Menu

Rättslig ram

Som EU-institution bedriver Europeiska centralbanken (ECB) sin verksamhet enligt tydligt formulerade regler, som anges i Europeiska unionens primär- och sekundärrätt. ECB:s mål och uppgifter fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

För att utföra uppgifterna inom sitt behörighetsområde kan ECB anta rättsakter samt utfärda och offentliggöra yttranden om lagförslag inom ramen för sin rådgivande funktion.

EUR-Lex

ECB:s rättsliga ram på EUR-Lex

Alla ECB:s rättsakter finns tillgängliga på alla relevanta officiella EU-språk. De finns på EUR-Lex, den officiella webbportalen till EU-rätten där du hittar rättsdokumentation från EU.

ECB på EUR-Lex

Om EUR-Lex

Vad hittar du under ECB på EUR-Lex?

Samtliga ECB:s rättsakter finns på EUR-Lex. Det inbegriper alla rättsakter som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) samt rättsakter som tidigare endast har publicerats på ECB:s webbplats, inbegripet:

 • Förordningar
 • Beslut
 • Riktlinjer
 • Rekommendationer
 • EU-yttranden och nationella yttranden samt brev med anledning av ECB:s rådgivande roll
 • Samförståndsavtal
 • Avtal

De tillgängliga rättsakterna omfattar även ändringar, rättelser och konsoliderade versioner. Förutom rättsakter finns här också all rättspraxis som är relevant för ECB.

Hitta rätt på EUR-Lex

Från ECB-sektionen på EUR-Lex kan du söka efter ECB-rättsakter under följande ämnen:

 • Den rättsliga ramen för ECBS
 • ECB:s institutionella bestämmelser
 • Monetär politik och transaktioner
 • Betalnings- och avvecklingssystem
 • Sedlar och mynt, betalningsmedel och valutafrågor
 • Valuta och valutareserver
 • Statistik
 • Stabiliteten på finansmarknaderna
 • Banktillsyn

Du kan även använda de olika sökfunktionerna för att med hjälp av sökord, dokumentnummer, år eller andra kriterier hitta rättsakter eller rättsfall.

I ett översiktsfönster visas de senast publicerade rättsakterna. Här finns även en komplett lista över rättsakter sorterade efter datum.

Rättsakter efter datum

Via vår interaktiva infografik kan du också få statistik över antalet ECB-rättsakter och enkelt ta fram en översikt efter typ av rättsakt, ämne eller tidsperiod.

Sökträffar i EUR-Lex

Sökträffarna i EUR-Lex tillhandahåller länkar till de olika språkversioner som finns i HTML- och PDF-format samt till den publicerade rättsakten i Europeiska unionens officiella tidning och till alla tillgängliga konsoliderade versioner. Du kan välja att se en text på upp till tre språk samtidigt.