Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Žako Deloro komitetas (1988–1989 m.)

Komitetas ekonominės ir pinigų sąjungos klausimams nagrinėti, dažniau vadinamas Žako Deloro arba Deloro komitetu, įsteigtas 1988 m. birželio mėn. Komitetas įsteigtas pagal Europos Vadovų Tarybos pavedimą išnagrinėti ir pasiūlyti konkrečius Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapus. Jam vadovavo tuometinis Europos Komisijos Pirmininkas Žakas Deloras (Jacques Delors). Komitetą sudarė Europos ekonominės bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojai ir keletas kitų narių. Tarp jų – tuometinis Bazelyje įsteigto Tarptautinių atsiskaitymų banko generalinis direktorius Aleksandras Lamfalusis (Alexandre Lamfalussy), vėliau tapęs pirmuoju Europos pinigų instituto pirmininku.

Ž. Deloro komitetas įvykdė jam duotą pavedimą – 1989 m. balandžio mėn. paskelbė ataskaitą dėl Europos bendrijos ekonominės ir pinigų sąjungos. Be kitų dalykų, ataskaitoje pasiūlyti trys ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapai. Tai padėjo vykdyti piniginio ir ekonominio vienijimosi procesą.

Komiteto ekonominės ir pinigų sąjungos klausimams nagrinėti (Ž. Deloro komiteto) archyvas – tai popierinių dokumentų rinkinys, saugomas 15 archyvinių dėžių. Tai daugiausia anglų ir prancūzų kalbomis parengti dokumentai, apimantys laikotarpį nuo 1988 m. rugsėjo mėn. iki 1989 m. spalio mėn. Archyve pateikiami ir posėdžių dokumentai, ir Ž. Deloro ataskaitos parengiamoji medžiaga.

DelC 1 Organizavimas

Šiame kataloge pateikiami su posėdžių organizavimu ir kitais administraciniais klausimais susiję dokumentai.

DelC 1.1 Posėdžių organizavimas

Šiame pakatalogyje pateikiami posėdžių tvarkaraščiai, dalyvių sąrašai, narių organizacijų adresai, sėdimųjų vietų planai ir su kelionių organizavimu susiję dokumentai.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 1.2 Dokumentų sąrašai

Šiame pakatalogyje pateikiami komitetui pateiktų ir nepateiktų dokumentų sąrašas, konkretiems posėdžiams parengtų dokumentų sąrašas, taip pat komitetui parengtų ar rengiamų dokumentų sąrašas.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 1.3 Galutinės ataskaitos paskelbimas

Šiame pakatalogyje pateikiami su galutinės ataskaitos paskelbimu susiję dokumentai, įskaitant korespondenciją, taip pat galutinės ataskaitos gavėjų sąrašas.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 1.4 Padėkos laiškai

Šiame pakatalogyje pateikiama N. Thygeseno, J. Delors’o ir R. Leigh-Pembertono padėka G. Baerui už jo kaip komiteto pranešėjo paslaugas. Kartu pateikiamas ir G. Baero atsakymas.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 2 Posėdžių protokolai, ataskaitos ir stenogramos

Šiame pakatalogyje pateikiami visų posėdžių protokolai, ataskaitos ir stenogramos.

DelC 2.1 Pirmasis posėdis – 1988 m. rugsėjo 13 d.

Pirmajame Deloro komiteto posėdyje aptarti organizaciniai klausimai (kaip užfiksuoti vykstančias diskusijas ateičiai ir ar jas skelbti išorės subjektams), Vernerio pranešimas ir komiteto darbotvarkė.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.2 Antrasis posėdis – 1988 m. spalio 10 d.

Antrajame Deloro komiteto posėdyje aptarti ekonominės sąjungos aspektai ir padariniai, atsižvelgiant į suderinamumą su pinigų sąjunga, konkrečiai, fiksuotieji valiutų kursai, politikos kryptys ir instituciniai susitarimai. Pirmą kartą aptarta ir galutinės ataskaitos forma.

Susitikimo medžiagoje aiškiai paminėti šie dokumentai:

  • DelC 5.2 Regioninė politika ir Europos ekonominė integracija (Regional Policy and European Economic Integration), M. F. Doyle
  • DelC 7.11 Klausimynas apie svarbiausius instrumentus ir politikos priemones, taikytinus palaipsniui įgyvendinant ekonominę ir pinigų sąjungą (Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union), E. Hoffmeyer
  • DelC 7.15 Europos piniginis vienetas pinigų sąjungos procese (The ECU in the Monetary Union Process), C. Ciampi
  • DelC 8.2 Bendrijos socialinės apsaugos biudžetiniai ir makroekonominiai aspektai (Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community), L. Schubert
Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.3 Trečiasis posėdis – 1988 m. lapkričio 8 d.

Trečiajame Deloro komiteto posėdyje daugiausia dėmesio skirta pirmiesiems žingsniams kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą, akcentuojant institucinius pokyčius ir keliant klausimą, ar ekonominė ir pinigų sąjunga įmanoma be teisinių pokyčių.

Susitikimo medžiagoje aiškiai paminėti šie dokumentai:

  • DelC 6.2 Europos centrinės bankininkystės sistema: keletas analitinių ir veiklos apsektų (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 Pirmieji etapai kuriant Europos rezervų banką: Europos rezervo fondo sukūrimas (First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund), J. de Larosière
  • DelC 6.5 EPS veikimas: asmeninis vertinimas (J. Godeaux)
Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.4 Ketvirtasis posėdis – 1988 m. gruodžio 13 d.

Ketvirtasis Deloro komiteto posėdis buvo skirtas galutinės ataskaitos metmenims aptarti.

J. de Larosière pristatė šį dokumentą:

  • DelC 6.3 Pirmieji etapai kuriant Europos rezervų banką: Europos rezervo fondo sukūrimas (First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund), J. de Larosière
Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.5 Penktasis posėdis – 1989 m. sausio 10 d.

Penktajame Deloro komiteto posėdyje svarstytos temos: galutinės ataskaitos III skyrius (konkrečiai, Europos rezervo fondas ir naujos sutarties sudarymas), Europos piniginis vienetas ir organizaciniai klausimai, pavyzdžiui, komiteto vaidmuo.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.6 Šeštasis posėdis – 1989 m. vasario 14 d.

Šeštajame Deloro komiteto posėdyje daugiausia dėmesio skirta galutinės ataskaitos metmenims aptarti. Konkrečiai, buvo aptarta pinigų sąjungos veikimo sistema, tikslai, Europos piniginis vienetas, ekonominės sąjungos apibrėžimas, bendros politikos kryptys, regioniniai skirtumai ir institucijos, kuri galėtų būti įsteigta ekonominei ir pinigų sąjungai įgyvendinti, vaidmuo, funkcijos ir struktūra.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.7 Septintasis posėdis – 1989 m. kovo 14 d.

Septintajame Deloro komiteto posėdyje daugiausia dėmesio skirta galutinės ataskaitos metmenims aptarti. Konkrečiai, buvo aptarti sutarčių pakeitimai, politikos kryptys, santykis su politika, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslai ir praktiniai jos kūrimo veiksmai, taip pat Europos piniginis vienetas.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.8 Aštuntasis posėdis – 1989 m. balandžio 11–12 d.

Aštuntajame Deloro komiteto posėdyje daugiausia dėmesio skirta galutinei ataskaitai užbaigti. Konkrečiai, buvo aptarti teisiniai reikalavimai, sutarčių pakeitimai, santykis su politika, ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo praktiniai veiksmai ir įgyvendinimo laikotarpis.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 2.9 Neformalūs posėdžiai

Šiame pakatalogyje pateikiami per neformalius Deloro komiteto narių posėdžius daryti užrašai. Dokumentai apima laikotarpį nuo 1988 m. liepos 19 d. iki 1989 m. kovo 23 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 3 Ataskaita dėl Europos bendrijos ekonominės ir pinigų sąjungos

Šiame kataloge pateikiama komiteto paskelbta ataskaita, pavadinta „Ataskaita dėl Europos bendrijos ekonominės ir pinigų sąjungos“, dar žinoma kaip Deloro ataskaita, ir jos projektai.

DelC 3 Ataskaita dėl Europos bendrijos ekonominės ir pinigų sąjungos

Ataskaitos projektų datos ir komiteto pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. liepos 22 d. iki 1989 m. balandžio 12 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 4 Komitetui pateiktų dokumentų rinkinys – įvadinė pastaba

Šiame kataloge pateikiamas įvadas į „Dokumentų rinkinį“. Jame pateikiama įvadinė pastaba, turinys ir pranešimas, pavadintas „Peržiūrėtas Vernerio pranešimas“, kaip nurodyta turinyje. Pakatalogius sudaro kiekvieno dokumento projektai ir susijusios pastabos.

DelC 4.1 Įvadas ir turinys

„Dokumento rinkinio“ įvadinės pastabos ir turinio projektai bei susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. kovo 30 d. iki 1989 m. liepos 14 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 4.2 Peržiūrėtas Vernerio pranešimas (The Werner Report revisited),G. Baer, T. Padoa-Schioppa

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. liepos 14 d. iki 1989 m. rugsėjo 1 d.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas pirmojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 5 Komitetui pateiktų dokumentų rinkinys – su ekonomine sąjunga susiję dokumentai

Šis katalogas atitinka „Dokumentų rinkinį“, kuriame pateikiami su ekonomine sąjunga susiję dokumentai, kaip nurodyta turinyje. Pakatalogius sudaro kiekvieno dokumento projektai ir susijusios pastabos.

DelC 5.1 Ekonominė ir pinigų sąjunga ir Europos kūrimo projekto atnaujinimas (Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe), J. Delors

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. rugsėjo 26 iki 30 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 5.2 Regioninė politika ir Europos ekonominė integracija (Regional Policy and European Economic Integration), M. Doyle

Šio dokumento projektuose ir pastabose datos nėra nurodytos.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas antrojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 5.3 Ekonominės ir pinigų integracijos poveikis regionų lygmeniu (Regional Implications of Economic and Monetary Integration), J. Delors

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. sausio 25 iki 30 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 5.4 Fiskalinės politikos koordinavimas makrolygiu Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union), A. Lamfalussy

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 27 d. iki 1989 m. liepos 6 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 6 Komitetui pateiktų dokumentų rinkinys – su pinigų sąjunga susiję dokumentai

Šis katalogas atitinka „Dokumentų rinkinį“, kuriame pateikiami su pinigų sąjunga susiję dokumentai, kaip nurodyta turinyje. Pakatalogiuose pateikiami kiekvieno dokumento projektai ir susijusios pastabos.

DelC 6.1 Europos pinigų sistemos tolesnė plėtra (The Further Development of the European Monetary System), K.O.  Pöhl

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1989 m. liepos 6 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.2 A Europos centrinės bankininkystės sistema: keletas analitinių ir veiklos apsektų (N. Thygesen)

Yra tik galutinė šio dokumento versija, parengta 1989 m. birželio mėn.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas trečiojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.3 Pirmieji etapai kuriant Europos rezervų banką: Europos rezervo fondo sukūrimas (First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund), J. de Larosière

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 28 d. iki 1988 m. gruodžio 6 d.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas trečiojo ir ketvirtojo posėdžių dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.4 Europos piniginis vienetas kaip paralelinė valiuta (The ECU as a Parallel Currency), W. Duisenberg

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 30 d. iki 1988 m. lapkričio 29 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.5 Europos pinigų sistemos veikimas: asmeninis vertinimas (The Working of the EMS: a Personal Assessment), J. Godeaux

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. lapkričio 2 d. iki 1989 m. balandžio 11 d.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas trečiojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.6 Europos piniginio vieneto bankinė rinka (The ECU Banking Market), A. Lamfalussy

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos parengti 1988 m. gruodžio 1 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.7 Europos piniginis vienetas, bendra valiuta ir pinigų sąjunga (The ECU, the Common Currency and the Monetary Union), G. Baer, T. Padoa-Schioppa

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. sausio 4 d. iki 1989 m. liepos 10 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.8 Pasiūlymas dėl antrojo etapo, pagal kurį pinigų politikos operacijos būtų centralizuotos į bendrai valdomą patronuojamąjį subjektą (A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary), A. Lamfalussy

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. sausio 30 d. iki 1989 m. gegužės 23 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.9 Esminis skirtumas priimant politikos sprendimus Europos pinigų sistemoje ir Europos pinigų sąjungoje (The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU), P. Jaans

Vienintelėje turimoje šio dokumento versijoje data nėra nurodyta.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 6.10 Europos integruotos pinigų politikos veikimo sistema (An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe), C. Ciampi

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. balandžio mėn.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 7 Pagrindžiamieji dokumentai (parengti komiteto narių)

Katalogą sudaro komitetui pateikti dokumentai, kurie nėra įtraukti į „Dokumentų rinkinį“. Tai komiteto narių pateikti dokumentai. Pakatalogius sudaro kiekvieno dokumento projektai ir susijusios pastabos.

DelC 7.1 A Europos centrinės bankininkystės sistema: keletas institucinių aspektų (N. Thygesen)

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos parengti 1988 m. spalio 26 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.2 Ekonominė ir pinigų sąjunga: pagrindiniai klausimai (Economic and Monetary Union: the Main Issues), G. Baer, T. Padoa-Schioppa

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. rugpjūčio 18 d. iki 1988 m. rugsėjo 1 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.3 Ekonominė sąjunga: pinigų sąjungos padariniai (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. rugsėjo 16 d. iki 1988 m. spalio 4 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.4 Europos Centrinio Banko statuto elementai (Features of a European Central Bank Statute), K.O. Pöhl

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

Pastabos dėl šio dokumento pateiktos 1989 m. sausio 6 d.

DelC 7.5 Pinigų sąjunga ir Europos centrinių bankų sistema (Monetary Union and a European System of Central Banks), G. Baer, T. Padoa-Schioppa

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 21 iki 31 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.6 Pinigų politikos tikslai ir priemonės tolesniame integracijos etape (Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration), N. Thygesen

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. sausio 31 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.7 Su Europos ekonomine sąjunga susijusios problemos (Outline of Problems Connected with a European Economic Union), K.O.  Pöhl

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. rugsėjo 9 d. iki 1988 m. spalio 6 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.8 Su koordinavimu susijusių sunkumų įveikimas vykdant bendrą pinigų politiką (Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy), C. Ciampi

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos parengti 1989 m. vasario 8 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.9 Su Europos piniginiu vienetu susiję pasiūlymai (Propositions relating to the ECU), Deloro komitetas

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos pateikti1989 m. sausio 27 ir 31 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.10 Keletas įžvalgų apie ekonominės politikos sprendimus priimančios institucijos uždavinius ir įgaliojimus (Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique), J. Mingasson

Šio dokumento projektuose ir pastabose nurodyta 1988 m. spalio 14 d. data arba data visai nenurodyta.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.11 Klausimynas apie svarbiausius instrumentus ir politikos priemones, taikytinus palaipsniui įgyvendinant ekonominę ir pinigų sąjungą (Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union), E. Hoffmeyer

Šio klausimyno projektai, gautos pastabos ir atsakymai apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 11 d. iki 1989 m. vasario 10 d.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas antrojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.12 Klausimai ir atsakymai apie Europos piniginį vienetą ir Europos pinigų sąjungą

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. sausio 20 d. iki 1989 m. balandžio 12 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.13 Regioniniai balansavimo mechanizmai ekonominėje ir pinigų sąjungose (Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions), M. Emerson

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. lapkričio 1 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.14 Ciampi ir Thygeseno schema

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. kovo 10 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.15 Europos piniginis vienetas pinigų sąjungos procese (The ECU in the Monetary Union Process), C. Ciampi

Šio dokumento projektuose ir pastabose nurodyta 1989 m. sausio 7 d. data arba data visai nenurodyta.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas antrojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 7.16 Ispanijos banko teisinis statusas (The Legal Status of the Bank of Spain), M. Rubio

Šio dokumento projektuose ir pastabose datos nėra nurodytos.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 8 Pagrindžiamieji dokumentai (parengti ne komiteto narių)

Katalogą sudaro komitetui pateikti dokumentai, kurie nėra įtraukti į „Dokumentų rinkinį“. Tai dokumentai, pateikti komitetui nepriklausančių asmenų ir organizacijų. Pakatalogiuose pateikti kiekvieno dokumento projektai ir susijusios pastabos.

DelC 8.1 Pinigų sąjungai alternatyvios paradigmos (Alternative Paradigms for Monetary Union), D. Gros

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1988 m. spalio 10 d. iki 1988 m. lapkričio 21 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.2 Bendrijos socialinės apsaugos biudžetiniai ir makroekonominiai aspektai (Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community), L. Schubert

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. sausio 25 d.

Šis dokumentas aiškiai paminėtas antrojo posėdžio dokumentuose.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.3 Ekonominės ir pinigų sąjungos sąnaudų ir naudos aspektai (Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union)

Šio dokumento projektas ir susijusios pastabos apima laikotarpį nuo 1989 m. sausio 24 d. iki 1989 m. vasario 20 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.4 Vidaus rinka ir bendradarbiavimas pinigų srityje (Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire), Ekonomikos ministerija, Danija

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. lapkričio 9 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.5 Regioninės politikos ekonominis efektyvumas (L'Efficacité Économique des Politiques Régionales), J. Drevet

Šio dokumento projekte ir susijusiose pastabose nurodyta 1988 m. gruodžio mėn. data arba data visai nenurodyta.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.6 Prancūzijos banko ir vyriausybės ataskaitos dėl teisės aktų (Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi)

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. gruodžio 22 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.7 Regioninė politika pereinant prie ekonominės ir pinigų sąjungos, Lacroix grupė (Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire, Groupe Lacroix)

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. sausio 23 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.8 Bendrijos pagrindų įstatymas (Loi Organique Communautaire), C. Ehlermann

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. lapkričio 14 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.9 Sutarties dėl ekonominės ir pinigų sąjungos nuostatų laipsniško taikymo (Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM), C. Ehlermann

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. lapkričio 14 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.10 Pinigų politika ir finansinė integracija: 1992 m. padariniai (Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992)

Šio dokumento projekte ir pastabose datos nėra nurodytos.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.11 Pastaba dėl regioninės politikos (Note sur la Politique Régionale), J. van Ginderachter

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. spalio 31 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.12 Regioninė politika pinigų sąjungoje: Stratklaido atvejo tyrimas, Stratklaido universitetas (Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde, University of Strathclyde)

Šio dokumento projektai ir susijusios pastabos parengti 1988 m. gruodžio 16 ir 21 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.13 Keletas techninių aspektų apie ekonominės ir pinigų sąjungos teikiamus pranašumus (Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union), D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat

Šio dokumento projektas ir pastabos parengti 1989 m. sausio 18 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.14 Visų Šventųjų dienos manifestas dėl Europos pinigų sąjungos (The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union), The Economist

Šioje straipsnio fotokopijoje data nėra nurodyta.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.15 Ekonominės politikos įgaliojimų paskirstymas federalinės ekonominės ir pinigų sąjungos viešųjų finansų srityje (The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union)

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. gruodžio 19 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.16 Europos pinigų sistema ir jos sąveika su ekonomine ir pinigų politika: pamokos siekiant pažangos kuriant Europos pinigų sąjungą (The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union)

Šio dokumento projektas ir pastabos parengti 1988 m. lapkričio 7 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.17 Federalinio rezervo sistema: ištakos ir raida (The Federal Reserve System: Origins and Development), P. van den Bergh

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1988 m. spalio 23 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.18 Centrinio banko ir politinės valdžios institucijų teisiniai santykiai Danijoje (The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark)

Vienintelė turima šio dokumento versija parengta 1989 m. sausio 3 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.19 Danijos nacionalinis bankas: įstatymas, statutas ir kt. (The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.)

Šiame pakatalogyje pateikiama publikacija „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.“ (1937).

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

DelC 8.20 Europos mokesčių strategijos trūkumai (The Flaw in Europe's Tax Strategy), The Wall Street Journal

Šiame pakatalogyje pateikiama 1989 m. kovo 30 d. laikraščio „The Wall Street Journal“ puslapio fotokopija.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai
DelC 9 Išorės komunikacija

Šiame kataloge pateikiamas susirašinėjimas su Deloro komitetui nepriklausančiais subjektais, išorės renginiuose komiteto narių sakytos kalbos apie jų darbą. Jame pateikiami prašymai pateikti informacijos arba galutinės ataskaitos kopijų ir atitinkami atsakymai. Kataloge nėra pateikiama pagrindžiamųjų dokumentų ar su jais susijusios korespondencijos.

DelC 9 Išorės komunikacija

Išorės korespondencija ir kalbos apima laikotarpį nuo 1988 m. lapkričio 15 iki 18 d.

Šiame pakatalogyje pateikti dokumentai

Visi šios dalies puslapiai