Menu

Kapitalo pasirašymas

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. sausio 30 d.

ECB kapitalą (dabar jis yra 10 825 007 069,61 euro) sudaro visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) įnašai.

Kiekvieno NCB dalis šiame kapitale apskaičiuojama naudojant raktą, kuris kiekvienai šaliai nustatomas pagal jos gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį nuo visos Europos Sąjungos bendro gyventojų skaičiaus ir BVP. Abu veiksniai yra vienodo svorio. ECB šias dalis koreguoja kas penkerius metus ir dažniau, jeigu pasikeičia įnašus į ECB kapitalą mokančių NCB skaičius. Įnašus moka ES valstybių narių NCB. Dalys koreguojamos remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis.

Nuo 1999 m. sausio 1 d., prasidėjus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajam etapui, kapitalo raktas buvo koreguojamas aštuonis kartus: keturis kartus koreguotas pagal planą kas penkerius metus (2004 m. sausio 1 d., 2009 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d. ir 2019 m. sausio 1 d.) ir papildomai – 2004 m. gegužės 1 d. (į ES įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai), 2007 m. sausio 1 d. (į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai), 2013 m. liepos 1 d. (į ES įstojus Kroatijai) ir 2020 m. vasario 1 d. (iš ES pasitraukus Jungtinei Karalystei).

Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Euro zonos NCB apmokėtas ECB pasirašytasis kapitalas yra 7 583 649 493,38 euro. Jį sudaro:

Euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą1

Nacionaliniai centriniai bankai Kapitalo raktas, % Apmokėtas kapitalas (€)

1) Pasirašytas kapitalo dalis, padidėjusias Bank of England pasitraukus iš Europos centrinių bankų sistemos, euro zonos NCB visiškai apmokės dviem metinėmis įmokomis – 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. pabaigoje (žr. 2020 m. sausio 30 d. ECB interneto svetainėje paskelbtą ECB pranešimą spaudai).
2) Dėl apvalinimo pateiktų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Vokietija) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estija) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Airija) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Graikija) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Ispanija) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Prancūzija) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Kipras) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Lietuva) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Liuksemburgas) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Nyderlandai) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugalija) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Slovėnija) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Slovakija) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Suomija) 1,4939 139 301 721,39
Iš viso2 81,3286 7 583 649 493,38

ECB grynasis pelnas (nuostolis) paskirstomas euro zonos NCB pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 33 straipsnį:

Teisinė sistema

ECB grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas

33.1. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka:

  1. suma, kurią turi nustatyti Valdančioji taryba ir kuri negali viršyti 20 % grynojo pelno, pervedama į bendrąjį atsargų fondą, kuriam taikoma riba, lygi 100 % kapitalo;
  2. likęs grynasis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų apmokėtoms dalims.

33.2. Jeigu ECB patiria nuostolį, trūkumą galima kompensuoti iš ECB bendrojo atsargų fondo ir, prireikus, Valdančiosios tarybos sprendimu iš atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamų proporcingai ir neviršijant sumų, paskirstytų nacionaliniams centriniams bankams pagal 32.5 straipsnį.

Ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Aštuoni ES priklausantys ne euro zonos NCB turi iš dalies padengti ECB veiklos išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos centrinių bankų sistemoje, apmokėdami nedidelį procentinę dalį savo dalies ECB pasirašytajame kapitale. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. šie įnašai sudaro 3,75 % visos jų dalies pasirašytajame kapitale. Ne euro zonos NCB apmokėtas ECB kapitalas yra 75 794 263,89 euro. Jį sudaro:

Ne euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą

Nacionaliniai centriniai bankai Kapitalo raktas, % Apmokėtas kapitalas (€)
1) Dėl apvalinimo pateiktų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) (Bulgarija) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Čekija) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danija) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatija) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Vengrija) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Lenkija) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunija) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Švedija) 2,9790 12 092 886,02
Iš viso1 18,6714 75 794 263,89

Ne euro zonos NCB neturi teisės gauti jokios skirstytino ECB pelno dalies ir nėra įpareigoti padengti jokių ECB nuostolių.

Pranešimai spaudai