUR-Lex

Nu på EUR-Lex: ECB:s rättsliga ram

Alla ECB:s rättsakter finns tillgängliga på alla relevanta officiella EU-språk. De finns att hitta på EUR-Lex, en webbportal till EU-rätten som har det officiella utbudet av rättsdokumentation från EU.

Besök EUR-Lex