Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Suibscríobh caipitil

Nuashonraithe go deireanach ar an 01 Eanáir 2024

Tagann caipiteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh (BCE) ó bhainc cheannais náisiúnta (BCNanna) Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh agus is ionann an luach sin agus €10,825,007,069.61.

Ríomhtar scaireanna na mbanc ceannais náisiúnta sa chaipiteal seo trí úsáid a bhaint as eochair a léiríonn scair na tíre sin i gcomparáid le daonra iomlán agus olltáirgeacht intíre an AE. Tá an t-ualú céanna ag an dá dheitéarmanant. Coigeartaíonn BCE na scaireanna gach cúig bliana agus nuair a thagann athrú ar an líon BCNanna atá ag cur le caipiteal BCE. Is iad na BCNanna seo na cinn a bhfuil a dtíortha ina mBallstáit de chuid an Aontais Eorpaigh. Déantar an coigeartú bunaithe ar bhunús na sonraí a chuireann an Coimisiún Eorpach ar fáil. Rinneadh an coigeartú is déanaí ar an 01 Eanáir 2024.

Bainc cheannais náisiúnta sa limistéar euro

Is ionann síntiúis lán-íoctha BCNanna sa limistéar euro i leith chaipiteal BCE agus €8,851,402,605.67 agus déantar miondealú air mar seo a leanas:

An méid a chuireann BCNanna sa limistéar euro le caipiteal BCE

Banc ceannais náisiúnta

Scála caipitil % (1)

Caipiteal íoctha (€)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (An Bheilg)

3.0005

324,804,337.12

Deutsche Bundesbank (An Ghearmáin)

21.7749

2,357,134,464.40

Eesti Pank (An Eastóin)

0.2437

26,380,542.23

Banc Ceannais na hÉireann (Éire)

1.7811

192,804,200.92

Banc na Gréige (An Ghréig)

1.8474

199,981,180.60

Banco de España (An Spáinn)

9.6690

1,046,669,933.56

Banque de France (An Fhrainc)

16.3575

1,770,700,531.41

Hrvatska narodna banka (An Chróit)

0.6329

68,511,469.74

Banca d’Italia (An Iodáil)

13.0993

1,418,000,151.07

Banc Ceannais na Cipire (An Chipir)

0.1802

19,506,662.74

Latvijas Banka (An Laitvia)

0.3169

34,304,447.40

Lietuvos bankas (An Liotuáin)

0.4826

52,241,484.12

Banque centrale du Luxembourg (Lucsamburg)

0.2976

32,215,221.04

Banc Ceannais Mhálta (Málta)

0.1053

11,398,732.44

De Nederlandsche Bank (An Ísiltír)

4.8306

522,912,791.50

Oesterreichische Nationalbank (An Ostair)

2.4175

261,694,545.91

Banco de Portugal (An Phortaingéil)

1.9014

205,826,684.42

Banka Slovenije (An tSlóivéin)

0.4041

43,743,853.57

Národná banka Slovenska (An tSlóvaic)

0.9403

101,787,541.48

Suomen Pankki – Finlands Bank (An Fhionlainn)

1.4853

160,783,830.00

Iomlán

81. 7681

8,851,402,605.67

(1) Ó cuireadh tús le Céim a Trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ar an 01 Eanáir 1999 tá an scála caipitil athraithe naoi n-uaire: rinneadh uasdátú cúig bliana ar an 01 Eanáir 2004, an 01 Eanáir 2009, an 01 Eanáir 2014, an 01 Eanáir 2019 agus an 01 Eanáir 2024; rinneadh athruithe breise ar an 01 Bealtaine 2004 (nuair a tháinig Poblacht na Seice, an Eastóin, an Chipir, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, Málta, an Pholainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic isteach san Aontas Eorpach), an 01 Eanáir 2007 (nuair a tháinig an Bhulgáir agus an Rómáin isteach san Aontas Eorpach), an 01 Iúil 2013 (nuair a tháinig an Chróit isteach san Aontas Eorpach) agus an 01 Feabhra 2020 (i ndiaidh aistarraingt na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach).

Bainc cheannais náisiúnta nach bhfuil sa limistéar euro

Ceanglaítear ar sheacht mbanc ceannais náisiúnta an Aontais Eorpaigh nach bhfuil sa limistéar euro ranníocaíocht a dhéanamh i leith na gcostas oibriúcháin arna dtabhú ag BCE maidir lena rannpháirtíocht sa Chóras Eorpach Banc Ceannais trí chéatadán beag dá scair i gcaipiteal liostaithe BCE a íoc. Ón 29 Nollaig 2010 ba 3.75% dá scair foriomlán sa chaipiteal liostaithe an rannaíocht a bhí déanta acu. €74,010,167.40 a bhí sa chaipiteal a d'íoc BCNanna nach bhfuil sa limistéar euro le BCE agus tugtar miondealú air mar seo a leanas:

An méid a chuireann BCNanna nach bhfuil sa limistéar euro le caipiteal BCE

Banc ceannais náisiúnta

Scála caipitil %

Caipiteal íoctha (€)

Българска народна банка (Banc Náisiúnta na Bulgáire) (An Bhulgáir)

0.9783

3,971,289.16

Česká národní banka (Poblacht na Seice)

1.9623

7,965,716.76

Danmarks Nationalbank (An Danmhairg)

1.7797

7,224,474.41

Magyar Nemzeti Bank (An Ungáir)

1.5819

6,421,529.51

Narodowy Bank Polski (An Pholainn)

6.0968

24,749,213.66

Banca Naţională a României (An Rómáin)

2.8888

11,726,730.16

Sveriges Riksbank (An tSualainn)

2.9441

11,951,213.74

Iomlán

18.2319

74,010,167.40

Níl na BCNanna nach bhfuil sa limistéar euro i dteideal aon scair de bhrabúis indáilte BCE, ná níl aon dualgas orthu aon chaillteanas de chuid BCE a mhaoiniú ach an oiread.

Scála caipitil an Eurochórais

Is é scála caipitil an Eurochórais an scála caipitil a úsáidtear, mar shampla, chun an chuid is mó de cheannacháin a threorú i roinnt de chláir cheannacháin BCE de bharr nach gcuimsíonn sé ach na bainc cheannais náisiúnta atá sa limistéar euro.

Scála caipitil an Eurochórais an 01 Eanáir 2024 agus an 01 Eanáir 2023

Tír

Scála caipitil an Eurochórais 01 Ean 2024
%

Scála caipitil an Eurochórais 01 Ean 2023
%

An Bheilg

3.6695

3.6139

An Bhulgáir

Poblacht na Seice

An Danmhairg

An Ghearmáin

26.6301

26.1494

An Eastóin

0.2980

0.2794

Éire

2.1782

1.6798

An Ghréig

2.2593

2.4536

An Spáinn

11.8249

11.8287

An Fhrainc

20.0047

20.2600

An Chróit

0.7740

0.8044

An Iodáil

16.0201

16.8518

An Chipir

0.2204

0.2134

An Laitvia

0.3876

0.3865

An Liotuáin

0.5902

0.5741

Lucsamburg

0.3640

0.3268

An Ungáir

Málta

0.1288

0.1040

An Ísiltír

5.9077

5.8133

An Ostair

2.9565

2.9033

An Pholainn

An Phortaingéil

2.3254

2.3217

An Rómáin

An tSlóivéin

0.4942

0.4776

An tSlóvaic

1.1500

1.1360

An Fhionlainn

1.8165

1.8221

An tSualainn

Iomlán(2)

100.0000

100.0000

(2) D’fhéadfadh difear a bheith sna figiúirí iomlána de bharr go ndearnadh na suimeanna a shlánú.

Cionroinnt ghlanbhrabúis agus chaillteanais BCE

Leithdháiltear glanbhrabúis agus glanchaillteanais BCE idir BCNanna sa limistéar euro de réir Airteagal 33 den Chonradh ar Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh:

33.1. Aistreofar glanbhrabús BCE san ord seo a leanas:

  1. aistreofar suim a chinnfidh an Chomhairle Rialaithe, nach féidir léi a bheith níos mó ná 20% den ghlanbhrabús, chuig an gcúlchiste ginearálta, faoi réir teorainn atá cothrom le 100% den chaipiteal;
  2. dáilfear an glanbhrabús atá fanta ar scairshealbhóirí BCE i gcomhréir lena scaireanna íoctha.

33.2. Sa chás go dtabhaíonn BCE caillteanas, d’fheadfaí an ganntanas a fhritháireamh in aghaidh chúlchiste ginearálta BCE agus, más gá, i ndiaidh cinneadh de chuid na Comhairle Rialaithe, in aghaidh ioncam airgeadaíochta na bliana airgeadais ábhartha i gcomhréir agus suas leis na suimeanna a leithdháileadh ar na bainc cheannais náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 32.5.

FÉACH FREISIN

Tuilleadh eolais faoi ábhar gaolmhar

Gach leathanach sa rannóg seo