Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdymas

Be sprendimus priimančių organų, ECB valdymo struktūrą sudaro Audito komitetas ir keletas išorės bei vidaus kontrolės lygmenų.

Audito komitetas

ECB ir Eurosistemos valdymui dar pagerinti aukšto lygio audito komitetas padeda Valdančiajai tarybai vykdyti pareigas, susijusias su:

  1. finansinės informacijos patikimumu;
  2. vidaus kontrolės priemonių priežiūra;
  3. atitiktimi taikomiems įstatymams, reglamentams ir elgesio kodeksams;
  4. audito funkcijų vykdymu.

Komiteto vaidmuo išsamiau aprašytas Audito komiteto įgaliojimuose. Audito komiteto pirmininkas yra Yannis Stournaras, o keturi kiti nariai yra: Luis de Guindos, Pervenche Berès, Ardo Hansson ir Klaas Knot.

Vidaus auditorių komitetas

Pagal Eurosistemos, ECBS ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) audito nuostatus (tik anglų k.), Vidaus auditorių komitetas padeda siekti Eurosistemos, ECBS ir BPM tikslų teikdamas nepriklausomo ir objektyvaus užtikrinimo ir konsultavimo paslaugas, kuriomis siekiama sukurti pridėtinę vertę ir pagerinti Eurosistemos, ECBS ir BPM veiklą.

Vidaus auditorių komitetas teikia ataskaitas ECB sprendimus priimantiems organams ir yra atsakingas už Eurosistemos, ECBS ir BPM audito plano rengimą bei įgyvendinimą. Be to, jis nustato bendrus Eurosistemoje, ECBS ir BPM atliekamo audito standartus.

Išorės kontrolės lygmenys

ECBS statute nustatyti du lygmenys. Tai:

  • išorės auditoriai,
  • Europos Audito Rūmai.

Išorės auditoriai atlieka ECB metinių finansinių ataskaitų auditą (ECBS statuto 27 straipsnio 1 dalis). Europos Audito Rūmai tikrina ECB valdymo veiklos efektyvumą (27 straipsnio 2 dalis).

Išorės auditorių atrankos ir įgaliojimų pagal ECBS / ECB statuto 27 straipsnio 1 dalį geroji praktika, patvirtinta ECB valdančiosios tarybos 2017 m. kovo 10 d. (anglų k.)

Išorės auditorių parengtos audito ataskaitos skelbiamos kaip ECB metų ataskaitos dalis.

Europos Audito Rūmų (EAR) ataskaitas ir Europos Centrinio Banko atsakymus rasite EAR interneto svetainės skiltyje „Audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės“.

Vidaus kontrolės lygmenys

Vidaus auditas

Vidaus audito direktoratas yra tiesiogiai atskaitingas Vykdomajai valdybai. Vidaus audito direktorato įgaliojimai išsamiai apibrėžti Vykdomosios valdybos patvirtintuose ECB audito nuostatuose.

Nuostatai parengti pagal tarptautiniu mastu taikomus profesinius standartus, visų pirma, pagal Vidaus auditorių instituto standartus. 

Vidaus kontrolės struktūra

Bendra atsakomybė už ECB rizikos valdymo priežiūrą priskirta Vykdomajai valdybai.

Be to, ECB vidaus kontrolė vykdoma trimis funkciniais lygmenimis. Pirma, kiekvienas ECB struktūrinis vienetas (padalinys, skyrius, direktoratas arba generalinis direktoratas) yra pats tiesiogiai atsakingas už savo rizikos valdymą, taip pat už savo darbo veiksmingumo ir našumo užtikrinimą.

Antro lygmens kontrolę vykdo už operacinės rizikos ir finansinės rizikos valdymą atsakingi padaliniai ir Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba. Jie rūpinasi, kad organizacijoje būtų įdiegtas tarpusavio kontrolės ir galių pusiausvyros principas ir jo būtų laikomasi.

Vykdant trečio lygmens kontrolę atliekamas vidaus auditas. ECB vidaus audito padaliniai teikia nepriklausomas ir objektyvias konsultacines paslaugas, kuriomis siekiama pagerinti ECB veiklą ir suteikti jai pridėtinės vertės. Be to, kaip paaiškinta pirmiau, ECB kontrolės lygmenis ir ECB valdymą dar labiau sustiprina ECB Audito komitetas.

Etikos kodeksas

ECB, kaip vienai iš Europos Sąjungos institucijų, pavesta tenkinti viešąjį interesą. ECB etikos kodekse išdėstytos etikos taisyklės ir pagrindiniai principai, kuriais siekiama užtikrinti, kad ECB jam pavestus uždavinius vykdytų kuo sąžiningiau, kompetentingiau, veiksmingiau ir skaidriau. Šių principų laikymasis – būtina sąlyga, kad ECB būtų patikimas ir išsaugotų Europos piliečių pasitikėjimą ECB darbu ir valdymu.

Įkūrus Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), 2014 m. gruodžio 3 d. ECB darbuotojų etikos kodeksas, kuris yra Personalo taisyklių dalis, buvo iš dalies pakeistas. Kodekso pakeitimai įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Tuo pačiu metu įsigaliojo ir ECB priežiūros valdybos narių etikos kodeksas.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo vienas visiems ECB sprendimus priimantiems asmenims ir aukšto lygio tarnautojams bendras elgesio kodeksas. 2023 m. sausio mėn. įsigaliojo atnaujinta redakcija, kurioje nustatytos griežtesnės taisyklės dėl asmeninių finansinių sandorių.

Etikos taisyklių laikymosi užtikrinimas

Įkūrus BPM, valdymo klausimams ECB teikia vis daugiau svarbos. Norėdama užtikrinti, kad būtų tinkamai ir nuosekliai laikomasi etikos taisyklių, ir siekdama sustiprinti ECB valdymą, 2014 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą sudaryti etikos komitetą. Šiam komitetui pavesta vykdyti pareigas, Valdančiosios tarybos narių etikos kodekse priskirtas patarėjui etikos klausimais, o Vykdomosios valdybos narių papildomame etikos kodekse – etikos pareigūnui.

Pagrindinis Etikos komiteto uždavinys – konsultuoti sprendimų priėmimo procese dalyvaujančių ECB organų narius etikos klausimais, gavus individualius jų prašymus.

ECB sprendimas (ECB/2014/59) dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių (anglų k.)

Vykdydama savo įsipareigojimą užtikrinti, kad ECB veikla būtų vykdoma laikantis sąžiningumo principo ir aukščiausių etikos standartų, Vykdomoji valdyba įsteigė Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnybą. Ji pradėjo darbą tuo pačiu metu, kai įsigaliojo ECB personalo taisyklių pakeitimai. Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba vykdo anksčiau etikos pareigūno vykdytas darbo su personalu funkcijas.

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba atlieka vieną svarbiausių nepriklausomos kontrolės funkcijų – stiprina ECB valdymo sistemą padėdama Vykdomajai valdybai saugoti ECB sąžiningumą ir reputaciją, skatindama darbuotojus laikytis etikos reikalavimų ir stiprindama ECB atskaitomybę bei skaidrumą.

Biudžeto valdymo institucija

ECB biudžeto valdymo galios suteiktos Valdančiajai tarybai. Gavusi Vykdomosios valdybos pasiūlymą, ji tvirtina ECB biudžetą. ECB biudžeto klausimais Valdančiajai tarybai talkina Biudžeto komitetas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad ECB būtų taikomos Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatos, ir konsultuoja duomenų valdytojus ir tvarkytojus jų įsipareigojimų vykdymo klausimais. Duomenų apsaugos pareigūnas yra atskaitingas Vykdomajai valdybai ir savo užduotis bei pareigas vykdo nepriklausomai. Duomenų apsaugos pareigūno užduotys ir pareigos išsamiau apibrėžtos Sprendime (ES) 2020/655.

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98

2020 m. gegužės 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/655, patvirtinantis duomenų apsaugos Europos Centriniame Banke įgyvendinimo taisykles ir panaikinantis Sprendimą ECB/2007/1 (ECB/2020/28), OL L 152, 2020 5 15, p. 13–20

Sukčiavimo Europos Centriniame Banke prevencija ir OLAF atliekamiems tyrimams taikomos taisyklės

Kovos su sukčiavimu priemonės ES mastu

1999 m., siekdami sustiprinti kovą su sukčiavimu, korupcija ir kitokia Bendrijos finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veika, Europos Parlamentas ir ES Taryba priėmė reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų tyrimų (toliau – OLAF reglamentas). Jame iš esmės nustatyta, kad OLAF atlieka įtariamo sukčiavimo ES institucijose, organuose, įstaigose ir tarnybose vidaus tyrimus.

ECB kovos su sukčiavimu priemonės

ECB sprendimas dėl OLAF atliekamiems tyrimams taikomų taisyklių – 2004 m. birželio 3 d. Europos Centrinio Banko valdančioji taryba priėmė Sprendimą dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl ECB personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11). Šis Sprendimas įsigaliojo 2004 m. liepos 1 d. Jį papildė 2016 m. birželio 16 d. pasirašyti ECB ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos administraciniai susitarimai (anglų k.) (Administrative arrangements between the European Central Bank and the European Anti-Fraud Office), kuriais stiprinamas ECB ir OLAF bendradarbiavimas.

Ankstesnė ECB kovos su sukčiavimu sistema

Nors Valdančioji taryba pripažįsta, kad reikalingos griežtos kovos su sukčiavimu priemonės, ji laikėsi nuomonės, kad ECB nepriklausomumo statusas ir įstatymuose nustatytos užduotys neleidžia jam taikyti OLAF reglamento. Todėl 1999 m. spalio 7 d. ji priėmė atskirą ECB sprendimą dėl sukčiavimo prevencijos (ECB/1999/5). Taip buvo sukurta visapusiška kovos su sukčiavimu sistema, už kurios priežiūrą pagrindinė atsakomybė teko nepriklausomam Kovos su sukčiavimu komitetui.

Europos Komisija, palaikoma Nyderlandų Karalystės, Europos Parlamento ir ES Tarybos, vėliau užginčijo šią poziciją (Byla C-11/00). 2003 m. liepos 10 d. Europos Teisingumo Teismas išnagrinėjo šių šalių pareiškimus ir panaikino Sprendimą ECB/1999/5.

Teisingumo Teismo sprendimas vienareikšmiškai priskyrė ECB „Bendrijos sistemai“. Tačiau jame taip pat buvo teigiama, kad įstatymų leidėjas norėjo užtikrinti, kad ECB galėtų savarankiškai vykdyti jam patikėtas užduotis. Vis dėlto Teisingumo Teismas nusprendė, kad tokia nepriklausomybė visiškai neatskiria ECB nuo Bendrijos ir neatleidžia jo nuo visų Bendrijos teisės normų laikymosi. Tai atitinka ECB požiūrį. OLAF reglamento taikymas neturėtų sudaryti kliūčių ECB savarankiškai vykdyti savo uždavinius.

Savo veiklos laikotarpiu ECB Kovos su sukčiavimu komitetas paruošė šias metines veiklos ataskaitas:

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai