Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Delorskommittén (1988–1989)

Kommittén för undersökning av ekonomisk och monetär union (Committee for the Study of Economic and Monetary Union), ofta kallad Delorskommittén, upprättades 1988. Den upprättades sedan Europarådet gett ett mandat att undersöka och lämna konkreta förslag för en europeisk ekonomisk och monetär union. Ordförande för kommittén blev Jacques Delors, dåvarande ordförande för Europeiska kommissionen. Dess ledamöter omfattade även centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater plus några andra utvalda ledamöter. Bland dessa övriga medlemmar var Alexandre Lamfalussy, dåvarande högste chef för Banken för internationell betalningsutjämning (BIS), som senare blev EMI:s första ordförande.

Delorskommittén lämnade sin rapport om ekonomisk och monetär union i Europeiska gemenskapen (Delorsrapporten) i april 1989. Bland annat föreslogs i rapporten tre etapper för att uppnå en ekonomisk och monetär union för att snabba på den monetära och ekonomiska integrationsprocessen.

Underlagen för Delorskommittén består av 1 löpmeter med handlingar om möten i kommittén och förberedelser för Delorsrapporten. Dessa är mestadels skrivna på engelska och franska och omfattar perioden från september 1988 till oktober 1989.

Undersök innehållet

DelC 1 Organisation

Detta avsnitt innehåller underlag som handlar om mötesorganisation och andra administrativa ärenden.

DelC 1.1 Mötesorganisation

I detta delavsnitt hittas sammanträdeskalendrar, deltagarlistor och en adresslista över medlemsorganisationer, placeringsarrangemang och researrangemang

Dokument i detta delavsnitt

DelC 1.2 Lista över handlingar

Detta delavsnitt innehåller listor över handlingar som distribuerats respektive inte distribuerats till kommittén, handlingar för särskilda möten samt även sådana som förberetts eller utarbetats för kommittén.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 1.3 Publicering av slutrapport

Detta delavsnitt innehåller dokument i samband med publicering av slutrapporten, inbegripet korrespondens och en förteckningen över mottagare av slutrapporten.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 1.4 Tackbrev

Detta delavsnitt innehåller korrespondens från N. Thygesen, J. Delors, och R. Leigh-Pemberton till G. Baer med tack för de tjänster han utfört som kommitténs föredragande. Här finns även ett svar från G. Baer.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 2 Mötesprotokoll, rapporter och utskrifter

I detta avsnitt hittas protokoll, rapporter och utskrifter för varje möte.

DelC 2.1 Första mötet – 13 september 1988

De ämnen som diskuterades vid det första mötet i Delorskommittén innefattade: organisatoriska frågor (t.ex. hur diskussionerna bäst skulle dokumenteras för framtiden och om de skulle offentliggöras), Werner-rapporten och kommitténs tidsplan.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.2 Andra mötet – 10 oktober 1988

De ämnen som diskuterades vid det andra mötet i Delorskommittén omfattade: karakteristika för samt konsekvenserna av en ekonomisk union förenlig med en monetär union, särskilt på fasta växelkurser, policyer och institutionella arrangemang. Det fanns även en första diskussion om utkastet till slutrapporten.

Mötesdokumentationen nämner uttryckligen följande handlingar:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.3 Tredje mötet – 8 november 1988

I det tredje mötet i Delorskommittén låg fokus på de första stegen mot en ekonomisk och monetär union, med betoning på institutionella förändringar och om en ekonomisk och monetär union skulle vara möjlig utan rättsliga ändringar.

Mötesdokumentationen nämner uttryckligen följande handlingar:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.4 Fjärde mötet – 13 december 1988

Det fjärde mötet i Delorskommittén var helt inriktat på utkastet till slutrapporten.

J. de Larosière presenterade följdande dokument:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.5 Femte mötet – 10 januari 1989

Följande ämnen diskuterades vid det femte mötet i Delorskommittén: Kapitel III i slutrapporten (framför allt den europeiska reservfonden och upprättandet av ett nytt fördrag),ecun samt organisatoriska frågor såsom kommitténs roll.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.6 Sjätte mötet – 14 februari 1989

Det sjätte mötet i Delorskommittén fokuserade på utkastet till slutrapporten. Teman var bl.a. operationellt ramverk för monetär union, dess mål, ecun, definitionen av ekonomisk union, gemensamma policyer, regionala skillnader samt roll, mandat, funktioner och struktur för den institution som skulle skapas för att genomföra Ekonomiska och monetära unionen.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.7 Sjunde mötet – 14 mars 1989

Det sjunde mötet i Delorskommittén var inriktat på utkastet till slutrapporten. Teman var bl.a. fördragsändringar, policyer, förhållandet med politiken, målen för och praktiska steg mot Ekonomisk och monetär union, och ecun.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.8 Åttonde mötet – 11 och 12 april 1989

Det åttonde mötet i Delorskommittén koncentrerade på färdigställande av slutrapporten. Teman var bl.a. rättsliga krav, fördragsändringar, förhållandet med politiken, praktiska steg mot samt tidsramen för implementering av Ekonomisk och monetär union.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 2.9 Informella möten

Detta delavsnitt innehåller anteckningar från informella möten mellan ledamöter i Delorskommittén. Datumen i dessa dokument omfattar perioden från och med den 19 juli 1988 till och med den 23 mars 1989.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 3 Delorskommiténs slutrapport "Report on Economic and Monetary Union in the European Community"

Detta avsnitt innefattar den rapport som utfärdats av kommittén om Ekonomisk och monetär union i den europeiska gemenskapen, även kallad Delorsrapporten, och utkast till denna.

DelC 3 Delorskommiténs slutrapport "Report on Economic and Monetary Union in the European Community"

Datumen i dessa utkast till rapporten och kommentarer från kommittén omfattar perioden från den 22 juli 1988 till den 12 april 1989.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 4 Dokument som inlämnats till kommittén – inledande anmärkning

Detta avsnitt innehåller inledningen till en skriftsamling. Här finns den inledande anmärkningen, innehållsförteckningen och den rapport som kallas ”The Werner Report Revisited”. Delavsnitten innehåller olika utkast och kommentarer för varje skrivelse.

DelC 4.1 Inledning och innehållsförteckning

Datumen i utkast och kommentarer i den inledande anmärkningen och innehållsförteckningen i skriftsamlingen spänner över tiden från den 30 mars till den 14 juli 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datumen i utkast och kommentarer i denna skrivelse omfattar perioden från den 14 juli 1988 till den 1 september 1989.

Denna skrivelse nämns explicit i handlingarna från det första mötet.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 5 Skriftsamlingen som lämnats till kommittén – handlingar om en ekonomisk union

Detta avsnitt korresponderar med skriftsamlingen och handlar om ekonomisk union, i enhetlighet med innehållsförteckningen. Delavsnitten innehåller olika utkast och kommentarer för varje skrivelse.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Datumen i dessa utkast och kommentarer till rapporten omfattar perioden från den 26 till den 30 september 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)

Utkast och kommentarer i denna skrivelse har inga datum.

Denna skrivelse nämns uttryckligen i dokumentationen från det andra mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Datumen i utkast och kommentarer i detta dokument omfattar perioden från den 25 till den 30 januari1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Datumen i utkast och kommentarer i denna skrivelse omfattar perioden från den 27 oktober 1988 till den 6 juli 1989.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 6 Samling av skrivelser som överlämnats till kommittén – handlingar om monetär union

Detta avsnitt korresponderar med skriftsamlingen och handlar om monetär union, i enlighet med innehållsförteckningen. Varje delavsnitt innefattar olika utkast och kommentarerna om samma skrivelse.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Datumen i utkast och kommentarer i denna skrivelse omfattar perioden från den 7 oktober 1988 till den 6 juli 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Enda tillgängliga version av detta dokument är den slutgiltiga versionen, daterad juni 1989.

Denna skrivelse nämns explicit i dokumentationen från det tredje mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 28 oktober till den 6 december 1988.

Denna skrivelse nämns uttryckligen i dokumentationen från det tredje och det fjärde mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 30 oktober till den 29 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Datumen i utkast och kommentarer i denna skrivelse omfattar perioden från den 2 november 1988 till den 11 april 1989.

Denna skrivelse nämns explicit i dokumentationen från det tredje mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är från den 1 december 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna handling omfattar perioden från den 4 januari till den 10 juli 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna handling omfattar perioden från den 30 januari till den 23 maj 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Den enda tillgängliga versionen av denna skrivelse är utan datum.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Den enda tillgängliga versionen av denna skrivelse är från april 1989.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 7 Bakgrundsmaterial upprättade av kommitténs ledamöter

Detta avsnitt innefattar skrivelser som lämnats till kommittén men som inte fanns i skriftsamlingen. Här finns dokument som lämnats in av kommitténs ledamöter. Delavsnitten innehåller olika utkast och kommentarer för varje skrivelse.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är från den 26 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 18 augusti till den 1 september 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 16 september till den 4 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Dokument i detta delavsnitt

Kommentarerna om denna handling har daterats 6 januari 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 21 till den 31 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 31 januari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 9 september till den 6 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är från den 8 februari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delorskommittén)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är från den 27 och den 31 januari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Utkast till och kommentarer om denna handling är antingen från den 14 oktober 1988 eller saknar datum.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Datumen i utkast, kommentarer och svar på frågeformular omfattar perioden från den 11 oktober 1988 till den 10 februari 1989.

Denna skrivelse nämns uttryckligen i dokumentationen från det andra mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Datumen i utkast till och kommentarer om denna handling omfattar perioden från den 20 januari till den 12 april 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 1 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 10 mars 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är antingen från den 7 januari 1989 eller saknar datum.

Denna skrivelse nämns uttryckligen i dokumentationen från det andra mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Utkast och kommentarer i denna skrivelse har inga datum.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 8 Bakgrundsmaterial från andra skrivelser

Detta avsnitt innefattar skrivelser som lämnats till kommittén men som inte fanns i skriftsamlingen. Här finns dokument som lämnats in av personer eller organisationer utanför kommittén. Delavsnitten innehåller olika utkast till och kommentarer om varje skrivelse.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Datumen i utkast till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 10 oktober till den 21 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 25 januari 1989.

Denna skrivelse nämns uttryckligen i dokumentationen från det andra mötet.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Datumen i utkastet till och kommentarer om denna skrivelse omfattar perioden från den 24 januari till den 20 februari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ekonomiministeriet, Danmark)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 9 november 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Utkastet till och kommentarer om detta dokument är antingen från december 1988 eller saknar datum.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 22 december 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Lacroix-gruppen)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 23 januari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 14 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 14 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse saknar datum.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Den enda tillgängliga versionen av denna handling är från den 31 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyde universitetet)

Utkast till och kommentarer om denna skrivelse är från den 16 och den 21 december 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Utkastet till och kommentarer om denna skrivelse är från den 18 januari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Fotokopian av denna artikel saknar datum.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Den enda tillgängliga versionen av detta dokument är från den 19 december 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Utkastet till och kommentarer om denna skrivelse är från den 7 november 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Den enda tillgängliga versionen av detta dokument är från den 23 oktober 1988.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Den enda tillgängliga versionen av detta dokument är från den 3 januari 1989.

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Detta delavsnitt innefattar publikationen ”The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.”(1937).

Dokument i detta delavsnitt

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Detta delavsnitt innehåller en fotokopia av en sida ur The Wall Street Journal från den 30 mars 1989.

Dokument i detta delavsnitt
DelC 9 Extern kommunikation

Detta avsnitt innefattar korrespondens med enheter utanför Delorskommittén samt tal som kommitténs ledamöter givit om sitt arbete vid externa evenemang. Det innehåller förfrågningar om information eller om kopior av slutrapporten samt svaren på dessa förfrågningar. Det innefattar inte bakgrundsinformation eller någon korrespondens i dessa ärenden.

DelC 9 Extern kommunikation

Datumen i den externa kommunikationen och talen omfattar perioden från och med den 15 november 1988 till och med den 18 november 1989.

Dokument i detta delavsnitt

Alla sidor i detta avsnitt